Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHLSU13 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i Barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om:

 • barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner
 • relevant forsking, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid
 • nedvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen
 • samarbeid med interne og eksterne aktører
 • kooperative læringsprosesser

Ferdigheter
Kandidaten kan:

 • vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte
 • anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen
 • selvstendig, og i samarbeid med andre, planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid
 • ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser
 • reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

Generell kompetanse
Kandidaten:

 • kan lede og ta ansvar for pedagogisk arbeid
 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale
 • kan reflektere over hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid
 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

Emnet er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1: Ledelse
Makt og politikk

 • Barnehagepolitikk i et historisk-, samtids- og framtidsperspektiv
 • Barnehagelæreren som politisk aktør
 • Makt og kommunikasjon
 • Barnehagen som organisasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, internasjonale perspektiver på barnehagen


Barnehagelæreren som leder

 • Lederen i en lærende organisasjon
 • Ledelse av det faglige innholdet
 • Leder som veileder og rollemodell
 • Ledelse av kooperative læringsprosesser
 • Profesjonsutøvelse, ansvar og yrkesetiske forpliktelser
 • Pedagogisk ledelse i et profesjonsperspektiv
 • Den skrivende barnehagelæreren

Del 2: Samarbeid
Samarbeid i barnehagen

 • Personalsamarbeid og personalledelse
 • Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning
 • Kompetanseutvikling, veiledning og læring
 • Kooperative læringsprosesser

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

 • Barnevern, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Helsevern for barn og unge
 • Grunnskolen
 • Oppvekst seksjonen i kommunen 

Del 3: Endrings- og utviklingsarbeid

 • Pedagogisk dokumentasjon
 • Kooperative læringsprosesser
 • Utviklingsprosjekter som arbeidsform
 • Didaktiske tilnærminger til utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsaktivitetene vil variere og veksle mellom å ivareta individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom:

 • forelesninger
 • gruppearbeid
 • studentpresentasjoner/framlegg og erfaringslæring
 • skriftlige innleveringer/produksjon av egne tekster
 • veiledning i grupper
 • muntlige, skriftlige og digitale kommunikasjonsformer
 • selvstudium

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse.
  Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.
 2. Gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe
 3. Gjennomført og bestått praksis
 4. Godkjent individuell fagtekst

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

Eksamen

Presentasjon av utviklingsprosjekt i gruppe; varighet ca. 45 minutter
Kandidatene skal presentere og reflektere kritisk over det gjennomførte utviklingsarbeidet i barnehagen. Fokus på presentasjonen skal være på ledelse. Kandidatene kan bli stilt spørsmål fra alle læringsmål i emnet.
Det gis en samlet karakter for gruppen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering
 • underveisevaluering
 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 05.12.2017.

Barnehagefolk. Nr2, 2014. Barnehageforeldre. Oslo: Barnehageforum.

Blaafalk,H, Nordbrønd B. og Aaserud, G. (2017). Det handler om å våge - slik jeg ser det. . I
Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget.

Blaafalk,H, Solheim M. og Aaserud, G. (2017). Barnehagelæreren som aktør i en polisert barnehagesektor. I Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget

Bauer Bølgan, N. (2018). Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 2 og 3).

Bøe, M. og Hognestad, K. (2015). «Det krever mye tankevirksomhet for du skal finne det rette øyeblikket». Refleksjon i praksis i personalledelse. I: Norsk Pedagogisk Tidsskrift. Vol. 5/2015 [351-361].

Børhaug, K. og Moen, K. H. (2014). Politisk administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap 5, Aktører i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid s. 101-121).

Eik, L.T., Steinnes, G.S., og Ødegård, E. (2015). Barnehagelærernes profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget.

Hognestad, K. og Bøe,M (2017). Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I Blaafalk,H, Solheim,M og Aaserud,G (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget

Glaser, V. (2013), Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget

Grelland, H. H., Botnen Eide, S., Kristiansen, A., Sævareid, H.I. og Gjerløw Aasland, D. (2014). Samarbeidets filosofi. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 7).

Hardersen, B. (2016). App`legøyer og app`estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. (kap. 4)

Johannesen, N. (2013). Tvil som drivkraft. Nordisk Barnehageforskning, 6(11), [1-17].

Lafton, T. og Thoresen, M. (2018). Å «gjøre» pedagogikkfaget – aksjonsrettet veiledning i barnehagen. I Lafton, T. og Otterstad, A.M. (red). Barnehagepedagogiske linjeskift. Bergen: Fagbokforlaget.

Lafton, T., Bergem, H., Evenstad, R., Fajersson, K.E., Greve, A., Ottersland Myhre, C., Myrvold, H.B., Otterstad, A.M. og Danielsen Wolf, K. (2018). Lekens forundringskammer. I Lafton, T. & Otterstad, A.M. (red). Barnehagepedagogiske linjeskift. Bergen: Fagbokforlaget.

Larsen.A.K og Slåttan, M.V(2017) Jeg er en sånn hverdagspedagog. Barnehagestyrerens profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk barnehageforskning, 4(8), (1-18)

Larsen.A.K og Slåttan, M.V(2014). Nye tider. Nye barnehageorganisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 5)

Larsen, A.S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I: T. J. Karlsen (red.). Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Oslo: Gyldendal (s. 50-62).

Larsen, A.S. (2017) Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk. I Jensen, M.S, Karlsen, T.J. og Luthen, G.S. (red.). Veiledning og oppdagelse. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass. Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget.

Otterstad, A.M. (2018). Kritiske perspektiver og barnehagepedagogikk(er). I Lafton, T. og Otterstad, A.M. (red). Barnehagepedagogiske linjeskift. Bergen: Fagbokforlaget.

Pettersvold, M. og Østrem, S. (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 10 og 12).

Reinertsen, A.B. og Flatås, B. (2017). Ledelse og poesi. Affektive perspektiver i pedagogiske praksiser. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 1A og 1B)

Sandvik, N. (red.) (2016). Barnehagepedagogikkens komplekse komposisjoner - læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget (Artikkel 1, 4 og 7)

Solli, A. (red.) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Ulla, Bente (2014). Auget som arrangement - om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforsking. Vol. 8/2014 [1-16].

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 18. jan. 2020 22:17:04