Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Anita Lopez-Pedersen
 • Jannicke Karlsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40414 Lese- og skrivevansker; forebygging, kartlegging og tiltak (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet LUMSP40214 Lesing og skriving i et mangfoldsperspektiv (15 stp).

Undervisningssemester

4. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten har

 • kunnskap om ulike typer lese- og skrivevansker og hvordan disse kan forebygges
 • kunnskap om relevant kartleggingsmateriell for tale- og skriftspråk
 • kunnskap om pedagogiske og organisatoriske tiltak og metoder for elever som strever med innlæring av skriftspråket

Ferdigheter

Studenten kan

 • vurdere kartleggingsmateriell, metoder og tiltak knyttet til tale- og skriftspråk på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap
 • analysere og vurdere kartleggingsresultater og foreslå pedagogiske og organisatoriske tiltak for elever som strever med innlæring av skriftspråket

Generell kompetanse

Studentenkan

 • kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til kartleggingsmateriell, testresultater og tiltak for barn og voksne med lese- og skrivevansker

Innhold

Emnet har fokus på sammenhengen mellom skriftspråkteori, kartlegging og tiltak for personer med lese- og skrivevansker.

Temaer som gjennomgås er:

 • Forhold som påvirker lese- og skriveutviklingen og ulike årsaker til lese- og skrivevansker
 • Kartlegging av språk-, lese- og skriveferdigheter
 • Utvikling av gode læringsmiljøer og tiltak for barn og unge med lese- og skrivevansker

Undervisnings- og læringsformer

Det er lagt opp til gjennomføring av emnet med fire samlinger, med forbehold om endring. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, selvstudium, feltarbeid, arbeid med egne fagtekster og testkurs.

Om feltarbeidet (se også generell del av studieplan):
Feltarbeidet har en varighet på 10 dager. Gjennomføringen av feltarbeidet kan skje ved barnehager eller skoler høgskolen allerede har samarbeidsavtaler med, ved andre relevante institusjoner eller i tilknytning til evt. egen arbeidsplass. Studentene vil bli fulgt opp av høgskolens lærerteam, i samarbeid med den aktuelle institusjonen studenten har valgt. Dette vil være en fleksibel løsning som kan tilpasses de enkelte studentenes behov for yrkesinnretting av studieinnholdet. Grunnskolelærerstudenter kan integrere feltarbeidet i en evt. praksisopplæring de gjennomfører under Rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen.

Feltarbeidet knyttet til emnet Lese- og skrivevansker; kartlegging, forebygging og tiltak retter seg mot observasjon, kartlegging og evaluering av institusjonens arbeid innenfor feltet språk, lese- og skrivevansker. Det kan også være aktuelt med utprøving av læremateriell eller andre spesialpedagogiske tiltak.

Feltarbeidet gjennomføres fortrinnsvis i grupper, men kan etter søknad til emneansvarlig gjennomføres individuelt. Studentene veiledes av HiØs lærerteam (4 t pr. gruppe pr. semester) når det gjelder planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og evaluering av feltarbeidet. Feltarbeidet dokumenteres med en presentasjon for medstudenter på en felles workshop. Bidrag på workshop er arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Det er ikke praksisopplæring knyttet til emnet.

Studenter som tar masterstudiet som del av en 4-årig grunnskolelærerutdanning vil kunne ha praksis knyttet til emnet. I disse tilfellene vil en individuell plan legges opp i samsvar med grunnskolelærerutdanningens plan for praksis.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • godkjent deltakelse på forelesninger og seminarer (minst 80 % frammøte)
 • gjennomført feltarbeid etter nærmere retningslinjer
 • gjennomført testkurs (f.eks. LOGOS)
 • aktiv deltakelse (framlegg og respons) på workshop knyttet til feltarbeidet

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen 
Individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet på tre (3) uker. Kandidaten skal skrive en fagtekst med et omfang på 3000 ord (+/- 10%).

Karakterregel: A – F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 20.12.2018.

Allington, R. L. (2012). What really matters for struggling readers. 3rd Ed. N.J: Pearson. (ca 200 sider)

Andreassen, R. & Bråten, I. (2010). Examining the prediction of reading comprehension on different multiple-choice tests. Journal of Research in Reading, 33, 263-283. ISSN 0141-0423 (21 sider) **

Aunio, P. & Niemivirta, M. (2010). Predicting children's mathematical performance in grade one by early numeracy. Learning and Individual Differences, 20, 427-435, doi:
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2010.06.003

Aunio, P. & Räsänen, P. (2015). Core numerical skills for learning mathematics in children aged five to eight years - a working model for educators. European Journal of Early Childhood Education Research. (21 s.

