Fakta om emnet

Studiepoeng:
45
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Bente Ulla
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1½ år

LUMBP40714 Masteroppgave (Vår 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år).

Absolutte forkunnskaper

Følgende emner må være bestått:

- LUMBP40116 Små barns barndom og nyere pedagogisk småbarnsforskning (0-3 år)
- LUMBP40214 Vitenskapsteori/-filosofi
- LUMBP40316 Profesjon og profesjonsetikk
- LUMBP40516 Kropp, kjønn og materialitet

Undervisningssemester

Emnet undervises i 6., 7. og 8. semester (vår-høst-vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Etter gjennomført emne har kandidaten kunnskap om:

 • et avgrenset felt innenfor fagområdet barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap og dets emner
 • det vitenskapelige grunnlaget for eget forskningsarbeid; forskningsfeltet, teori og metoder

Ferdigheter
Etter gjennomført emne kan kandidaten:

 • planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid relatert til pedagogisk arbeid med barn under tre år

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne kan kandidaten:

 • formidle eget forskningsarbeid muntlig og skriftlig
 • bidra til nytenking og innovasjonsprosesser på sitt fagområde

Innhold

Emnet har følgende tema:

 • planlegging og avgrensing av eget arbeid
 • feltarbeid/ datainnsamling
 • teoristudier
 • tekstproduksjon
 • veiledning
 • presentasjon og respondering på masterseminar

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gjennomføres med selvstendig arbeid med masteroppgaven. I emnet legges det i stor grad opp til undersøkende og problembaserte læringsformer, med forelesninger/etterlesninger, selvstudium, ett masterseminar, to småbarnsvitenskapelig forum og individuell veiledning. Digitale læringsplattformer benyttes til kommunikasjon mellom samlingene, studentene imellom og mellom studenter og lærere.

Masteroppgaven er et individuelt arbeid. Studentene oppfordres til å velge tema og eventuelt problemstilling for oppgave tidlig i studieforløpet, altså under et av de tidligere emnene. Dette vil gjøre det mulig å utnytte tidligere arbeid, som forarbeid til avhandlingen.

Hver student får oppnevnt veileder med ramme på 15 timer pr. student tilknyttet det område vedkommende har valgt å skrive sin masteroppgave på. Det etableres en kontrakt mellom høgskolen og den enkelte student, der avtale om veiledning og dens omfang inngår.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 1200 timer, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Studenten skal utarbeide og levere en prosjektskisse for masteroppgaven. For å begynne på masteroppgaven og for å få tildelt veileder må studenten få godkjent prosjektskissen.
 • Studenten skal delta på minst 80 % av emnets masterseminarer og presentere pågående arbeid med masteroppgaven, samt få erfaring med å være respondent for medstudenter. Ved fravær utover 20 %, skal studenten levere et skriftlig notat på maksimalt tre sider, med linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12 Times New Roman, basert på tematikk i emnet.
 • Studenten skal inngå skriftlig kontrakt med veileder.
 • Studenten skal levere selvvalgt pensumliste (se litteratur).

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan levere masteroppgaven.

Eksamen

Individuell masteroppgave

Masteroppgaven skal ha et omfang på ca. 100 sider med linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12 Times New Roman.

Karakterskala A-F benyttes.

Evaluering av emnet

Emnet avsluttes med en skriftlig sluttevaluering.

Litteratur

Selvvalgt pensum med en minimumsramme på 3000 sider. Litteraturen godkjennes av veileder, se arbeidskrav.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. juli 2020 05:22:29