Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden og Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Luthen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUVTM118 Innføring i veiledning - teori og metode (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Profesjonsrettet veiledning (30 studiepoeng).

Absolutte forkunnskaper

Ingen. Se opptakskrav til studiet.

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om teoretiske og metodiske tilnærminger til veiledning
 • har inngående kunnskap om relasjonelle forhold i veiledning
 • kan analysere problemstillinger knyttet til veiledningens etikk og profesjonsidentitet
 • har kunnskap om bruk av veiledning i teknologirike omgivelser

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere og forholde seg kritisk til veiledningsprosesser og arbeide selvstendig med problemløsning
 • kan bruke relevante metoder for veiledningsfaglig utviklingsarbeid relatert til veiledning i ulike profesjonstilknyttede kontekster

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan anvende sine kunnskaper om og ferdigheter i veiledning med fokus på læringsprosesser
 • kan analysere veiledningsprosesser og forholde seg bevisst til etiske forhold som avdekkes i utdanning og profesjon
 • kan presentere problemstillinger, analyser og konklusjoner overfor ulike målgrupper i sin profesjon

Innhold

Målgruppe for valgemnet er lærere i barnehage, grunnskolen og videregående opplæring og praksisveiledere innenfor helse- og velferdsstudiene.

Emnet gir en innføring i det forskningsbaserte grunnlaget for veiledning og relevante metoder for utviklingsarbeid. Ulike tilnærminger til veiledning behandles på en analytisk og kritisk måte. Spesielt vektlegges dialogiske og relasjonelle prosesser, etiske forhold i veiledning, læring og identitetsdanning og veiledningens praksis i profesjonelle kontekster.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet organiseres normalt med tre studiesamlinger á to dager, med to samlinger i Halden og en samling i Fredrikstad. Undervisningen foregår på dagtid. Det legges opp til at studentene jobber selvstendig og i tverrfaglige basisgrupper i mellomperiodene. Individuell veiledning vektlegges, men også veiledning med grupper benyttes.

Læringsformene varierer mellom forelesning, litteraturstudier, ulike former for veiledning, utviklingsarbeid knyttet til veiledning i barnehager, skoler, helse- og velferdsfaglige virksomheter og selvstendig arbeid. Læringsformene er utpreget deltakeraktive. I studiet benyttes digital læringsplattform.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten i dette emnet er ca. 375 timer.

Praksis

Praksis består av følgende elementer:

 • Gjennomføre veiledning som innledning til utviklingsarbeid på egen arbeidsplass
 • Gjennomføre møter i basisgruppen for analyser, konklusjoner og videre planlegging av egen læring som veileder.

Se pkt Arbeidskrav for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Utviklingsarbeid: Som en del av et utviklingsarbeid skal studentene gjennomføre minst 2 veiledninger som dokumenteres med minst 2 refleksjonslogger. Etter veiledningene skal studentene forfatte en meta-tekst med utgangspunkt i erfaringer og faglige vurderinger utviklet i refleksjonsloggene. Dette utviklingsarbeidet dokumenteres etter nærmere angitte kriterier.
 • Obligatorisk deltakelse: Det skal være minst 80 % deltakelse på studiesamlingene og i basisgruppene for å kunne framstille seg til eksamen.

Arbeidskravene skal være gjennomført og godkjent av faglærer før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeoppgave

Kandidaten skal skrive en fagtekst etter nærmere angitte kriterier. Fagteksten skal relateres til kandidatens utviklingsarbeid (se pkt. Arbeidskrav). Kandidaten får veiledning på den individuelle problemstillingen. Fagteksten skal ha et omfang på maksimum 10 sider og skal drøftes i lys av teorier og relevant forskning om veiledning, samt erfaringer fra veiledning.

Karakterregel: A-F.

Frist for innlevering settes i semesterplanen.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består eksamen kan tidligst framstille seg til eksamen ved neste ordinære gjennomføring. Studentene må selv melde seg opp til ny eksamen.

Forsøk til forbedring av karakter må baseres på ny problemstilling.

Evaluering av emnet

Emnet vil bli evaluert av studentene midtveis og ved slutten av emnet.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 15.05.2019.

Aigeltinger, E., Haugan, G., & Sørlie, V. (2012) Utfordringer med å veilede sykepleiestudenter i praksisstudier. Sykepleien Forskning, s. 160 -166. https://sykepleien.no/forskning/2012/06/utfordringer-med-veilede-sykepleierstudenter-i-praksisstudier [6 sider]

Bjerkholt, E. (2017) Profesjonsveiledning. Fra praktisk virksomhet til teoretisk felt. Oslo: Cappelen Damm. (Del 1) [108 sider]

Botnen Eide, S., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. & Aasland, D. G. (2009) Til den andres beste. En bok om veiledningens etikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. (hele boka) [166 sider]

Hessevaagbakke, E., Johansen, A.G., Gudjonsdottir, S. & Christiansen, B. (2013). Praksisveiledernes funksjon i et medstudentbasert studieopplegg i klinikken. Nordisk sykepleieforskning, 3(4), 254-268. https://www.idunn.no/nsf/2013/04 [14 sider]

Karlsson, B.E. & Oterholt, F. (2010) Fenomener i faglig veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. (kap. 1, 2, 3 og 4) [60 sider]

Løw, O. (2017). Pædagogisk vejledning. Facilitering av læring i pædagogiske kontekster. (kap 2, 7, 9 og 10) [120 sider]

Lauvås, P., Lycke, K. H. & Handal G. (2016) Kollegaveiledning med kritiske venner. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (hele boka) [190 sider]

Mathisen, P. & Høigaard (2002). De veiledningslike samtalene. Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 6/2002. s. 473 - 479. [6 sider] http://www.pmathisen.no/4file/filer/artikler/veiledningslike_samtaler_mathisen%20og%20hoigaard_npt%206%202002.pdf

Skancke Bjerknes, M. & Christiansen, B. (2015) Praksisveiledning med sykepleierstudenter. Oslo: Gyldendal Akademisk. (kap 1, 2 og 7) [52 sider]

Tveiten, S. (2013) Veiledning -mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. (Del 2 og s. 133-137) [155 sider]

Ulleberg, I. (2014) Kommunikasjon og veiledning. Oslo: Universitetsforlaget. (hele boka) [174 sider]

Vråle, G. V. (2015) Veiledning når det røyner på. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 10) [97 sider]

 

Relevante politiske føringer og prinsipper:

Barnehagelærerrollen i et profesjonsperspektiv – et kunnskapsgrunnlag. Ekspertgruppen om barnehagelærerrollen.

Tilgjengelig fra: https://nettsteder.regjeringen.no/barnehagelarerrollen/files/2018/12/Barnehagelærerrollen-i-et-profesjonsperspektiv-et-kunnskapsgrunnlag.pdf

Universitets- og høgskolerådet (UHR). Veiledende retningslinjer for utdanning og kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene. 2018.

Tilgjengelig fra: https://www.uhr.no/strategiske-enheter/fagstrategiske-enheter/uhr-helse-og-sosial/nyheter/veiledende-retningslinjer-for-utdanning-og-kompetansevurdering-av-praksisveiledere-i-helse-og-velferdstjenestene.1201.aspx

 

Faglig veileder – veiledning av nyutdannede:
https://www.nyutdannede.no/media/1237/080519-veiledning-av-nyutdannede-hvordan-kan-det-gjennomfores.pd f

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 12:23:26