Bishop, D.V.M.; Snowling, M.J. (2004). Developmental Dyslexia and Specific Language Impairment: Same or Different? Psychological Bulletin, 130(6), 858-886. http://psycnet.apa.org/journals/bul/130/6/858.pdf&productCode=pa **

Bru, E. (2008). Å leve med lese- og skrivevansker i barne- og ungdomsalderen. I: F.E. Tønnessen, E. Bru & E. Heiervang (Red.) Lesevansker og livsvansker – om dysleksi og psykisk helse (s. 135-144). Stavanger: Hertervig Akademisk. (10 sider)

Bråten, I. (2007). Leseforståelse – komponenter, vansker og tiltak. I: Bråten, I. (Red.) Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis (s.45-81). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag (35 sider)

Bråten, I., Amundsen, A. & Samuelstuen, M.S. (2010). Poor readers – good learners: A study of dyslexic learning with and without text. Reading & Writing Quarterly, 26, 166-187. ISSN 1057-3569 (21 sider) **

Egeberg (2013) Spesifikke språkvansker og flerspråklighet. Psykologi i kommunen, 5, 2 21-35 (15 s) (Artikkelen ligger åpent tilgjengelig på internett)

Gabrielsen, E. (2008). Lese- og skrivevansker blant voksne. I: F.E. Tønnessen, E. Bru & E. Heiervang (Red.) Lesevansker og livsvansker – om dysleksi og psykisk helse (s. 145-160). Stavanger: Hertervig Akademisk. (15 sider)

Gersten, R., Rolfhus, E., Clarke, B., Decker, L., Wilkins, C. & Dimino, J.(2015) Intervention for First Graders With Limited Number Knowledge: Large-Scale Replication of a Randomized Controlled Trial, American Educational Research Journal, 52, 516-546, DOI: 10.3102/0002831214565787

Hoff (2013) Interpreting the early language trajectories of children from low-SES and language minority homes: Implications for closing achievement gap, Developmental Psychology, 49, s 4-14 **

Høien, T. (2007). LOGOS-håndbok. Bryne: Logometrica. (LOGOS-kurset inkluderer nedlastningsmuligheter) (245 sider)

Høien, T. & Lundberg, I. (2012). Dysleksi: Fra teori til praksis. 5. utg. Kapittel 1, 2, 3 og 8. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca 160 sider)

Karlsen, J., Lervåg, A. & Lyster, S. A. H. (2016). Vocabulary development in Norwegian L1 and L2 Children in the Kindergarten – School Transition. Journal of Child Language.
doi.org/10.1017/S0305000916000106 (25 sider)*

Kjernsli, M. & Jensen, R. (red.) (2016). Stø kurs: Norske elevers kompetanse i naturfag, matematikk og lesing i PISA 2015. Oslo: Universitetsforlaget. Til nedlasting: Kjernsli, M. & Jensen, F. Kap. 1 PISA 2015 – gjennomføring og noen sentrale resultater. https://www.idunn.no/sto-kurs-pisa-2015/1-pisa-2015-gjennomforing-og-noen-sentrale-resultater og Frønes, T.S. Kap. 7 Resultater i lesing. https://www.idunn.no/sto-kurs-pisa-2015/7-resultater-i-lesing (50 sider)

Kristoffersen et al. (2012). Utvikling og variasjon I kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI-basert studie. Logopeden, 1, s 34 – 43. ISSN 0332-7256 (9 sider) *

Lundberg, I. & Reichenberg, M. (2011). Developing Reading Comprehension Among Students With Mild Intellectual Disabilities: An Intervention Study. Scandinavian Journal of Educational Research, DOI:10.1080/00313831.2011.623179 (13 sider) **

Lyon, G.R., Shaywitz, S.E., & Shaywitz, B.A. (2003). Defining Dyslexia, Cormobidity, Teachers’ Knowledge of Language and Reading. A Definition of Dyslexia. Annals of Dyslexia, 53, 1-14. (15 sider) **

Lyster, S-A.H. (2008), Barns språkvansker – generelle og spesifikke tiltak. I.V. Bele (Red. ) Språkvansker: Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer. (s 147 – 164. ISBN 978-82-02-27724-6 (17 sider) *

Lyster, S-A. H. (2017). Glem ikke morfemet i leseopplæringen : det spiller en viktig rolle for leseforståelsen. Norsk tidsskrift for logopedi ISSN 0332-7256. 63(1), s 22- 32.

Lyster, Solveig-Alma Halaas; Lervåg, Arne & Hulme, Charles (2016). Preschool morphological training produces long-term improvements in reading comprehension. Reading and writing. ISSN 0922-4777. 29(6), s 1269- 1288 .

