Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Tor Freyr
 • Geir Afdal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMSP40617 Vitenskapsteori og forskningsmetode (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Masterstudium i spesialpedagogikk, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått emnet LUMSP40114 Spesialpedagogikk som fag og forskningsfelt i et inkluderende perspektiv (15 stp).

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten

 • kan analysere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger med utgangspunkt i vitenskapsteoretiske posisjoner og fagets egenart og plass i samfunnet
 • har inngående kunnskap om kvantitative og kvalitative metoder slik de brukes i pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
 • har inngående kunnskap om det forskningsetiske grunnlaget for vitenskapelig arbeid med barn og andre sårbare grupper

Ferdigheter

Studenten

 • kan utarbeide og begrunne en plan for et selvstendig mastergradsarbeid i spesialpedagogikk
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid med spesialpedagogisk relevans under veiledning og i tråd med forskningsetiske normer
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig, kritisk holdning til forskningsspørsmål, metoder og etikk i pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
 • har forståelse av hvordan forskningsbasert spesialpedagogisk kunnskap frembringes slik at en er i stand til å vurdere kunnskapene og metodene kritisk

Innhold

Emnet er delt i hovedområdene

 • vitenskapsteori og etikk knyttet til pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
 • kvalitative metoder brukt i pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
 • kvantitative metoder og statistikk brukt i pedagogisk og spesialpedagogisk forskning
 • oppgaveseminar (artikkelseminar og arbeid med egen prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgave)

Undervisnings- og læringsformer

Det er lagt opp til gjennomføring av emnet med fire samlinger, med forbehold om endring. Hver samling går over to til tre dager, innenfor rammen kl. 08.00 - 16.00.

Læringsformene veksler mellom forelesninger, seminar, kollokviegrupper og praktiske øvelser knyttet til kvantitative og kvalitative metoder.

Arbeidsomfang

Forventet arbeidsinnsats for studenten: ca. 400 timer.

Praksis

Ingen praksis knyttet til emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav er knyttet til emnet:

 • Godkjent deltakelse på forelesninger og seminarer (minst 80 % frammøte)
 • Utarbeide en prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Dersom prosjektbeskrivelsen ikke godkjennes, gis ett nytt forsøk til nærmere bestemt frist.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen med varighet på tre uker.

På bakgrunn av et oppgitt tema skal studenten skrive en fagtekst på 3000 ord (+/- 10 %) som handler om vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske spørsmål. Forside og referanseliste kommer i tillegg.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding midtveis/underveis og etter avsluttet emne (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 07.12.2016. Det kan komme endringer før semesterstart.

Bryman, A. (2012). Social Research Methods, 5th Edition. Oxford, UK: Oxford University Press.
(ca 700 sider)

Gilje, N. & Grimen, H. (1993). Samfunnsvitenskapenes forutsetninger. Oslo: Universitetsforlaget. (ca 270 sider)

Tangen, R. (2014). Balancing Ethics and Quality in Educational Research—the Ethical Matrix Method. Scandinavian journal of educational research, 58(6), 678-694.

Tilleggslitteratur:
Kleven, T.A. (red.) (2011). Innføring I pedagogisk forskningsmetode: En hjelp til kritisk tolking og vurdering, 2. utgave. (ca 217 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 07:23:16