Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Ina Kirsten Sundal Widerøe
 • Camilla Blikstad Halstvedt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUNAT10218 NAT102 Fysikk, astronomi og meteorologi (5-10) (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger naturfag som undervisningsfag (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap sentrale begreper som bevaring, overføring og kvalitet ved energiformer gjennom å knytte disse til ulike områder av naturfaget
 • har kunnskap om å visualisere vær- og klimasystemer både lokalt og globalt og for å drøfte problemstillinger knyttet til klimaendringerhar kunnskap om bruk av ulike modeller som viser størrelsesordener i naturen, også fenomener utenfor solsystemet og hvordan universet har oppstått og utviklet seg
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • har kunnskap om praktisk og variert undervisning som gir forståelse av at bølger, lyd og lys påvirker livsprosesser
 • har kunnskap om bruk av partikkelmodellen for å konkretisere oppbygging av ulike stoffer og for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • har kunnskap om å beskrive og forklare form og funksjon hos noen teknologiske produkter
 • har kunnskaper innen fysiske fenomener, mekanikk, krefter og elektrisitet
 • har kjennskap til vanlige værelementer og værfenomen
 • har grunnleggende kunnskaper om verdensrommet, solsystemet, stjernebilder og romfart

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning på mellom- og ungdomstrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på utforskende arbeidsmåter og integrasjon av alle grunnleggende ferdigheter
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring og gi formative tilbakemeldinger tilpasset elevers forutsetninger og behov
 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer
 • har kunnskap om å bruke ulike representasjoner for å visualisere vær- og klimasystemer både lokalt og globalt samt drøfte problemstillinger og feilkilder knyttet til klimaendringer
 • kan benytte fysiske begreper og forklaringsmodeller om fenomener og enkel teknologi og som gir god progresjon mellom ulike trinn
 • kan skrive tekster i ulike sjangre, bla. rapport fra fysikkforsøk
 • kan velge undervisningsformer som skaper begeistring og undring
 • har evne til å begrunne og vurdere måloppnåelsen i grunnskolens læreplaner som ansvarlig naturfaglærer
 • kan avdekke og forklare vanlige hverdagsforestillinger i naturfag
 • kan sette opp, gjennomføre og analysere enkle eksperimenter med og uten digitale verktøy
 • kan gjennomføre teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkter og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og bruke gjeldende læreplan for mellom- og ungdomstrinnet som utgangspunkt for naturfagundervisning
 • har utviklet egne positive holdninger til fagområdet og er i stand til å drive undervisning som bidrar til å bearbeide elevenes hverdagsforestillinger
 • har utviklet evner og holdninger hos elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn for å skape positiv interesse for realfag og for naturfaglig tenke- og arbeidsmetoder
 • har evne til å vurdere egen og andres undervisningsformer og veiledning via egen praksis, i litteratur og via forelesninger
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder i naturfag i et tverrfaglig perspektiv
 • kan vurdere hvordan fysikk og teknologi har vært med på å endre samfunnet samt diskutere etiske, sosiale, økonomiske og politiske aspekter omkring de valg som tas
 • har innsikt i fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon

Innhold

Emnet skal gi faglig trygghet i sentrale områder av naturfaget for trinn 5-10. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper og kompetanse som sikrer elevenes progresjon i grunnleggende emner i naturfaget og som legger til rette for videre faglig utvikling. Vesentlige deler av denne kompetansen er å kunne videreutvikle elevenes begrepsdanning, utforskning og naturfagspråk og å kunne trene elever i å innhente, analysere, argumentere og kommunisere resultater. Didaktikk og fag skal ses i sammenheng.

Innholdet er i tråd med nasjonale retningslinjer utarbeidet med basis i Kunnskapsdepartementets forskrift for grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, som ble vedtatt 7. juni 2016.

I emnet inngår følgende tema:

 • partikkelmodellen for å forklare fysiske endringer og fenomener i dagliglivet og i naturen
 • gjennomføre og analysere enkle eksperimenter, utforskende arbeidsmåter
 • fysiske begreper og forklaringsmåter om hverdagsfenomener og enkel teknologi
 • verdensrommet, solsystemet, romfart og stjernebilder
 • vær og klima i sammenheng med temperatur, trykk og faseoverganger
 • vann og luft på makro- og mikronivå
 • energi, energikilder, arbeid og effekt
 • elektrisitet og magnetisme
 • bølger, lyd og lys
 • mekanikk med vekt på bevegelse og krefter
 • teknologi og grunnleggende teknologiske innretninger

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil bli behandlet i forelesninger, på ekskursjoner, laboratoriearbeid, selvstudier og gjennom gruppearbeid. Rapporter i etterkant kan være muntlige, skriftlige eller digitale framstillinger. Kameratvurdering vil kunne bli praktisert.

Digitale arbeidsformer i emnet er blant annet produksjon av sammensatte tekster, digital databehandling og utregning, nettsøk med kildekritikk, utprøving av relevante nettressurser.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 2. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

Fagpulje 2, emne 102 (ENGELSK/MATEMATIKK/FRANSK/SPANSK/SAMFUNNSFAG) har hovedansvar for praksisperioden.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltakelse på dagsekskursjon til INSPIRIA-vitensenter med fokus på alternativ læringsarena.
 2. Deltagelse på stjernekveld
 3. Skrive rapport fra meteorologiobservasjoner etter nærmere retningslinjer
 4. Deltakelse på profesjonsdager
 5. Studenten får jevnlig ukesoppgaver av faglig og/eller fagdidaktisk karakter i tilknytning til temaet det arbeides med. Oppgavenes karakter og gjennomgangsform vil variere og defineres nærmere i semesterplanen.
  Studenten må få godkjent 5 ukesoppgaver. De som ved semesterets slutt har færre enn 5 slike oppgaver godkjent, får tilbud om å gjøre nye oppgaver på en dato som oppgis av fagansvarlig.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksaminasjon. Varighet: ca. 35 minutter
Eksamen bygger på pensum, gjennomgått stoff i teoretisk og praktisk undervisning og arbeidskrav.

Karakterregel: A–F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19. juni 2018.

Bjørndal, C. R. P. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. (168 sider).

Pople, S. 2017. Complete physics for Cambridge IGCSE (3.utgave). - Oxford. Oxford University Press.

Hansen, P.S. 2015 «La oss snakke om været!» - værbok for lærere i grunnskolen, videregående opplæring og lærerutdanning. 2.utg. - Temahefte fra Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo.

Utdelte kompendier

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. juli 2020 14:20:53