Manger, T., Asbjørnsen, A., & Munkvold, L. (2008). Lese- og skrivevansker og atferdsvansker. I: F.E. Tønnessen, E. Bru & E. Heiervang (Red.) Lesevansker og livsvansker – om dysleksi og psykisk helse (s. 121-134). Stavanger: Hertervig Akademisk. (14 sider)

Maughan, B., & Langton, E.G. (2008). Leseferdighet og psykiske vansker. I: F.E. Tønnessen, E. Bru & E. Heiervang (Red.) Lesevansker og livsvansker – om dysleksi og psykisk helse (s. 111-120). Stavanger: Hertervig Akademisk. (10 sider)

Melby-Lervåg (2011) Effekten av språkstimulering i førskolealder på senere leseforståelse: Hva kan forskning fortelle oss? Spesialpedagogikk, 2 s. 41-51 (10 sider) **

Peña & Bedore (2009) Bilingualism in child language disorders. Handbook of Child Language Disorders. Schwartz, R (ed.), s 280 – 307. ISBN 978-1-84169-433-7 (26 sider) *

Pressley, M. & Allington, R.L. (2015). Children who experience problems in learning to read. I: M. Pressley og R.L. Allington: Reading Instruction that Works: The Case for Balanced Teaching (s.83-112), Third Ec.:. New York: Guilford. (29 sider)

Price, G.R & Ansari, D. (2013). Dyscalculia: Characteristics, Causes and Treatments. Numeracy: Advancing Education in Quantitative Literacy, 6 (1) article 2, 1-16. (17 s.)

Purpura, D.J., Baroody, A.J. & Longian, C.J. (2013). The transition from informal to formal mathematical knowledge: Mediation by numeral knowledge. Journal of Educational Psychology, 105, 453-464, http://dx.doi.org/10.1037/a0031753

Roe, A. & Lie.C. (2009). Nasjonale leseprøver i et didaktisk og testteoretisk perspektiv. I: S. Dobson, A.B. Eggen & K.Smith (Red.) Vurdering, prinsipper og praksis (s.145-165) Oslo: Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-39173-4 (20 sider) *

Solvang, P.K. (2008). Dysleksidiagnostisering som verdsatt sosial kraft eller tilsløring av sosiale forhold? Et sosiologisk perspektiv. I I.V. Bele (Red.) Språkvansker: Teoretiske perspektiver og praktiske utfordringer (side 219-234). Oslo: Cappelen Akademisk forlag. ISBN 978-82-02-27724-6 (15 sider) *

Totalt ca 1100 sider

 

Bakgrunnslitteratur og supplerende litteratur

Bishop D.V., Snowling M.J., Thompson P.A., Greenhalgh T., CATALISE-2 consortium (2017). CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. Phase 2. Terminology. PeerJ Preprints 5:e2484v2
https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2484v2

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., og The CATALISE Consortium (2016). CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. Identifying language impairments in children. PLOS One, 11(7). http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0158753

Elliott, J. G. & Grigorenko, E. L. (2014). The Dyslexia Debate. Cambridge University Press, Online ISBN: 9781139017824. https://doi.org/10.1017/CBO9781139017824

Gabrielsen, E. (red.) Klar framgang. Leseferdighet på 4. og 5. trinn i et femtenårsperspektiv (PIRLS 2016). Oslo: Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/klar-framgang

Lyster, Solveig-Alma Halaas (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Hva vet vi? Hva gjør vi?. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-36515-8. 110 s.

Ostad, S. A. (2013): Strategier, strategiobservasjon og strategiopplæring - Med fokus på elever med matematikkvansker, 2. utgave. Trondheim: Lærebokforlaget A/S. (83 s.)

Rose, J. (2009). Identifying and Teaching children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties. London: Department of Children, Schools and Families. http://www.dyslexia-international.org/eCampus/ONL/EN/Course/Media/Rosereport.pdf

 

Faglige blogger

Dorothy Bishops blog-innslag om begrepet dysleksi: BishopBlog

Direkte til dysleksi-debatten:
http://deevybee.blogspot.no/2014/03/my-thoughts-on-dyslexia-debate.html

Ellers om Dorothy Bishops blog:
https://www.psy.ox.ac.uk/research/oxford-study-of-children-s-communication-impairments.
Twin analysis blog: http://dbtemp.blogspot.com/ . ERP time-frequency analysis blog: bishoptechbits.blogspot.com/ . For tweets, follow @deevybee.

Monica Melby-Lervågs blogg:
https://laeringsbloggen.com/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juni 2020 00:23:28