Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Dan Roger Sträng
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40514 Rådgiving, veiledning og innovasjon i spesialpedagogisk virksomhet (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emnet LUMSP40114 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv (15 stp) og emnet LUMSP40314 Sosiale og emosjonelle vansker (15 stp).

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om gjennomføring av rådgivnings-, veilednings- og innovasjonsprosesser

 • kunnskap om ledelse, utvikling og evaluering i barnehage, skole og andre opplæringsarenaer

 • kunnskap om spesialpedagogikk i et relasjonelt og strukturelt perspektiv

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan forstå og arbeide faglig med barrierer og muligheter for inkluderende praksiser

 • kan evaluere og analysere rådgivnings-, veilednings- og innovasjonsprosesser

 • kan kommunisere med ulike aktører i en profesjonell kontekst

 • har et reflektert syn på etiske forhold

Generell kompetanse
Kandidaten forholder seg kritisk til eget arbeid med rådgivning, veiledning og innovasjonsprosesser

Innhold

Emnet inneholder temaer som

 • rådgiving og veiledning i spesialpedagogisk arbeid
 • ulike teoretiske modeller og samarbeidsforhold
 • ledelse av spesialpedagogisk arbeid
 • spesialpedagogisk arbeid i et endringsperspektiv
 • barnehage og skole som lærende og inkluderende organisasjon
 • foreldresamarbeid og tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Undervisnings- og læringsformer

Det er lagt opp til gjennomføring av emnet med fire samlinger, med forbehold om endring. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Emnet er lagt opp med veksling mellom forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid, skriving av tekster, feltarbeid og diskusjoner i plenum.

Om feltarbeidet (se også generell del av studieplan) Feltarbeidet har en ramme på 10 dager. Gjennomføringen av feltarbeidet kan skje ved barnehager eller skoler høgskolen allerede har samarbeidsavtaler med, ved andre relevante institusjoner eller i tilknytning til evt. egen arbeidsplass. Studentene vil bli fulgt opp av høgskolens lærerteam, i samarbeid med den aktuelle institusjonen studenten har valgt. Dette vil være en fleksibel løsning som kan tilpasses de enkelte studentenes behov for yrkesinnretting av studieinnholdet. Grunnskolelærerstudenter kan integrere feltarbeidet i en evt. praksisopplæring de gjennomfører under Rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen.

Feltarbeidet retter seg mot observasjon, kartlegging og evaluering av institusjonens arbeid med å utvikle egen organisasjon og veiledning/rådgivning i den forbindelse. Feltarbeidet gjennomføres fortrinnsvis i grupper, men kan i samråd med emneansvarlig gjennomføres individuelt. Gruppene veiledes av HiØs lærerteam når det gjelder planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering. Feltarbeidet knyttet til emnet Rådgivning og innovasjon i spesialpedagogisk virksomhet dokumenteres gjennom en muntlig presentasjon. Presentasjonen er et arbeidskrav. Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for format og gjennomføring av presentasjonen. 

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet. Studenter som tar masterstudiet som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning vil kunne ha praksis knyttet til emnet. I disse tilfellene vil en individuell plan legges opp i samsvar med grunnskolelærerutdanningens plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Godkjent deltakelse på forelesninger og seminarer (minst 80 % frammøte)
 • Gjennomført feltarbeid etter nærmere retningslinjer 
 • Muntlig presentasjon med utgangspunkt i feltarbeid, etter nærmere retningslinjer.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeoppgave. Varighet: tre (3) uker.

På bakgrunn av et oppgitt tema skal det skrives en fagtekst på 3000 ord (+/- 10 %). Forside og referanseliste kommer i tillegg.

Karakterregel: A - F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 03.06.2019.

Aasen, T. M. & O. Amundsen (2011). Innovasjon som kollektiv prestasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kapitlene 1-3, 5-7, 8-10 og 12 170 s.

Botnen Eide, S., Grelland, H.H., Kristiansen, A., Sævareid, H.I & Aasland, D.G. (2009). Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. 166 s.

Holmen, A.K., & Ringholm, H. (Red.). (2019). Innovasjon møter kommune. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 251 s

Johannesen, E., Kokkersvold, E., og Vedeler, L. (2010). Rådgivning: Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Oslo: Gyldendal akademisk. 232 s

Tveiten, S. (2019). Veiledning – mer enn ord. Del 2. Bergen: Fagbokforlaget 150 s

Ulleberg, I., & Jensen, P. (2017). Systemisk veiledning i profesjonell praksis. Bergen: Fagbokforlaget. 223 s

Vogt, A. (2016). Rådgivning i skole og barnehage. Mange muligheter for hjelp til barn og unge. Sid. 40-68 og 202-226. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 52 s

1244 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. mai 2020 10:25:01