Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Håvard Friis Nilsen
 • Hans Petter Hermansen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L-SAM10418 Historie, samfunnskunnskap og geografi fordypning 2 (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Samfunnsfag, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hendelser og forhold i samtida i lys av maktforhold og menneskers handlinger og valg i nær og fjern fortid

 • har kunnskap om samspill og konflikt mellom naturgrunnlag og levekår

 • har kunnskap om utviklingen i den globale verdensøkonomien og politiske, kulturelle, miljømessige og sosiale konsekvenser av denne utviklingen, også i et urfolksperspektiv

 • har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i ungdomsårene

 • har kunnskap om vitenskapelige teorier og metoder i faget

 • har kunnskap om relevant forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet

 • har kunnskap om sentrale fagdidaktiske, tverrfaglige metoder og teorier

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap og resultat fra forsknings- og utviklingsarbeid

 • kan arbeide selvstendig med faglige og fagdidaktiske spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag

 • kan kritisk analysere samfunnsfaglige problemstillinger og stimulere til dette i opplæringen

 • kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag

 • kan reflektere over og vise innsikt i historiske prosesser

 • kan beherske og vurdere bruk av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag

 • kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter

 • har didaktisk innsikt til å skape og evaluere varierte undervisningsmetoder og læremidler ut fra hva som fremmer læring og en analytisk forståelse av gjeldende læreplan

 • kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier

 • kan ta i bruk og veilede elever i sentrale samfunnsfaglige, utforskende og tverrfaglige læringsmetoder

Generell kompetanse

Studenten

 • kan oppdatere seg faglig og reflektere over egen praksis

 • kritisk reflektere over samfunnsfaglige problemstillinger

 • kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i samfunnsfaget

Innhold

Emnet omfatter temaer fra geografi, historie og samfunnskunnskap. Alle temaene omfatter fagdidaktiske aspekter.

Temaene er:

 • Fascisme og nazisme med vekt på europeisk mellomkrigstid

 • Verden etter den 2. verdenskrig med vekt på den kalde krigen

 • Økonomisk geografi

 • Regionstudie

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert over to ukentlige økter. I tillegg må studentene regne med å delta på noen ekskursjoner. Undervisning bygger på forskningsbasert kunnskap. Læringsformene i emnet er:

 • forelesninger

 • faglig og didaktisk refleksjon

 • metodiske og utforskende øvelser/analyse

 • aktiv bruk av IKT/medier

Omådene grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiv er knyttet til de ulike temaene.

Arbeidsomfang

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter  og faglig innsikt ved selvstudium. Det er beregnet at studentene arbeider med lærestoffet i selvstudium 24 timer i  uken, i tillegg til 16 undervisningstimer som er timeplanlagt. Til sammen 40  timer per uke. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

 • Deltakelse på tverrfaglig og utforskende undervisningsopplegg

 • Fagartikkel

 • Refleksjonsnotat knyttet til emnet

Fagartikkel og refleksjonsnotat belyser deler av grunnleggende ferdigheter, vurdering, tilpasset opplæring, flerkulturelle og samiske perspektiv som er knyttet til de ulike temaene.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen
Varighet ca. 30 minutter.

Ingen hjelpemidler.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene gjennomfører en emneevaluering (EVA3). Resultatene behandles av lærerne i emnet i samarbeid med studieleder. Tilbakemeldinger gis studentene i et møte.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 7. januar 2019.

Befring, E. (2015): Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Eriksen, T.H. og Sajjad, T.A. (2015). Kulturforskjeller i praksis: Perspektiver på det flerkulturelle Norge, Oslo: Gyldendal 2006, del I kap. 1-3, del II, kap. 5-7.

Eriksen, T.H (2001): Kultur, kommunikasjon og makt, i Flerkulturell forståelse Oslo: Universitetsforlaget 2001, kap. 6, 7, 9, 10.

Jordhus-Lier, David og Kristian Stokke (red), (2017) Samfunnsgeografi: En innføring. Cappelen Damm Akademisk. kap. 3,5,6, 8,9,10, 19, 20, 22, 25, 26. ISBN: 9788202567422. (122 sider) Bare tilgjengelig online (open access), og kan lastet ned i ulike formater fra: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/14

Karlsen, K.H.; Lockhard-Pedersen, V. & Bjørnstad, G.B (2018). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen. I antologien: K.H. Karlsen & G.B. Bjørnstad (Red.) Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. (22 sider)

Koritzinsky, T, (2012), Samfunnskunnskap, fagdidaktisk innføring. Universitetsforlaget

Lund, E. (2016). Historiedidaktikk. En håndbok for studenter og lærere (5. utg.), Oslo: Universitetsforlaget.

