Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMBENG10317 ENG103 Engelsk språk: grammatikk og fonetikk (1-7) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7

 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.
Emnet bygger på ENG101.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten:

 • har god kunnskap om gjeldende læreplan for engelskfaget i skolen

 • har god kunnskap om læringsfremmende kartleggings- og vurderingsformer knyttet til utviklingen av de grunnleggende ferdighetene i begynneropplæringen

 • har kunnskap om ulike faktorer som kan påvirke barns motivasjon for å lære engelsk og kunnskap om læringsstrategier og tilpasset opplæring

 • har god kunnskap om ulike tilnærminger og metoder i engelskopplæringen i et samtidig og historisk perspektiv

 • har god kunnskap om lydsystemet og intonasjon i engelsk

 • Har god kunnskap om engelsk grammatikk

 • Har god innsikt i ordtilfanget i engelsk

 • Har innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk i engelskspråklige land

 • har kunnskap om ulike typer tekster, normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan kritisk vurdere egen faglig praksis i henhold til gjeldende læreplan i engelsk

 • kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig

 • kan veilede elever i deres språkutvikling ved å gjøre dem bevisst ulike trekk ved det engelske språket, skriftlig så vel som muntlig, som skiller det fra førstespråket

 • kan legge til rette for elevenes selvstendige språklæring og utvikling av ulike læringsstrategier

 • kan legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter og vurderingspraksiser som fremmer elevenes reseptive og produktive språkferdigheter

Generell kompetanse
Kandidaten kan:

 • utvise og reflektere over holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevist sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier og ansvar for barns personlige vekst

 • arbeide selvstendig og sammen med andre for å kartlegge elevers læring og tilrettelegge for tilpasset språkopplæring

 • utvikle og vedlikeholde egen språklig kompetansesamt forstå og kritisk evaluere aspekter ved engelsk grammatikk og fonetikk.

Innhold

Studentene vil arbeide videre med Kunnskapsløftet med vekt på kjerneelementen i Læreplan i engelsk: Kommunikasjon, språklæring og møte med engelskspråklige tekster, samt kompetansemål på barne- og mellomtrinnet. I didaktikken legges hovedvekten på å stimulere og utvikle studentenes språkbevissthet og didaktiske ferdigheter gjennom arbeid med elevtekster, innsikt i språkforskjeller og hensiktsmessige tilnærminger og metoder i engelskopplæringen. Ulike vurderingsformer vil være i fokus. Kunnskaper om og ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring i engelsk knyttet til lærerens rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger videreutvikles. Dette henger nært sammen med kunnskap om læringsstrategier, læringsmiljø og undervisningsmateriell.

Emnet tar for seg det grammatiske og fonetiske formverket. Eksempler på sentrale temaer i grammatikk er fraseoppbygging, setningstyper, setningsanalyse, verbformer og ordstilling. Hensikten er blant annet å vise sammenhengen mellom grammatisk form og betydning. Det gjøres sammenligninger med norsk for å gi økt bevissthet om forskjeller og likheter mellom de to språkene. I fonetikk lærer studentene blant annet å bruke begrepsapparatet for å beskrive og analysere engelsk uttale. Praktiske øvelser inngår. Det blir fokusert hovedsakelig på to varianter av engelsk; britisk og amerikansk. det arbeides også med andre varianter av engelsk. Det arbeides videre med både skriftlig og muntlig språkferdighet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, seminarer og gruppetimer. Læringsplattform og andre digitale verktøy er en integrert del av emnet.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 4. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Det er knyttet arbeidskrav til praksisprerioden, se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. 80 % obligatorisk oppmøte

 2. Ett oppgavesett i grammatikk og fonetikk (individuelt, skriftlig/muntlig)

 3. Fagdidaktisk fordypningsoppgave (individuell, skriftlig og muntlig presentasjon i gruppe)

 4. Læremidler i praksisklassen: analyse og bruk. Muntlig presentasjon i grupper på 2-4 studenter. Studenter skal gi hverandre tilbakemeldinger (jf. Plan for praksis).

Arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig eksamen, 6 timer Ingen hjelpemidler til eksamen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene er avgjørende for at vi skal kunne tilby emner og studieprogrammer av høy kvalitet. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering

 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

 • lærergruppe-

 • tudieleder

 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12.12. 2018.

Det tas forbehold om eventuelle endringer før studiestart. Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in the foreign language classroom. Modern Language Journal 78, 273-284.

Dörnyei, Z. & Csizér, K. (1998). Ten commandments for motivating language learners: Results of an empirical study. Language Teaching Research 2, 203-229.

Dypedahl, M., Hasselgård, H. & Løken, B. (2018). Introducing English Grammar (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Flognfeldt, M. E. & Lund, R. E. (2016). English for Teachers and Learners. Oslo: Cappelen. Damm. (kap. 4 "Varieties of English") (s. 267-308)

Jones, D. (2011). English Prenouncing Dictionary (18. utg.). Cambridge: Cambrigde University Press.

Knudsen, S. V., Aamotsbakken, B. & Skjelbred, D. (2007). Tekst i vekst: teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Oslo: Novus.

Munden, J. (2014). Engelsk på mellomtrinnet. Oslo: Gyldendal Akademiske.

Munden, J. & Myhre, A. (2015). Twinkle Twinkle - English 1-4 (3. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (utvalgte kapitler)

Myhill, D.A., Jones, S. M., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: The impact of embedded grammar teaching on students¿ writing and students¿ metalinguistic understanding. Research Papers in Education 27(2), 139-166.

Nilsen, T. S. & Rugesæter, K. (2015). English Phonetics for Teachers (3. utg.). Bergen: Universitetsforlaget.

Rugesæter. K. (2012). Phonological competence in English among Norwegian pupils and the implications for teaching of pronunciation in the English classroom. I A. Hasselgreen, I. Drew & B. Sørheim. The Young Language Learner: Research-Based Insights into Teaching and Learning (s. 119-130). Bergen: Fagbokforlaget.

Kunnskapsløftet (2013). Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Utdannings- og forskningsdepartementet. (Udir).

Relevant materiale fra Europarådet.

Til oppslag

Artikler og annet relatert materiale deles ut.

Pinter, A. (2006). Teaching Young Language Learners. Oxford: Oxford University Press

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 13:14:23