Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBMAT40117 MAT401 Læring og undervisning i matematikk (1-7) (Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger matematikk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7
 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

 • Bestått praksisperioder i 3. studieår.
 • Bestått minimum 150 studiepoeng fra 1.-3. studieår, hvorav alle obligatoriske emner må være bestått (90 studiepoeng).
 • Bestått 60 studiepoeng fra masterfordypningsfaget.
 • Bestått FoU-oppgaven i 3. studieår

Undervisningssemester

7. semester (høst).

Høgskolen i Østfold tar forbehold om endringer i emnebeskrivelsen før semesterstart.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og behov, herunder kunnskap om vurdering og tilbakemeldinger
 • har inngående og forskningsbasert kunnskap om begynneropplæringen i matematikk og om progresjon i faget
 • har god kunnskap om og et helhetsperspektiv på læreplanen
 • har god kunnskap om læreres læring og deres anvendelse av teori i klasserommet

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring i matematikk som er forankra i avansert kunnskap
 • kan ta et særlig ansvar for å utvikle og lede kolleger til mer forskningsbasert undervisning
 • kan på et avansert nivå anvende forskningsresultater slik at elever lærer å reflektere over egen utvikling og læring

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan se betydningen av å utvikle matematikkfaget for den enkelte lærer og for samfunnet
 • kan på systematisk vis planlegge og evaluere tiltak for lavtpresterende elever med vekt på tidlig innsats

Innhold

Gjennom emnet skal studenten tilegne seg en dypere forståelse av både elevers og læreres læring. Som framtidige lærere skal studentene kunne lede utviklingsarbeider ved egen skole. Det krever dybdekunnskap om læreplanen. Læreres læring og hvordan ny kunnskap kan brukes i praksis er sentralt i slikt utviklingsarbeid.

Elevers læring er et stort forskningsfelt. I dette emnet velger studenten selv et tema innenfor begynneropplæringen å spesialisere seg i når det gjelder elevers læring. Studenten får veiledning i det selvvalgte temaet.

Emnet gir en dypere forståelse for faktorer som bidrar til god matematikkundervisning. Studentene vil gjennom teori og praksis utvikle sin evne til å gjøre begrunnede valg med hensyn til tilrettelegging slik at både lavtpresterende og høytpresterende elever gis muligheter til å lære matematikk.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til varierte undervisningsformer:
- forelesinger
- gruppearbeid
- seminar med muntlige presentasjoner og tilbakemelding fra lærere og medstudenter
- selvstudium og arbeid i kollokviegrupper

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke veiledet praksis i 7. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Refleksjonstekst skrevet etter gjennomført intervju med skoleleder og lærer om læreres læring. Disse er fra en av høgskolens praksisskoler, eller en skole studenten finner selv.
 2. Presentasjon av en aktuell, vitenskapelig artikkel fra et internasjonalt tidsskrift om matematikkundervisning i et seminar for praksislærere. Metode og teori skal komme tydelig fram.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet ca. 40 minutter.

Eksamen er todelt: Kandidaten skal presentere det selvvalgte temaet om elevers læring. I tillegg skal studenten eksamineres i forventet læringsutbytte. Både fagkunnskaper og evne til formidling og muntlig kommunikasjon vil bli vurdert. Eksamenstiden disponeres omtrent likt på de ulike delene.

Tillatt hjelpemiddel: Til det selvvalgte temaet kan kandidaten bruke notatark.

Karakterregel: A-F.
Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis/underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 11.08.2016

Bøker
Boaler, Jo (2009). The elephant in the classroom. London: Souvenir.

Grevholm, B. (Red.). (2003): Matematikk for skolen. Bergen: Fagbokforlaget.

Kilpatrick m.fl (2001). Adding it up. Helping children learn mathematics. National research council.

Artikler og kapittel
Desimone, L. M. (2009). Improving Impact Studies of Teachers' Professional Development:
Toward Better Conceptualizations and Measures. Educational Researcher, 38(3), 181-199.

Jensen, K. (2008). Nye utfordringer i kunnskapssamfunnet. Kunnskapsutvikling og faglig
oppdatering hos lærere, sykepleiere, dataingeniører og revisorer. Bedre skole, 2008(4), 54-
57.

Maugesten, M., & Mellegård, I. (2015). Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i
videreutdanning - utvikling i kunnskapskulturen. Acta Didactica Norge, 9(1), 1-20.

Valgfritt pensum:
Inntil 100 sider emnerelevant, nyere forskingslitteratur knyttet til det skoletrinnet og hovedtemaet studenten retter seg inn mot. Det valgfrie pensumet skal godkjennes av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 04:19:32