Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Ulf Rune Andreassen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40114 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om spesialpedagogikkens grunnlag og historiske utviklingslinjer
 • kunnskap om framvekst av inkluderende pedagogikk
 • kunnskap om spesialpedagogisk virksomhet i barnehage og skole (lovverk, aktører, samarbeidspartnere)
 • kunnskap om relevante teoretiske perspektiv på mangfold og forskjellighet, deltakelse og læring

Ferdigheter
Studenten kan

 • diskutere og reflektere om spesialpedagogikk i teori og praksis
 • analysere praktiske tilnærminger i pedagogisk virksomhet med vekt på inkludering og likeverd
 • forstå og vurdere forskningsartikler

Generell kompetanse
Studenten kan

 • forholde seg kritisk og reflekterende til pedagogisk og spesialpedagogisk virksomhet i lys av politiske, juridiske, etiske, institusjonelle og relasjonelle perspektiver

Innhold

Emnet er organisert i fire hoveddeler:

 1. Innføringsseminar om overbyggende spesialpedagogiske temaer
 2. Framvekst av spesialundervisning sett i ulike perspektiv
 3. Spesialpedagogikk i teoretisk og forskningsmessig kontekst
 4. Aktuelle problemstillinger fra praksisfeltet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres med fire samlinger. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, skriving av tekster, erfaringsutvikling og diskusjoner i seminargrupper og plenum.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Studenter som tar masterstudiet som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning (GLU) vil kunne ha praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • Obligatorisk deltakelse på forelesninger,seminar og gruppearbeid (minst 80 % frammøte)
 • Innlevering av en individuell fagtekst (ca 2500 ord) etter nærmere retningslinjer

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, med en varighet på ca. 30 minutter.

Eksamen starter med at kandidaten etter nærmere retningslinjer gjør rede for prosessen med å skrive en individuell fagtekst (arbeidskrav). Deretter eksamineres kandidaten i ca. 20 minutter i ett eller flere pensumrelaterte tema.

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 12.08.2019.

Afdal, G., Røthing, Å. & Schjetne E. (Red.) (2014) Empirisk etikk i pedagogiske praksiser. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapitlene 2, 5 og 8. (Ca 50 sider)

Allan, J. (2012) Inclusion: Patterns and possibilities. Zeitschrift für Inklusion . Online Net 2012 nr.4
http://www.inklusion-online.net/index.php/inklusion-online/article/view/31/31 (10 sider)

Ainscow, M. and Sandhill, A. (2010) Developing inclusive education systems: the role of organizational cultures and leadership. International Journal of Inclusive Education, 14:4, 401-416 (15 sider)

Arnesen, A.L. (red) (2017) Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser, 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 ,2, 3, 4, 5 (120 sider)

Befring, E. Næss, K.B. og Tangen, R. (red) (2019) Spesialpedagogikk. 6. utg. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 2 - 8 og 24 - 28 (ca 240 sider)

Biesta, G. (2007). «Don’t count me in» - Democracy, education and the question of inclusion. Nordic Studies in Education, 01/2007, s. 18-31.

Bråten, I. (2011). Elevers læring. I M.B. Postholm, P. Haug, E. Munthe, & R.J. Krumsvik (red.), Lærerarbeid for elevenes læring 5-10, s. 43-62

Børhaug, F. B., & Helleve, I. (Eds.). (2016). Interkulturell pedagogikk som motkraft: i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget. (Utvalgte kapitler)

Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning (2013) Viden om inklusion. http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Udgivelser/Clearinghouse/Viden_om/VidenInklusion.pdf (55 sider)

De Wal Pastoor, L. (2012). Skolen – et sted å lære og et sted å være. I K. Eide (Red.), Barn på flukt: psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Florian, L (2013) Reimagining Special Education: Why New Approaches are Needed. I: Florian, L. (Ed.) The Sage Handbook of Special Education, Second edition vol.1, London SAGE Publ. LTD, 9 - 22

Frønes, I., Eng, H., Ertesvåg, S.K. & Kjøbli, J. (red.). (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Kapittel 2, 3, 4 og 6. Oslo: Gyldendal akademisk (70 sider)

Haug, P. (2010). Spesialundervisning og ordinær opplæring. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, Vol. 1, 2015, s. 1-14.

