Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Camilla Blikstad Halstvedt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LNF10311 Fysiske fenomener, astronomi og teknologi (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Naturfag, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper
Studenten:

 • har kjennskap til vanlige begrunnelser for naturfagets plass i grunnskolen
 • har kunnskaper om hvordan naturfaglig forskning og tenkemåte gir ny innsikt
 • har kunnskap om fordeler og ulemper ved ulike fagdidaktiske tilnærmingsmetoder overfor ulike alderstrinn, inklusive behov for en tilpasset opplæring
 • har kunnskap om utforskende arbeidsmåter
 • har tilegnet seg grunnleggende kunnskaper om fysiske fenomener, vårt verdensbilde og enkel teknologi og teknologiske utfordringer med vekt på årsakssammenheng
 • har kunnskaper om livsløpet til et produkt og kunne vurdere om produktet er forenlig med en bærekraftig utvikling
 • har kunnskaper innen mekanikk, elektrisitet og kommunikasjonsteknologi
 • har kjennskap til vanlige værelementer og værfenomen
 • har grunnleggende kunnskaper om verdensrommet, solsystemet, stjernebilder og romfart

Ferdigheter
Studenten:

 • kan sette opp, gjennomføre og vurdere enkle eksperimenter, enkel usikkerhetsberegning og vurdering av feilkilder
 • kan benytte fysiske begreper og forklaringsmodeller om fenomener og enkel teknologi
 • kan skrive tekster i ulike sjanger, bla. rapport fra fysikkforsøk
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologiprosjekter med ett flerfaglig perspektiv
 • har utviklet ferdigheter knyttet til praktisk undervisningsarbeid ute i naturen, i laboratoriet og på ekskursjoner ved bruk av enkelt utstyr
 • har utviklet evne til å vurdere egne og andres ulike undervisningsformer i forskjellige naturfaglige emner overfor ulike alderstrinn, inklusive IKT og særskilte opplæringsbehov
 • har ferdigheter i å velge undervisningsformer som skaper begeistring og undring
 • har ferdigheter i å benytte ulike innfallsvinkler til naturfaglige emner ute og inne ved bruk av digitale og mobile hjelpemidler
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike naturfaglige problemstillinger med tilpasset opplæring, også i et flerkulturelt perspektiv
 • har evne til å begrunne og vurdere måloppnåelsen i grunnskolens læreplaner som ansvarlig naturfaglærer
 • kan bruke naturfag som støttefag i tverrfaglige sammenhenger
 • kan avdekke og forklare vanlige hverdagsforestillinger i naturfag
 • kan sette opp, gjennomføre og analysere enkle eksperimenter
 • kan skrive og presentere tekster i ulike sjangre som labrapporter, ulike gruppepresentasjoner og individuelle fagtekster
 • kan designe og gjennomføre et utforskende arbeid der naturfaglige metoder benyttes for å teste enkle problemstillinger, samt vurdere resultatene
 • kan benytte en værstasjon med tilhørende observasjoner

Generell kompetanse
Studenten:

 • er kjent med fagområdene, lærestoff, læremidler, grunnleggende ferdigheter, arbeidsmåter og hovedemner slik de framgår av læreplanverket for hele grunnskolen
 • har utviklet egne positive holdninger til fagområdet og er i stand til å drive undervisning som bidrar til å bearbeide elevenes hverdagsforestillinger
 • har utviklet evner og holdninger hos elever med ulik sosial og kulturell bakgrunn for å skape positiv interesse for realfag og for naturfaglig tenke- og arbeidsmetoder
 • har evne til å vurdere egen og andres forskningsbaserte resultater og vil i noen grad kunne møte og bearbeide disse gjennom arbeidskrav og til eksamen
 • kan gjennomføre prosjekter hvor nysgjerrighet og naturfaglige, forskningsbaserte metoder benyttes for å teste hypoteser og enkle problemstillinger
 • har evne til å vurdere egen og andres undervisningsformer og veiledning via egen praksis, i litteratur og via forelesninger
 • har evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder i naturfag i et tverrfaglig og flerkulturelt perspektiv
 • kan drøfte hvordan fysikk og teknologi har vært med på å endre samfunnet

 

Innhold

Temaer som blir behandlet:

 • verdensrommet, solsystemet, romfart og stjernebilder
 • vær og klima i sammenheng med temperatur, trykk og faseoverganger
 • vann og luft på makro- og mikronivå
 • energi, energikilder, arbeid og effekt
 • elektrisitet og magnetisme
 • bølger, lyd og lys
 • atom- og kjernefysikk
 • mekanikk med vekt på bevegelse og krefter
 • utforskende arbeidsmåter
 • teknologi og grunnleggende teknologiske innretninger

 

Undervisnings- og læringsformer

Temaene vil behandles i forelesninger, gjennom praktisk arbeid, demonstrasjoner, ekskursjon, gjennom gruppearbeid og innleveringer. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap.

Noen utgifter til materialer og ekskursjon må påregnes.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten får en oppgave hver uke av faglig og/eller fagdidaktisk karakter i tilknytning til temaet det arbeides med. Oppgavenes karakter og gjennomgangsform vil variere og defineres nærmere i semesterplanen. Studenten må få godkjent 8 av 10 ukesoppgaver for å kunne fremstille seg til eksamen. De som ved semsterets slutt har færre enn åtte ukesoppgaver godkjent, får tilbud om å gjøre nye oppgaver på en dato som oppgis av fagansvarlig. Det vil bli gitt spørsmål fra ukesoppgavene til eksamen.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet: ca 30 min.
Eksamen bygger på pensum, gjennomgått stoff i teoretisk og praktisk undervisning og arbeidskrav.

Karakterskala A-F.

Sensorordning

En ekstern og interne sensorer.

Evaluering av emnet

Studentene vil få anledning til å evaluere emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3).

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. mars 2018.

Grimenes, A.A, Jerstad, P. og Sletbak, B. Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Cappelen Damm 2011

Pople, S. Complete physics for Cambridge IGCSE. Second edition. Oxford University Press 2007 eller nyere.

Diverse kompendier som blir tilgjengelige via Fronter.

Tilleggslitteratur:
Rossing, N.K., Stenvig, B.I., Nakken, I. Eksperimentér mer! – Eksperimentet – en naturlig del av undervisningen. Også tilgjengelig som pdf på nettet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. jan. 2020 19:27:00