Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Benthe Kolberg Jansson
 • Maja Michelsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40214 Lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • forskningsbasert kunnskap om utvikling av lese- og skriveferdigheter hos personer med majoritetsspråklig og minoritetsspråklig bakgrunn
 • kunnskap om språklig kompetanse som grunnlag for lese- og skriveutvikling
 • kunnskap om lesing og skriving i norskfaget

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og vurdere språkstimulerende aktiviteter som utvikler litterasitet
 • utvikle og begrunne undervisningsopplegg i norsk og se dem i lys av en helhetlig tenking om lese- og skriveutvikling
 • analysere og drøfte faglige problemstillinger i tilknytning til lese- og skriveutviklingen med utgangspunkt i norskfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

Generell kompetanse

Studenten kan

 • muntlig og skriftlig diskutere faglige problemstillinger innenfor emneområdet, både med spesialister og med allmennheten

Innhold

Emnet fokuserer på følgende:

 • Lesing og skriving i et utviklings- og opplæringsperspektiv
 • Tekst- og sjangerkompetanse i et lese- og skriveperspektiv
 • Sammenhengen mellom muntlighet og skriftlighet
 • Utvikling av litterasitet på et første- og andrespråk

Undervisnings- og læringsformer

Det er lagt opp til gjennomføring av emnet med fire samlinger, med forbehold om endring. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid, skriving av tekster, erfaringsutvikling og diskusjoner i seminargrupper og plenum.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Studenter som tar masterstudiet som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning vil kunne ha praksis knyttet til emnet. I disse tilfellene vil en individuell plan legges opp i samsvar med grunnskolelærerutdanningens plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Godkjent deltakelse på forelesninger og seminarer (dvs. minst 80 % frammøte)
 • En individuell fagtekst på 8-10 sider om et selvvalgt tema fra pensum. Teksten skal skrives på norsk (bokmål eller nynorsk).
 • En individuell muntlig presentasjon av denne fagteksten, varighet ca. 15 minutter

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen

Oppgaven skal skrives på norsk (bokmål eller nynorsk).

Varighet 6 timer.
Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterskala: A – F.

Sensorordning

Intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.01.2019. Det kan komme endringer før semesterstart.

Bøker er markert med (B). Artikler og kapittel som ikke er tilgjengelige i tidsskriftbaser eller gjennom Open access, vil bli samla i kompendium som kan kjøpes i bokhandelen på Remmen.

Aase, Laila. (2005). Norskfagets danningspotensial i fortid og samtid. I Aasen, A.J. & Nome, S. (red.). Det nye norskfaget. Bergen: Fagbokforlaget/LNU. (s. 35-47) ISBN 978-82-450-0291-1

Andreassen, Rune. & Bråten, Ivar. (2011). Implementation and effects of explicit reading comprehension instruction in fifth-grade classrooms. Learning and Instruction, 21, s. 520-537. (19 sider) ISSN: 0959-4752

Andreassen, Rune. (2014). Undervisning som fremmer leseforståelse. I K. Lundetræ & F.E. Tønnessen (red.). Å lykkes med lesing: Tidlig innsats og tilpasset leseopplæring. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 223-242) (20 s.) ISBN/EAN: 9788205431164

Ansaldo, Kristina (2012). Språk och ämnesundervisning i det flerspråkiga klassrummet – En introduktion till genrepedagogik (s. 85-100). I R. Arntzen, S. Duek, A. Hjelde (red.). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole. ISBN: 9788278253632. https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/148309/20120402HeleEl.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Arntzen, R., Kvifte, B. og Hjelde, A. (2017). Andrespråkelevers møte med obligatoriske leseprøver fra småskole- til mellomtrinn. NOA norsk som andrespråk, årg 33-1, s. 33-62. http://ojs.novus.no/index.php/NOA/article/view/1413/1398

Aukrust, V.G. & Rydland, V. (2007). Minoritetsspråklige barn og lesing – hvordan kan barnehagen og skolens begynnerundervisning legge til rette for leseforståelse? I Bråten, Ivar (red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen akademisk forlag, (128-147). ISBN 9788202261757

Berge, Kjell Lars (2014): Å kunne uttrykke seg skriftlig. I Stray, Janicke Heldal og Wittek, Line (red.). Pedagogikk – en grunnbok. Oslo, Cappelen Damm Akademisk (s. 488 – 502) (14 s.) ISBN: 9788202414245

Berggreen, Harald, Sørland, Kjartan & Alver, Vigdis (2012). God nok i norsk. Oslo: Cappelen (kap. 1, 2 og 3). ISBN 9788202370015 (B)

Bråten, Ivar. (Red.) (2007). Leseforståelse: Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap. 2, 3, 8 og 9. (Kapittelnummer er oppført i 2008-opplaget.) (B)

Bueie, Agnete (2016). Nyttige og mindre nyttige lærerkommentarer - slik elevene ser det. I Nordic Journal of Literacy Research, vol. 2, pp. 1-28. Tilgjengeleg frå https://nordicliteracy.net/index.php/njlr/article/view/188#alm

Bøyesen, Liv (2007). Lesing og leseproblemer innen forskjellige ortografier. Kartlegging og vurdering av flerspråklige elever. NOA norsk som andrespråk, nr 2, 32-54. Tilgjengeleg fra http://nafo.oslomet.no/wp-content/uploads/2014/04/LivBoyesen_NOA.2_2007.pdf

