Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUNAT10317 NAT103 Utforskende arbeidsmåter i naturfag (5-10) (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger naturfag som undervisningsfag (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår)

Høgskolen i Østfold tar forbehold om endringer i emnebeskrivelsen før semesterstart.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagdidaktisk forskning om undervisning og læring i naturfag med fokus på progresjon og dybde i begrepsdanning, kritisk tenkning og argumentasjon

 • har omfattende kunnskap om utforskende arbeidsmåter og videreutvikling av egen og elevenes kompetanse i å arbeide utforskende

 • har kunnskap om Storyline som tverrfaglig temabasert undervisning

 • har kunnskap om struktur og funksjon i utvalgte sentrale organsystem

 • har utdypende kunnskap om ulike celletypers struktur og funksjon og grunnleggende genetikk og bioteknologi

 • har kunnskap om organiske stoffklasser, næringsstoff og hovedtyper av kjemiske reaksjoner og deres betydning i naturfaglige prosesser og i miljøsammenhenger

 • har kunnskap om vær- og klimasystem både globalt og lokalt og om problemstillinger knyttet til klimaendringer

 • har kunnskap om fenomen utenfor solsystemet og om hvordan universet har oppstått og utviklet seg

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig og naturfagdidaktisk forskning, informasjon og fagstoff - med fokus på nettkilder - og anvende dette i undervisning og drøfting med kollegaer

 • kan veilede elevene i å utføre målinger og beregninger, anvende relevant analogt og digitalt utstyr og gjennomføre aktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak

 • kan bruke naturfag som et regifag i en tverrfaglig Storyline

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Innhold

Innholdet er i tråd med Nasjonale retningslinjer og kompetansemålene i hovedområdene «Forskerspiren», «Mangfold i naturen» og «Fenomener og Stoffer».

I emnet inngår følgende temaer:

 • dyre- og planteceller, celledeling og celleånding

 • grunnleggende genetikk og evolusjon

 • sortere stoffer, kildesortering, kretsløp i naturen

 • eksempler på ulike tilnærmingsmåter i formidling av kjemi

 • påvise og separere stoffer i blandinger, analyse av ukjent stoff

 • organisk kjemi, prinsipper for navnsetting

 • olje, kull og gass som råstoff og som forurensningskilde

 • generelle forurensninger, miljøgifter, klimaendringer

 • utforskende og tverrfaglige arbeidsmåter

 • Storyline med naturfag som regifag over tema bærekraftig utvikling

 • mekanikk med vekt på bevegelse og krefter

 • vær, klima og klimaendringer

 • universets dannelse, stjernebilder, stjernenes utvikling og sorte hull

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil bli behandlet i forelesninger, gjennom en Storyline, på ekskursjoner, ved laboratorieøvelser og disseksjoner, selvstudier, innleveringer av både gruppeprosjekter med ulike tilnærmingsmåter til fagstoffet, fremføring av selvvalgt, naturfaglig tema med påfølgende diskusjon i plenum hvor didaktikken og bruk av digitale verktøy står sentralt.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 4. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

NAT103 har hovedansvar for praksisopplæringen.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisopplæringen; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Gjennomføre disseksjon av lunge-hjerteslag med tilhørende grupperapport.

 2. Gjennomføring av et utforskende arbeid utført i gruppe på 2-3 studenter med tilhørende presentasjon av arbeidsprosess og resultat i form av en digital historiefortelling som f.eks. photostory eller video.

 3. Deltakelse på stjernekikking ute eller på stjernerom

 4. Gjennomføre 3-5 laboratorieøvelser i kjemi med tilhørende gruppevis rapport.

 5. Deltakelse på profesjonsdager og en tverrfaglig Storyline

 6. Analyse og bruk av læremidler i praksisklassen. Muntlig presentasjon. (jf. Plan for praksis)

 7. Individuell praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)

 8. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca. 35 minutter.

Eksamen inneholder praktiske elementer (laboratorieøvelse).

Tillatte hjelpemidler: godkjent kalkulator og det periodiske system.

Karakterregel: A-F.

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 25.06.2018.

Alfsen, K. H., Hessen, D. O., & Jansen, E. (2014). Klimaendringer i Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Angell, C. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bakke og Munkebye (2016). Økologi for grunnskolelærerutdanningen 1-7. Cappelen Damm Akademisk.

Dietrichs, E., Hurlen, P., & Toverud, K. C. (2013). Den forunderlige kroppen. Oslo: Gyldendal Undervisning.

Folkvord, K., & Mahan, G. (2015). Engasjerende naturfag : elevaktive og lærerstyrte arbeidsmåter i naturfag i videregående skole. Oslo: Cappelen Damm.

Grimenes, A. A., Jerstad, P., & Sletbak, B. (2011). Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Oslo: Cappelen Damm.

Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Hushovd, O. T. (2006). Den forunderlige kroppen - Aktivitetsbok. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Kolstø, S. D. & Knain, E. (red.). (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Marion, P. v., & Strømme, A. (2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Myhre, A. (2015). Klima, energi og miljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordbakke, R., & Aae, R. (2015). Stjernehimmelen. Kompendium. Høgskolen i Østfold. 

Pople, S. (2014). Complete physics for Cambridge IGCSE. Oxford: Oxford University Press.

Ringnes, V., & Hannisdal, M. (2014). Kjemi, fagdidaktikk, kjemi i skolen. Oslo: Cappelen Damm.

Sjøberg, S. (2009). Naturfag som allmenndannelse : en kritisk fagdidaktikk (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 18:21:45