Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Harald Oseland
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUIDR10310 Treningslære/bevegelseslære (5-10) (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Kroppsøving og idrett for grunnskolelærerutdanning (60 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10 (240 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanningens 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har kunnskap om

 • kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
 • vurdering og dokumentasjon av læring i lys av kroppsøvingsfagets egenart
 • forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
 • trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper
 • kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter

Ferdigheter
Studenten kan

 • videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, idrett, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i kroppsøving
 • vurdere bevegelsesmiljøer, aktivitet og trening egnet for ulike aldersgrupper
 • vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving
 • gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
 • utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving

Generell kompetanse
Studenten kan

 • arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
 • bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
 • reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv

Innhold

Temaer som blir berørt er hurtighet, spenst, styrke og utholdenhet. Fagdidaktisk refleksjon knyttet til ulike problemstillinger står sentralt. Det blir utført analyser av ulike teknikker, og studentene skal lage treningsprogram, vurdere og evaluere dette. Se for øvrig detaljert plan (deles ut ved semesterstart).

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og framlegg. Undervisningen bygger på oppdatert forskningsbasert kunnskap. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT inngår i undervisning og læring, i basisgruppesammenheng og ved felles forelesninger.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats i emnet på minimum 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er to uker praksis i 8. semester; skoleovertakelse. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (5-10).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • To innleveringsoppgaver i gruppe
  Omfanget på oppgavene skal være 5 - 8 A4-sider. Oppgavene må innleveres til faglærerne innen fastsatt frist satt i semesterplanen.

Arbeidskravene er utgangspunkt for studentenes refleksjoner under muntlig eksamen i sluttvurderingen.

Eksamen

Emnet avsluttes i mars.

Muntlig, individuell eksamen. Varighet: ca. 30 minutter
Muntlig eksaminasjon tar utgangspunkt i de to innleveringsoppgavene (se arbeidskrav) og pensum forøvrig.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 30. juni 2014.

Holand, Aasmund; Bevegelsens Årsak. Elementær innføring i mekanikk og bevegelsesanalyse. Cappelen Akademiske forlag 2008

Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992

Enoksen og Tønnessen, Utholdenhetstrening, forskning og beste praksis, Cappelen Damm forlag 2013.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 10:25:54