Hesselberg, F. & von Tetzchner, S. (2016). Pedagogisk-psykologisk arbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 6 – 13. (201 sider)

Herlofsen, C. & Nilsen, S (2016). Spesialundervisning i spenningsfeltet mellom juridisk regelverk og lokal praksis. I Andenæs, K. & Møller, J. (red.), Retten i skolen (s. 138-159) Oslo: Universitetsforlaget. (20 sider)

Hilt, L.T. (2017). Education without a shared language: dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students. International Journal of Inclusive Education, 21, 585-601.

Kirkebæk, B. (2010) Almagt og afmagt. Specialpædagikkens holdninger, handlinger og dilemmaer. København: Akademisk forlag (200 sider)

Mayer, R. (2018). Thirty years of research on online learning. Applied Cognitive Psychology, 33, 152-159. (8 sider) https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acp.3482

Norwich, B. (2008) Dilemmas of difference, inclusion and disability: international perspectives on placement. European Journal of Special Needs Education 23:4, 287- 304 (17 sider)

Powell, J.W. (2013) Comparative and International Perspectives on Special Education. I: Florian, L (ed) The Sage Handbook of Special Education, Second edition vol.1, London SAGE Publ. LTD, 335 – 349 (14 sider)

Røn Larsen, M (2013 ) Diagnoser og pædagogisk arbejde. BUPL (9 sider) http://www.bupl.dk/iwfile/BALG-94PHSW/$file/DiagnoserOgPaedArb.pdf

Säljö, R. (2002). Læring, kunnskap og sosiokulturell utvikling: mennesket og dets redskaper. I: Bråten, I. (red.) Læring I sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv (s. 31-57). Oslo: Cappelen Akademisk.

Solbue, V., Helleve, I., & Smith, K. (2017). “In this class we are so different that I can be myself!” Intercultural dialogue in a first grade upper secondary school in Norway. Education Inquiry, 8(2), 137-150.

Solli, K-A. (2010). Inkludering og spesialpedagogiske tiltak – motsetninger eller to sider av samme sak? Tidsskriftet FOU i praksis, 4 :1, 27 – 45. (18 sider)

Solli, K-A. (2019). «Blom-komiteen» til «Nordahl-utvalget». Spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning i 50 år (1969-2019) i lys av utdanningspolitiske dokument. (Utkast til kommende bokkapittel). (17 sider)

Steinnes, Jenny (2007) Et poststrukturalistisk blikk på spesialpedagogikkens etiske og vitenskapsteoretiske utfordringer. Spesialpedagogikk 0207, 44-50

Tetler, S (2011) Et inkluderende blik på læreprocesser i klasserummet. I: Göransson, K, Jansson, U och Nilholm, C (red) Vetenskaplig artikkelsamling från specialpedagogiska skolmyndighetens konferens för Lika värde 2010. FoU nr.1 2011, 33-46 (13 sider)

Thygesen m.fl. (2011). Er generell pedagogisk kompetanse tilstrekkelig for å sikre en inkluderende skole? Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2, (95), 103-114. (11 sider)

Tomlinson, Sally (2012) The irresistible rise of the SEN industry. Oxford Review of Education, 38:3, 267-286 (19 sider)

 

I tillegg forutsettes det at studentene gjør seg kjent med lovverk og offentlige dokumenter på dette området:
Opplæringslova

Veileder til opplæringsloven om spesialundervisning (Utdanningsdirektoratet 2014)
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/sarskilte-behov/spesialundervisning/Spesialundervisning/

Kapittel 9A: Opplæringsloven Elevenes skolemiljø (2017). Oslo: Pedlex

Meld. St.nr.18 (2010 - 2011) Læring og fellesskap

Barneombudets fagrapport 2017: Uten mål og mening – elever med spesialundervisning i grunnskolen.

Thomas Nordahl mfl. (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Rapport fra Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.

De fleste artiklene kan lastes ned og kopieres gratis på biblioteket på Remmen. Hjemmefra kan de også lastes ned dersom man har VPN-tilkobling (ordnes hos IT-vakten på Remmen etter at utdanningsplanen er godkjent).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 12:23:52