Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Magne Skibsted Jensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMAGENT20 Entreprenørskap i skolen (30 timer) (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Dette er et arbeidskrav i 5-årige grunnskolelærerutdanninger (300 stp) for hhv trinn 1-7 og trinn 5-10, og inngår som et obligatorisk kurs på 30 timer (5 dager).

Undervisningssemester

Kurset gjennomføres i høstsemesteret i 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene (300 stp).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten kan

  • utvikle kompetanse og forståelse knyttet til sentrale elementer i  entreprenørskapsarbeid i skolesammenheng
  • bidra til økt forståelse for pedagogisk entreprenørskap, den entreprenørielle skole, praktisk metode, kreativitet og nyskaping

Ferdigheter
Studenten kan

  • planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg i entreprenørskap tilpasset aktuelle klassetrinn i grunnskolen i tråd med Ungt Entreprenørskaps programmer og metoder
  • anvende entreprenørskap på tvers av fag i skolen

Generell kompetanse
Studenten kan

  • møte de nye utfordringene innenfor kreativitet, pedagogikk / metodikk / nye roller for lærere og elever i en utvidet læringsarena med positive holdninger
  • bruke entreprenørskap til å skape et elevaktivt læringsmiljø og styrke kontakten mellom arbeidet i klasserommet og samfunnet rundt skolen

Innhold

Kurset omfatter arbeid med relevante undervisningsopplegg knyttet til Ungt Entreprenørskaps programmer for grunnskolen. Følgende programmer kan være aktuelle, avhengig av hvilket klassetrinn studentene skal arbeide med:

Vårt Lokalsamfunn tar elevene med på en oppdagelsesferd i eget nærmiljø hvor de lærer om samspillet mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester. Programmet går over fem undervisningsøkter og er rettet mot 4.-5. trinn. 

SikkSakk Europa gir elevene en spennende introduksjon til land og ressurser i Europa. Elevene får bedre forståelse for hvordan vi i et samfunn gjør bruk av ressurser og hvordan vårt eget forbruk påvirker samfunnet rundt oss. Programmet går over fire undervisningsøkter og er rettet mot 4.-7.trinn.

SMART inspirerer elever til skaperglede, handling og samarbeid. Elevene skal løse problemer de ser rundt seg i nærmiljøet ved hjelp av deres egne erfaringer, kunnskaper og interesser. SMART er tilrettelagt for elever på 5.-7. trinn.

Elevbedrift er et program for ungdomsskolen hvor elevene erfarer hva det innebærer å starte, drive og avvikle sin egen bedrift, basert på en forretningside som de selv har utviklet. Det er viktig at elevene bruker egne kunnskaper, erfaringer og nettverk

Gründercamp er en treningsleir i kreativitet og nyskaping der elevene får et oppdrag som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. Oppdraget er reelt og blir gitt av en oppdragsgiver fra en privat eller offentlig virksomhet.Programmet tilbys elever i ungdomsskolen.

Økonomi og karrierevalg går over tre undervisningsøkter og lar elevene reflektere over hva de vil med livet sitt gjennom å bevisstgjøre dem på egne interesser, ferdigheter og verdier. Dette kobles mot mulige utdannings- og yrkesvalg. I tillegg lærer elevene om betydningen av ryddighet og oversikt i personlig økonomi. Programmet går over tre undervisningsøkter og er rettet mot ungdomstrinnet.

Se mulighetene trener elevenes entreprenørskapskompetanse knyttet til kreativitet, selvinnsikt og beslutningstaking. Programmet går over fem undervisningsøkter og har ungdomsskolen som målgruppe.

Jobbskygging gir elevene en unik mulighet til å erfare hva som finnes av mulige yrkes- og utdanningsvalg ved at de gis mulighet til å følge en arbeidstaker gjennom en arbeidsdag. Skyggingen gjennomføres på 8., 9. og 10. trinn.

Kurset i entreprenørskap i skolen består av tre hoveddeler:

1.Kunnskapsgrunnlag og forarbeid
Dette omfatter et todagers kurs i regi av Ungt Entreprenørskap i Østfold

2. Gjennomføring av undervisningsprosjektet
Studentene gjennomfører et undervisningsprosjekt over to dager med utprøving av relevante programmer i entreprenørskap på en praksisskole. Dette kan ha form av klasseovertakelse i samarbeid med studentenes praksislærer, eller inngå som en del av samarbeidet mellom høgskolen og praksisskolen, der studentene får tilgang til å gjennomføre undervisningsprosjektet i samarbeid med klassens lærere.

3. Deltagelse på et arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold
Studentene deltar på et arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold. Datoer og de ulie arrangementene vil bli offentliggjort i Canvas.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene arbeider med gjennomføringen av undervisningsprosjektet i entreprenørskap i grupper. Forberedelser, etablering av kunnskapsgrunnlag og gjennomføring foregår i samlet gruppe.

Arbeidsomfang

Kurset er obligatorisk med et omfang på 30 timer.

Praksis

Gjennomføringen av undervisningsprosjektet forgår på en praksisskole i 4. studieår med en varighet på  2 dager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskravet i entreprenørskap i skolen omfatter:

  1. Deltakelse på todagers kurs i entreprenørskap

  2. Gjennomføring av to dagers undervisningsprosjekt i entreprenørskap

  3. Refleksjonsnotat knyttet til teoretiske og praktiske aspekter ved entreprenørskap

  4. Deltakelse på arrangement i regi av Ungt Entreprenørskap Østfold

Eksamen

Den enkelte students innsats i kurset vurderes til Godkjent /Ikke godkjent basert på dokumentert godkjente arbeidskrav.

Evaluering av emnet

Studentene gir nettbasert tilbakemelding på sine erfaringer og sin opplevelse av kursets relevans og kvalitet som del av ordinær studieevaluering høsten i 4. studieår.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 17.01.2020

Handlingsplanen for entreprenørskap i skolen:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/uh/rapporter_og_planer/entrepenorskap_09_nett.pdf

Ødegård, I. K. R. (2014) Pedagogisk entreprenørskap i lærerutdanning. En framtisdrettet læringsstrategi. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Ødegård, I. K. R.& Nøvik, T.V. (2019) Pedagogisk entreprenørskap. Kreativitet, livsmestring og dybdelæring i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. nov. 2020 06:21:20