Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUS10211 Musisere, undervise og lytte (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Musikk, årsstudium.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Musikk 101.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk
 • har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10
 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar
 • har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag
 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk ungdomskultur

Ferdigheiter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5- 10 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til for slike opplevingar som del av musikkopplæring
 • kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre, i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer
 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom
 • kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping
 • kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette for musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 5-10
 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjonar frå ulike kulturar
 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen
 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar, i tråd med gjeldande læreplanen for grunnskolen
 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing 

Innhold

Emnet vil ta for seg følgende tema:

 • Musikkdidaktikk med tilpasset opplæring
 • Flerkulturelle perspektiver og samisk kultur med lytteprøve
 • Utøvende sang/spill (piano, gitar og sang)
 • Samspill
 • Norsk folkemusikk med studietur

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeundervisning og praktisk musisering med stor grad av egenøving. Undervisningen bygger på forskningsbasesrt kunnskap.

Det er obligatorisk folkemusikk-kurs med studietur. Studentene må selv dekke kostnader til opphold og reise.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Kunsnerisk utviklingsarbeid i form av konserter.
 • Oppgaveinnlevering i didaktikk
 • Lytteprøve i flerkulturell og samisk musikk
 • Prøve i gitarspill
 • Prøve i pianospill
 • Prøve i sang
 • Folkemusikk-kurs med studietur
 • Didaktisk metodisk framføring
 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert hovedområde. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i didaktikk med piano, gitar og sang
Varighet ca. 35 minutter pr. student.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Studenten vil få mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering i løpet av semesteret (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av studentevalueringen.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 21. juni 2016.

Ingrid Maire Hanken og Geir Johansen: Musikkundervisningens didaktikk, Cappelen Damm Akademisk (2013)

Norsk sangbok, Norsk Folkehøgskolelag, Cappelens Forlag a.s.

Gitar: Kompendium

Pianospill: Kompendium

Didaktikk: Kompendium

Flerkulturelt kompendium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. juli 2020 18:21:46