Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Sabreen Selvik
 • Marie-Lisbet Amundsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LUMSP40718 Masteroppgave (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Absolutte forkunnskaper

For å kunne starte på masteroppgaven/få tildelt veileder må studenten ha fått godkjent prosjektbeskrivelse (se arbeidskrav i emnet Vitenskapsteori og forskningsmetode).

Alle studiets øvrige emner må være bestått før innlevering av masteroppgaven.

Undervisningssemester

7. og 8. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • kunnskap om oppbygging av et forskningsprosjekt innen spesialpedagogikk, bruk av relevante metoder og innsikt i forskningsetiske problemstillinger
 • oversikt av aktuell forskning og problemstillinger i det spesialpedagogiske forskningsfeltet

Ferdigheter
Studenten kan

 • formulere forskningsspørsmål/problemstilling av interesse for det spesialpedagogiske feltet
 • søke, vurdere og nyttiggjøre seg relevant forskningslitteratur til masteroppgaven.
 • gjennomføre et selvstendig og avgrenset vitenskapelig arbeid i tråd med etablerte metodiske tilnærminger og gjeldende forskningsetiske prinsipper

Generell kompetanse
Studenten kan

 • analysere relevante fag- og forskningsetiske problemstillinger innenfor det spesialpedagogiske området
 • reflektere over egne valg av forskningsmetoder og identifisere aktuelle forskningsetiske problemstillinger i eget forskningsprosjekt

Innhold

Mastergradsoppgaven skal være et individuelt, selvstendig vitenskapelig arbeid med relevans for det spesialpedagogiske arbeidsområdet. Arbeidet kan være av teoretisk og/eller empirisk art og det empiriske arbeidet kan være av kvalitativ og/eller kvalitativ art.

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig arbeid under veiledning. Omfanget av veiledning er 12 timer. Det kan i spesielle tilfelle søkes om at to studenter utfører et arbeid sammen.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 800 timer.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Deltakelse i veiledning av egen oppgave
 • Deltakelse i planlagte oppgaveseminar

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Masteroppgave
Masteroppgaven kan også skrives på annet skandinavisk språk eller på engelsk.
Masteroppgaven skal gjennomføres individuelt dersom ikke annet er avtalt.

Oppgaven skal ha et omfang på ca. 60-75 sider. Dersom to studenter skriver oppgave sammen, skal omfanget være på ca. 75-100 sider.

Format: oppgaven skal skrives med 12 pkt skriftstørrelse (Times New Roman), linjeavstand 1 1/2. Oppgaven leveres i både papirformat og digitalt etter nærmere retningslinjer.

Karakterregel: A-F.

Det kan gis anledning til å skrive masteroppgaven som en vitenskapelig fagartikkel, etter nærmere retningslinjer. En artikkelbasert masteroppgave skal bestå av to deler: en kappe (innledning) og et artikkelutkast. Den overordnede innledningen (kappen) skal være mellom 8000 og 12000 ord. Artikkelutkastet skal være mellom 4000 og 12000 ord, avhengig av tidsskriftet man retter seg inn mot. Både kappe og artikkelutkast leveres med 12 pkt skriftstørrelse (Times New Roman) og linjeavstand 1,5. Dersom to studenter skriver sammen økes lengden med 5000 ord. Studenten velger et relevant fagfellevurdert forskningstidsskrift (norsk eller internasjonalt) som mal. Dette skal velges fra listen over autoriserte publiseringskanaler på nivå 1 eller 2 (NSD). Det er ikke krav om at artikkelen skal være antatt eller publisert for å kunne levere og få oppgaven sensurert.

Plagiatkontroll
Masteroppgaver skal til elektronisk plagiatkontroll. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrektur bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk. Se for øvrig gjeldende forskrift om eksamen, studierett og grader ved Høgskolen i Østfold.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres med en sluttevaluering, og resultatene behandles i koordinatormøte for studiet.

Litteratur

Det er ikke felles pensumlitteratur knyttet til masteroppgaven. Studentene velger selv relevant litteratur å lese og henvise til i masteroppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 08:22:26