Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Dag Sørmo
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40314 Sosiale og emosjonelle vansker (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet LUMSP40114 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv (15 stp).

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • inngående kunnskap om teori og forskning knyttet til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker

 • inngående kunnskap om samspillsvansker i et kommunikasjonsperspektiv

 • kunnskap om rus-, vold- og overgrepsproblematikk

 • kunnskap om forskning rettet mot psykisk helse hos barn og unge

Ferdigheter
Studenten kan

 • møte barn og unge med samspillsvansker i et kommunikasjonsperspektiv

 • sette inn tiltak i forhold til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker

 • avdekke rusproblematikk og sette inn tiltak rettet mot ungdom i utprøvingsfasen

 • i samarbeid med skolens/barnehagens ledelse og andre instanser bidra til å avdekke og sette inn tiltak rettet mot vold- og overgrepsproblematikk

Generell kompetanse
Studenten kan

 • identifisere mestringshemmende og mestringsfremmende faktorer

 • identifisere og analysere ekskluderende prosesser i et systemisk perspektiv

 • planlegge, sette inn og evaluere tiltak for barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker

 • legge til rette for tverrfaglig samarbeid

Innhold

Emnet består av ett innføringsseminar (begrepsbruk og et historisk og teoretisk perspektiv) og tre tema:

 1. Sosiale og emosjonelle vansker i individ- og systemperspektiv
 2. Forebyggende og problemløsende arbeid med utfordrende atferd i et kommunikasjonsperspektiv
 3. Barn og unge og psykisk helse

Undervisnings- og læringsformer

Det er lagt opp til gjennomføring av emnet med fire samlinger, med forbehold om endring. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Emnet er lagt opp med veksling mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, skriving av tekster, erfaringsutvikling og diskusjoner i plenum.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Studenter som tar masterstudiet som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning vil kunne ha praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Obligatorisk deltakelse på forelesninger og seminar (minimum 80 % frammøte)
 • Gruppeframlegg i plenum, og innlevering av tilhørende manuskript. Gruppene skal gjøre rede for aktuell forskning knyttet til gitte problemstillinger

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen
Eksamen har en varighet på fire uker, der kandidaten skal skrive en fagtekst med et omfang på 3000 ord (+/- 10 %) etter nærmere angitte kriterier.

Karakterskala: A - F.

Sensorordning

To interne sensorer eller én ntern og én ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 5. juni 2019.

*Alisic, E. (2012). Teachers' perspectives on providing support to children after trauma: a qualitative study. School Psychology Quarterly, 27(1), 51. http://psycnet.apa.org/fulltext/2012-12563-005.pdf  

Andenæs, K., Møller, J. (2016) Retten i skolen. Universitetsforlaget. Oslo (utvalg/oppslag)

Befring, E. (2012). Forebygging blant barn og unge i et psykososialt perspektiv. I Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk, s. 129-150. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (17 sider)

Befring, E. og Duesund, L. (2012). Relasjonsvansker: psykososial problematferd. I Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk, s. 448-469. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (20 sider)

Bru, E., Idsøe, E.C., og Øverland, K. (2016). Psykisk helse i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. Oslo (290 s)

Drugli , M. B. (2013) Atferdsvansker hos barn. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (176 s)

Gjertsen, P-Å., (2013) De usynlige barna. Fagbokforlaget. Oslo (230 s.)

*Holen, S. og Waagene, E (2014) Psykisk helse i skolen, Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelse blant lærere, skoleledere og skoleeiere. Rapport 9/2014. Oslo: Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. (http://www.nifu.no/files/2014/05/NIFUrapport2014-9.pdf )

Kamplid I., Brekke M. og Stenberg O. (2015) Samarbeid mellom skole og Pedagogisk-psykologisk tjeneste om tilrettelegging av elevens opplæring krise I Høihilder og Gulbrandsen(red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Langballe & Schultz (2014). Elever utsatt for Vold og seksuelle overgrep - Samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe. I Vold mot Barn: Teoretiske, juridiske og praktisk tilnærminger. Mevik, K., O.G. Lillevik, O. Edvardsen (red). Gyldendal Akademisk:

MacLure,M., Jones,L., Holmes, R. og MacRae, C. (2011) Becoming a problem: behavior and reputation in the early years classroom, British Educational Research Journal, First published on: 15 April 2011 (iFirst), 1 - 25

Midthassel. U.V., Bru, E, Ertesvåg, S.K., Roland, E. (2011) Sosiale og emosjonelle vansker. Universitetsforlaget (177 s.)

* Nordahl-Hansen, A., Kaale, A., & Ulvund, S. E. (2013). Inter-rater reliability of parent and preschool teacher ratings of language in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders, 7 (11), 1391-1396.

Raundalen M. (2015) Barn og unge i sorg og krise. I Høihilder, E.K. og Gulbrandsen, O.A. (red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademiske. (13 s)

Reindalen, Solveig Magnus (2015) Spesialpedagogikk: etiske problemstillinger og teorier, I Befring, E. og Tangen, R. (red.) Spesialpedagogikk, s. 93- 105. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (13 sider)

Överlien (red.) C., Hauge, M. I., & Schultz, J. H. Barn, vold og traume. Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget (290 s.)

*Selvik, S., Raaheim, A., & Øverlien, C. (2016). Children with multiple stays at refuges for abused women and their experiences of teacher recognition. European Journal of Psychology of Education, 1-19. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10212-016-0302-0

Sørmo, D. (2015) Elever med sosiale og emosjonelle vansker. I Høihilder, E.K. og Gulbrandsen, O.A. (red.) Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen. Oslo: Gyldendal Akademiske. (11 s)

* Wendelborg, Christian Mobbing og arbeidsro i skolen (2018) Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2017/18. NTNU Samfunnsforskning AS. Trondheim.https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2018/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-2017_18.pdf (18 s.)

*= tilgjengelig på nett

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. juli 2020 03:29:37