Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Rune Aae
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBNF10211 Kropp og helse, økologi og uteskole (1-7) (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i valgfaget Naturfag 1 i grunnskolelærerutdanning 1-7 (30 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kjennskap til navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer fra ulike naturtyper.
 • har kjennskap til begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold.
 • har kjennskap til vanlige vær og klimaelementer, lokale værfenomener og lokalklimatiske forhold
 • har kjennskap til sentrale stoffers kretsløp i naturen
 • har kjennskap til naturlige og menneskeskapte faktorer som former populasjoner, biotoper og økosystemer, og kan ta utgangspunkt i lokale eksempler
 • har kunnskaper om sammenhenger i naturen, ressursutnytting, miljøhensyn og bærekraft i et flerkulturelt og globalt perspektiv
 • har kunnskap om samenes natur- og kulturhistorie
 • har kunnskap om naturvitenskapelig metode, forskerspiren og undersøkende naturfagsundervisning
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff
 • har oversikt over kroppens organsystemer og hovedfunksjoner med spesiell fokus på sansene.
 • har kunnskap om sammenhengen mellom helse og livsstil
 • kjenner sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse
 • har kunnskap om menneskets utvikling fra befruktning til voksen
 • kjenne til ulike interesser blant jenter og gutter i naturfag for å best mulig ivareta kjønns- og likestillingsperspektivet med gjensidig respekt for ulikheter i naturfagene
 • har kunnskap om fysiske fenomener på makro- og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys
 • har noe kjennskap til grunnleggende elektrisitet og magnetisme, og kjenner til relevante forsøk
 • har kjennskap til energibegrepet og kan knytte det til konkrete eksempler fra naturvitenskapene

Ferdigheter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag.
 • kan planlegge og gjennomføre undervisning utendørs som fremmer elevenes undring, naturglede og ansvarsfølelse.
 • har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger.
 • kan drøfte problemstillinger i naturfagsundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø.
 • kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen.
 • kan anvende relevant naturfagutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevenes læring.
 • kan anvende naturfaglig kunnskap i samtale med elevene om naturen og naturfaglige fenomener.
 • kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevenes undring og læring i naturfag.
 • kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter.
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglig og flerfaglige sammenhenger.
 • kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i hvordan gjeldende læreplan og lærebøker for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisningen.
 • har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer.
 • kan nytte faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon.
 • kan arbeide selvstendig, og sammen med andre, med elevers læring og utvikling i faget og på tvers av fag.
 • kjenner til krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen

Innhold

Emnet baseres primært på naturen som læringsarena. Studentene arbeider med oppgaver alene, parvis eller i basisgrupper, uten eller sammen med veileder. Studentene er delt i basisgrupper som vil bli benyttet der det er naturlig. Parallelt vil teoristoff presenteres som forelesninger eller ved laboratorieforsøk og demonstrasjoner i klasserom. Lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap. Det legges opp til tre overnattingsturer som studentene selv må påkoste:

 • overnatting i hytte/snøhule (vintertur). På denne turen har man særlig fokus på temaer som vinterfriluftsliv, vinterøkologi, spor og sportegn og noe samisk kultur.
 • i skjul på orremyra med fokus på orrhanespill/lek, bever, amfibier, fuglesang
 • padletur rundt Tjärnö i Sverige med to overnattinger hvor saltvannsøkologi vektlegges, livet langs fjæra, snegl og muslinger, fisk, tang og tare, vårblomstring, mer fuglesang, noe insekter.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer; ekskursjoner, feltarbeid, laboratoriearbeid, forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid. I studiet legges det stor vekt på å gi studentene trygghet i å bruke naturen som læringsarena i naturfag og andre fag. En stor del av undervisningen vil derfor foregå utendørs til alle årstider. I løpet av studiet må studentene regne med 10-12 dager hjemmefra i forbindelse med overnattingsturer i naturen. Se forøvrig studieplanen til faget for mer informasjon.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til emnene vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver og samisk forhold og kultur.

Studentene skal trenes i å benytte grunnleggende ferdigheter i naturfag som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer, gjennom muntlige presentasjoner og i vurdering og veiledning av disse.

IKT er integrert i studiet som en naturlig del i alle emner. En viktig hensikt er å utvikle studentens digitale ferdighet til bruk for egen praksis i skolens naturfagundervisning.

Studentene vil få innsikt i forskningsbasert- og naturfaglig tenkemåte gjennom forelesninger, ekskursjoner og gjennom egne arbeidskrav. Studentene skal gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med et Forskerspireprosjekt.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er to uker praksis i 8. semester; skoleovertakelse. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (1-7).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 • En individuell oppgave knyttet til 'Forskerspiren'. Nærmere retningslinjer vil bli gitt.
 • Deltakelse på opplegg i fysikk ved Vitensenteret i Sarpsborg, Inspiria med påfølgende rapport
 • Deltakelse og etterarbeid fra vintertur i gruppe, med svar på oppgaver og vektlagte temaer.
 • Referat etter turen på orremyra, fugleekskursjonen og ringmerkingen med temaene vektlagt der.
 • Etterarbeid fra padleturen i gruppe, med tilhørende arbeidsoppgaver og temaer.
 • Planlegging og gjennomføring av prosjektet "I vårskogen" 

De grunnleggende ferdighetene blir vektlagt.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksaminasjon med enkelte praktiske og grunnleggende ferdigheter som del av eksamen. Varighet ca. 30 min.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern sensur.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Dette emnet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten på undervisningen.

Studentene gis anledning til anonymt å gi tilbakemelding på studietilbudet med dens innhold. Se forøvrig studieplanen i faget for mer informasjon.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 13. august 2014.

Følgende kompendier foreligger i PDF format og er aktuelle i emnet:

Stjernehimmelen
Vær og klima
Livet i dammer og tjern
Ferskvann
Livet i fjæra
Fugler
Skogøkologi
Jordøkologi
Lek og læring i naturen
Biologisk mangfold
Kjemi
Mekanikk
Elektrisitet

Rachel Carson 1952: Ta vare på undringen (Essay oversatt av RN)

Bøker

- Dietrichs, Spen, Petter Hurlen & Kari C.Toverud 2002 (eller nyere). Den forunderlige kroppen. - Universitetsforlaget.

- Kvammen, Per Ivar m.fl. 2014: Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærereutdanning. Fagbokforlaget

- Mork, S.M. og Erlien, W. 2010: Språk og digitale verktøy i naturfag. Universitetsforlaget.

I tillegg til dette tenker vi benyttet følgende smånøkler:

Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn, Aschehoug 2001
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann, Aschehoug 2000
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for busker og trær, Aschehoug 2001
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr på land, Aschehoug 2002
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for tang og tare, Aschehoug 2002
Nordbakke Roy: Bestemmelsesnøkkel for smådyr i saltvann, Aschehoug 2000

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. jan. 2020 13:07:50