Dewilde, J., Igland, M.A. (2015). «No problem, janem» En transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving. I A. Golden & E. Selj (red.). Skriving i norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen. (s. 109-126). ISBN 9788202489663

Dysthe, Olga. & Hertzberg, Frøydis. (2009). Den nyttige tekstresponsen – hva sier nyere forskning? I Haugaløkken, O.K., Evensen, L.S., Hertzberg, F. & Otnes, H. (red.). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 35-43) (9 sider) ISBN 9788215014197

Elsness, Turid F. (2004). Staveutviklingen hos barn i alderen 7-8 år. I Skardhamar, A.-K. (red.). Morsmål og skolestart, Høgskolen i Oslo, Avdeling for lærerutdanning. (s. 5 – 21) (17 sider) ISBN8257943401

Flower, Linda og Hayes, John [1981] (1991). En teori om skriving som kognitiv prosess. I Bjørkvold, Eva og Penne, Sylvi (red.) Skriveteori. Oslo: LNU/Cappelen. ISBN 82-02-12831-5 (s. 102-127)

Flyman Mattsson, Anna & Håkansson, Gisela (2010). Bedömning av svenska som andrespråk. Lund: Studentlitteratur (90s.) ISBN 9789144058207 (B)

Håkansson, G. & Zetterholm, E. (2018). Språktypologi (Kap.4). I E.K. Salameh & U. Nettelbladt (red.). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Flerspråkighet – utveckling och svårigheter. (s. 101-162). Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144017716

Iversen, Harald Morten og Otnes, Hildegunn (2016). Å lære å skrive. Oslo: Universitetsforlaget. (Kap. 2, 5 og 7). ISBN 978-82-15-02186-7 (B)

Kulbrandstad, Lise (2018). Lesing i utvikling (kap. 6: Skolestart med flere språk (s. 181-206), kap. 8, Å lese på andrespråket 275-298). (52 s.) Bergen: Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-0865-4

Kunnskapsdepartementet (2006). Læreplaner for Kunnskapsløftet (LK06). Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring. Oslo: Utdanningsdirektoratet. (Rev. utg. 2008, 2013)

Kvithyld, Trygve og Aasen, Arne J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. I Viden om læsning, nr. 2. Tilgjengeleg fra http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/Trygve_Kvithyld_Arne_Johannes_Aasen1.pdf

Laursen, Helle Pia (2013). Biliteracy og skriftsprogstilegnelse. Literacypraksisser i de første skoleår. I HP Laursen (red.) Literacy og sproglig diversitet. Aarhus: Aarhus universitetsforlag (s. 11-48). ISBN 9788771240559

Lorentzen, Rutt Trøite (2008). Skriving i barnehagen – eller leikeskriving? I Lorentzen, R. og Smidt, J. (red.). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (s.93-106) (12 s.) ISBN 978-82-15-01192-9

Maagerø, Eva (2013). Pulverheksa og grønnskollingen. Literacy i barnehagen. I Skjelbred, D. & Veum, A. (red.). Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 80-97 (9 s.) ISBN 9788202405984

Michelsen, Maja (2016). Mønsterarket som læringsobjekt. Hva lærer et barn av å fylle ut en side i en fargeleggingsbok? I Norsk pedagogisk tidsskrift Vol 100. Nr. 1, s. 3-14 (12 sider). ISSN.1504-2987-2016-01-01. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2016-01-02

Pressley, M. & Allington, R.L. (2014). Reading instruction that works: The case for balanced teaching. 4th Edition. New York: Guilford Press. Kap. 1, 4, og 5. (B)

Roe, Astrid. (2014). Lesedidaktikk. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2,4 og 7 (74 s.) (B)

Rydland, Veslemøy, Vibeke G. Aukrust og Helene Fulland (2012). How word decoding, vocabulary and prior topic knowledge predict reading comprehension. A study of language-minority students in Norwegian fifth grade classrooms. Reading and writing: An Interdisciplinary Journal, 2012, årg. 25 nr. 2, 465-482. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3261410/pdf/11145_2010_Article_9279.pdf

Skaathun, Astrid (2007). Staveferdigheit. Ei undersøking av stavetileigning i norsk barneskole. Doktoravhalndling. Stavanger: Universitetet i Stavanger, Det humanistiske fakultet, Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking Kap. 9.3 Oppsummerende konklusjoner og veien videre, s. 301-303 (3 s.) ISBN 978-82-7644-333-2

Skjelbred, Dagrun & Veum, Aslaug (2013). Literacy i læringskontekster. I Skjelbred, D. & Veum, A. (red.). Literacy i læringskontekster. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, s. 11-19 (9 s.) ISBN 9788202405984

Skovholt, Karianne & Veum, Aslaug (2014). Teoriar om tekst og kommunikasjon. I: Tekstanalyse. Ei innføring. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 20-49) ISBN 978-82-02400408

Solheim, Randi og Matre, Synnøve (2014). Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet». I Viden om Læsning nr. 15. København: Nationalt Videncenter for Læsning (Tilgjengeleg fra http://norm.skrivesenteret.no/wp-content/uploads/2014/03/videnom_15_8.pdf ) 11s.

Kartleggingsprøver i lesing

Utdanningsdirektoratet: Obligatoriske kartleggingsprøver i lesing for 1., 2., 3. klasse; Nasjonale prøver i lesing for 5. klasse

Basisbøker:

Traavik, H. & Jansson, B.K. (2013). Norskboka 1. Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.

Jansson, B.K. & Traavik, H. (2014). Norskboka 2. Norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. juni 2020 23:22:55