Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ann Sofi Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMBP40614 Forskningsmetodologi og forskningsetikk (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

Undervisningssemester

Emnet undervises i 5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Etter gjennomført emne har kandidaten kunnskap om:

 • ulike metodologiske tilnærminger til barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskapelig forskning

 • etiske problemstillinger og teorier knyttet til forskning på barn under tre år

 • juridiske krav og retningslinjer relatert til forskning

 • forskningsområdets fagterminologi

Ferdigheter
Etter gjennomført emne kan kandidaten:

 • vurdere og bruke ulike metodiske tilnærminger til forskning på barn under tre år

 • utarbeide forskningsdesign

 • bruk av referanser i vitenskapelige tekster

 • ivareta personvernet i egne forskningsprosesser

 • identifisere forskningsbehov og planlegge eget forskningsprosjekt

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne kan kandidaten:

 • analysere ulike metodologiske problemstillinger

 • bruke kvalitative og kvantitative metoder i gjennomføring av forskningsprosjekt

 • kommunisere skriftlig og muntlig om etiske problemstillinger, analyser og konklusjoner

 • ta etisk funderte valg i et selvstendig forskningsarbeid

 • reflektere kritisk til forskningsspørsmål, metoder og etikk i forskning med utgangspunkt i kunnskap om barn under tre år

Innhold

Emnet har følgende tema:

 • skriveseminar
 • kvalitative, kvantitative metoder
 • teoretisk og metodisk grunnlag for utarbeiding av eget forskningsdesign og prosjekt
 • forskningsetiske dilemmaer
 • forskningsetiske retningslinjer

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres med fire samlinger á tre dager hver, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00. I tillegg arrangeres Småbarnsvitenskapelig forum to ganger pr semester, på ettermiddag/kveld i forbindelse med to av samlingene.

I emnet legges det i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, med forelesninger/etterlesninger, gruppearbeid/workshop, selvstudium, ett masterseminar, og individuell veiledning. Digitale læringsplattformer benyttes til kommunikasjon mellom samlingene, studentene imellom og mellom studenter og lærere.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studenten leverer en individuell refleksjonstekst (ca. 3 sider). I teksten skal studenten gjøre rede for en selvvalgt problemstilling og diskutere hvordan problemstillingen kan undersøkes metodisk.
 • Studenten skal delta på en workshop i tekstproduksjon.
 • Det er krav om minimum 80 % deltakelse på samling/forum.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: tre uker.  

Kandidaten skal skrive en fagtekst på ca.3000 ord. På forhånd utarbeider lærere og studenter en liste over relevante metodologiske problematikker som kan være utgangspunkt for tekstens drøftinger.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensur.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet muntlig ved hver studiesamling. Ved emnets slutt leverer studentene en skriftlig evaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12.8.2019

Alvesson, M. & Kärreman, D. (2011). Kreativ metod –skapa och lösa mysterier. Malmö: Liber Forlag.

Benozzo, A. and Gherardi, S. (2019). "Working within the shadow: what do we do with “not-yet” data?". In Qualitative Research in Organizations and Management: An International Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://www.researchgate.net/publication/334706119_Working_within_the_shadow_what_do_we_do_with_not-yet_data
Björklund, C. (2010). Att fånga komplexiteten i små barns lärande: En metodologisk reflektion. I: Nordisk barnehageforskning. 3 (1): 17-26. https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/254/268

Brinkmann, S. & Tanggaard, L. (red.) (2015). Kvalitative metoder. En grundbog. 2.utgave. København: Reitzel.

Kvernbekk, T. (2011). The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory, Volum 6, Number 5. University of Illinois.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x

Lindstrand, K. (2018). "Alt skjer i ingenting»: om ingenting og mellomrom: en utforskende reise, sammen med Gilles Deleuze, i egne småbarnspedagogiske praktiseringer. Masteroppgave, Høgskolen i Østfold. https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2503880?locale-attribute=no

Norrman, S. (2018). Om å ha noe på hjertet ...: frigjørende krefter i småbarnspedagogiske praksiser. Masteroppgave, Høgskolen i Østfold.
https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2503876

Otterstad, A-M og Reinertsen, A-B. (red.) (2015). Metodefestival og øyeblikksrealisme – eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. Bergen: Fagbokforlaget.

Rhedding-Jones, J. (2005). What is research? Methodological Practices and New Approaches. Oslo: Universitetsforlaget.

Sennerud, H. C. (2018). Å invitere inn: etikk som førstefilosofi i barnehagen. Masteroppgave, Høgskolen i Østfold.
https://hiof.brage.unit.no/hiof-xmlui/handle/11250/2503866?locale-attribute=no

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 07:22:34