Lundestad Geir: Øst, vest, nord, sør. Hovedlinjer i internasjonal politikk etter 1945, Oslo: Universitetsforlaget 2015, kap. 1-7, 9-10, 12, 14-16.

Mazower, Mark (2012), Governing the World. The History of an Idea, 1815 to the Present, London: Penguin Books, kap 7—14.

Mikkelsen, Rolf og Per Jarle Sætre (red.)(2015) Geografididaktikk for klasserommet. En innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere. 4. utgave. Kristiansand, Høyskoleforlaget.

Nolet, R. Bjørshol, S. (2017), Utforsking i alle fag. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 1,2,8 (40 sider)

Nystad, J.F. og Rosèn, E. (2012) Samfunnsgeografi Læremiddelforlaget, 2 opplag. Side 160-191 (30 sider)

Sokol, M. (2011), Economic Geographies og Globalisation: A short Introduction. Engelsk. Edward Elgar Publishing Ltd, ISBN13: 9781849801539 Kap. 1,2,3,7 (90 sider)

Sætre, Per Jarle (2002), Geografi og Storyline. I Acta Geographica, Geographical Methods. Proceedings of the Annual Conference of the Norwegian Gepgraphical Society, Trondheim, Norway, April 5th-6th 2002. Serie A, Nr. 2. Side 110-116 (6 sider) Tilgjengelig online: http://www.svt.ntnu.no/geo/Doklager/Acta/Serie_A_2_Rapport_NGS_konferanse.pdf


Områdestudie: USA.
Earle Black & Merle Black (2002), Chapter 12, ”Competitive South, Competitive America”, i The Rise of Southern Republicanism, Cambridge: Belknap of Harvard University Press, 369—404. (35 s)

Hitchens, Christopher, ”All Politics is Local”, ”War and Revolution in Virginia”, og ”Revolution in France (and a Meeting with Sally)” i Thomas Jefferson: Author of America, Harper Perennial, s. 7-66. (59 s).

Johnson, Walter (2013), ”The Empire of the White Man’s Will” i River of Dark Dreams. Slavery and Empire in the Cotton Kingdom, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, s. 176—209. (33 s.)

King jr, Martin Luther (1963), ”Jeg har en drøm”, norsk oversettelse i H. Friis Nilsen & H. Jordheim, Politisk frihet, Oslo: Res Publica, s. 415—23 (8 s.)

Lincoln, Abraham (1858), ”Første debatt med Stephen A. Douglas” og (1863) ”Gettysburg-talen”, norsk oversettelse i H. Friis Nilsen & H. Jordheim, Politisk frihet, Oslo: Res Publica, s. 289—295. (6 s.)

McCurry, Stephanie, ”Prologue: The Confederate Project” og ”Who Are the People?” i Confederate Reckoning: Power and Politics in the Civil War South, Harvard University Press, s. 1—38. (37 s.)

Nilsen, Håvard Friis (2014), ”Det glemte frihetsbegrepet”, i H. Friis Nilsen & H. Jordheim, Politisk frihet, Oslo: Res Publica, s. 13—47. (34 s.)

Paine, Thomas (1776), ”Tanker om Amerikas nåværende situasjon” fra Common Sense, norsk oversettelse i H. Friis Nilsen & H. Jordheim, Politisk frihet, Oslo: Res Publica, s. 193—213. (20 s.)

Richardson, Heather Cox (1997), ”Directing the Legislation of the Country to the Improvement of ther Country”, TARIFF AND TAX LEGISLATION, i The Greatest Nation of the Earth. Republican Economic Policies during the Civil War, Cambridge: Harvard University Press, s. 103—139. (36 s.)

Wells, H. G. (1920) The Outline of History Volume 2: The Roman Empire to The Great War, Chapter 8, ”The New Democratic Republics of America and France”, s. 360¬—389. (29 s.)

The Declaration of Independence (1776), Treaty With the Six Nations (1794), Lincoln’s First Inaugural Address (1861), The Emancipation Proclamation (1864), alle i American Historical Documents, The Harvard Classics vol. 43. New York: P. F. Collier & Son, 1959. (20 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2020 19:19:16