Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ninni Sandvik
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMBP40116 Små barns barndom og nyere pedagogisk småbarnsforskning (0-3 år) (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

Undervisningssemester

Emnet undervises i 1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KunnskapEtter gjennomført emne har kandidaten inngående kunnskap om:

 • barns utvikling, lek og læring
 • intersubjektivitet og relasjoner mellom voksne-barn og barn-barn
 • historiske og nyere perspektiver på barn og barndom i aktuelle institusjons- og samfunnskontekster, med hovedvekt på barn under tre år
 • offentlige føringer relatert til de yngste barna og deres barndom
 • nasjonal og internasjonal pedagogisk småbarnsforskning

FerdigheterEtter gjennomført emne kan kandidaten:

 • identifisere og analysere barns utvikling, lek og læring
 • analysere ulike betingelser for voksen-barn og barn-barn-relasjoner
 • analysere og perspektivere nasjonal og internasjonal pedagogisk småbarnsforskning
 • analysere og dekonstruere forestillinger om relasjoner mellom små barn og voksne
 • orientere seg i offentlige dokumenter og politiske føringer som er relevante for barn under tre år i pedagogiske virksomheter
 • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanseEtter gjennomført emne har kandidaten generell kompetanse i:

 • å forholde seg kritisk til ulike fag-, yrkes- og forskningsmessige problemstillinger
 • å kommunisere skriftlig og muntlig om relasjonelle og samfunnsmessige problemstillinger, analyser og perspektiver relatert til de yngste barnas utvikling, lek, læring og barndom

Innhold

Emnet har følgende tema:

 • Små barn som kunnskaps- og forskningsfelt i nasjonal og internasjonal pedagogisk, barndomssosiologisk og utviklingspsykologisk forskning, inkludert nyere forskning om barns rettigheter, barndom og samfunn
 • Småbarns utvikling, lek og læring
 • Intersubjektivitet og relasjoner mellom voksen-barn og barn-barn, inkludert ulike teoretiske tilnærminger til medvirkning relatert til å forstå, drøfte og dekonstruere relasjoner mellom barn og voksne
 • Historiske og nyere perspektiver på barn og barndom i aktuelle institusjons- og samfunnskontekster
 • Kunnskap om samfunnets rammer, aktuelle læreplaner, styringsdokument og ulike didaktiske perspektiver
 • Kritisk analyse relatert til alder, kjønn, etnisitet, sosial klasse og funksjonalitet

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres med fire samlinger a tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00. I tillegg arrangeres Småbarnsvitenskapelig forum to ganger pr semester, på ettermiddag/kveld i forbindelse med en av samlingene. Dette vil bli nærmere annonsert.

I emnet legges det i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, med forelesninger/etterlesninger, gruppearbeid/workshop, selvstudium, masterseminar, småbarnsvitenskapelig forum og gruppeveiledning. Digitale læringsplattformer benyttes til kommunikasjon mellom samlingene, studentene imellom og mellom studenter og lærere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gruppepresentasjon av begrunnelse og argumentasjon for en selvvalgt problemstilling innenfor et selvvalgt tema. Gruppene settes sammen av faglærer. Presentasjonen gjennomføres på masterseminar. Medstudenter og lærere responderer.
 • Det er krav om minimum 80 % deltakelse på samling/forum.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppeGruppen presenterer og diskuterer muntlig et selvvalgt tema fra emnet, etterfulgt av en samtale/diskusjon der studentgruppen prøves i emnets øvrige pensum.

Omfang: ca. 45 minutter.  Det gis gradert karakter, der karakterskalaen A-F benyttes. Gruppa gis en samlet karakter.

Sensorordning

Intern og ekstern sensur.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny og utsatt eksamen kan først gjennomføres ved neste ordinære eksamensavvikling.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet muntlig ved hver studiesamling. Ved emnets slutt leverer studentene en skriftlig evaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 16. august 2019.

Bae, B. (red.) (2011). Medvirkning i barnehagen – potensialer i det uforutsette. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 1, 2, 4, 5. (81 sider).

Bae, B. (2018). Politikk, lek og læring. Bergen: Fagbokforlaget. (198 sider).

Franzén, K. (2015) Being a tour guide or travel companion on the children's knowledge journey, Early Child Development and Care, 185:11-12, s. 1928-1943, DOI: 10.1080/03004430.2015.1028401 (15 sider).

Greve, A. (2009). Vennskap mellom de yngste barna i barnehagen. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning. Vol.2, nr.2 (8 sider).

Johannesen, N. (2013). Overflowing Every Idea of Age, Very Young Children as Educators. Studies in Philosophy and Education 32 (3):285-296. (11 sider)

Korsvold, T. (2016). Perspektiver på barndommens historie. Bergen: Fagbokforlaget. Kapittel 1, 4, 5, 7, 8. (201 sider).

Larsen, A. S. (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Nordisk barnehageforskning, vol. 8, nr. 4, s. 1- 13. (12 sider).

Lindstrand, K. (2018): "Alt skjer i ingenting" : om ingenting og mellomrom : en utforskende reise, sammen med Gilles Deleuze, i egne småbarnspedagogiske praktiseringer. Masteroppgave, Høgskolen i Østfold.(96 sider).

Nome, D. Ø (2019). Hverdagshendelsenes pedagogikk : barnehagen sett fra barnehøyde. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (122 sider).

Norrman, S. (2018). Om å ha noe på hjertet... : frigjørende krefter i småbarnspedagogiske praksiser. Masteroppgave, Høgskolen i Østfold. 102 sider.

Nyhus, M. R. (2018). Produksjoner av medvirkning. Materielle møter i småbarnspedagogiske praksiser. I K. D. Wolf og S. B. Svenning (red.). Perspektiver på barns medvirkning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. (16 sider).

Olsson, L. M. (2014). Rörelse och experimenterande i små barns lärande: Deleuze och Guattari i förskola. Lund: Studentlitteratur. (243 sider).

Pramling Samuelsson og A. Jonsson (red.). Barnehagens yngste barn. Perspektiver på omsorg, læring og lek. (s.135-145). Bergen: Fagbokforlaget.

Rudolph, K.-M (2015). Tilvenning - En teoretisk og empirisk utforsking av fenomenet tilvenning i barnehagen. (masteroppgave) Oslo: HioA, s. 10- 42 og 56- 122. (98 sider).

Sandvik, N. (2016) (red). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner – læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget. (166 sider).

Sandvik, N. (2018) ‘When the whole sky falls down’: Minor gestures towards play out of place/time in toddler groups. Contemporary Issues in Early Childhood. https://doi.org/10.1177/1463949118799917 (13 sider).

I tillegg forutsettes det at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter på dette området

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 06:23:31