Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Espen Schjetne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBKRLE10117 KRLE101 KRLE-didaktikk, jødedom, kristendom og islam (1-7) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget KRLE (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 2. studieår.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har kunnskap om

 • læreplanen i skolen og utviklingen av religions- og livssynsfaget i Norge

 • om didaktiske utfordringer som er spesielle for faget og om ulike didaktiske tilnærminger og forskningstradisjoner i skolefaget og studiefag.

 • pluralisering, sekularisering og religions- og livssynskritikk som undervisningstema og bakgrunnsorientering for andre deler av faget

 • og kjenner til bruken i skolen av tekster, fortellinger, høytider, lære, ritualer og andre praksiser, etikk og estetikk i jødedom, kristendom og islam.

 • et utvalg av kristne kirkesamfunn og kristendommens historie med vekt på tiden frem til og med reformasjonen og arbeidet med historiske tema i skole.

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • planlegge, gjennomføre og vurdere KRLE-undervisning i faget som grunnlag for elevrettet vurdering som virker utviklende for alle elevene

 • bruke varierte arbeidsmåter som integrerer de grunnleggende ferdighetene

 • identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold og etisk mangfold

 • samarbeide med elever, kollegaer, foresatte og aktører i lokalmiljøet.

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • bruke internett og digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte i undervisningen

 • drøfte hva religion og livssyn kan ha å si for den enkelte og for samfunnet

 • begrunne synspunkter på hva det innebærer å være KRLE-lærer

 • reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forskning om barn, religion og livssyn

Innhold

KRLE101 gir sammen med KRLE102 grunnleggende kompetanse til å undervise i KRLE på barneskolen. Begge emnene er obligatoriske for studenter som velger Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (30 studiepoeng). Emnene studeres parallelt. Sammenligning mellom religioner er et viktig tema i dette faget.

KRLE101 tar for seg følgende hovedtemaer:

 • KRLE-didaktikk

 • Jødedom

 • Kristendom

 • Islam

Temaer og perspektiver som behandles i det ene emnet blir tatt opp og kommentert i det andre. I tillegg er to av hovedområdene - «KRLE-didaktikk» og «grunnleggende kultur- og religionsforståelse» - emneovergripende på den måten at kunnskap og forståelse studentene tilegner seg innenfor disse områdene er avgjørende for forståelsen av hele faget.

I tråd med vektleggingen av skolefaget i trinn 1-7 legges det opp til en systematisk, aktuell og praktisk tilnærming til temaene. Vi ser særlig på arbeidet i skolen med fortellinger, høytider, etikk, estetikk og på ulike former for religions- og livssynsutøving. I forbindelse med praksis blir det spesielt fokus på evaluering av digitale ressurser og andre læremiddel, begynneropplæring og hjem-skole-samarbeid, og på utvikling av en tolerant lærings- og klasseromskultur. Studentene skal bli kjent med sentral forskning i fagets didaktikk og i relevante fagtema, særlig i spørsmål knyttet til tidlig utvikling hos barn når det gjelder religion, livssyn og etikk og til de kulturelle forholdene som elevene vokser opp i.  Arbeid med grunnleggende ferdigheter er hovedsakelig knyttet til utvikling av muntlig og skriftlig ferdighet, med vekt på arbeid med fortellingsstoff.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, faglig og didaktisk refleksjon, ekskursjoner, arbeid i grupper og arbeid med oppgaver i klassen - både analogt og digitalt, samt samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Utgifter knyttet til studieturer må studentene påkoste selv, se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 6. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

KRLE102 har ansvar for praksisperioden.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltakelse i fagdidaktisk verksted om bruk av fortellinger, estetikk og musikk i KRLE. Arbeidsmengden er beregnet til en studiedag.

 • Deltakelse på ekskursjon. Tidsbruk tilsvarende en studiedag.

 • Minimum 70 % deltakelse på undervisning.

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig, individuell eksamen, 5 timer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene får utføre evaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 13.02.2019

Grunnlagsdokumenter

 • Opplæringslovens §§ 1-1, 2-3a og 2-4

 • Generell del av Kunnskapsløftet (LK06).

 • Læreplan i Kristendom, religion, livssyn og etikk.

 • Den europeiske menneskerettskonvensjonen (1950). Artikkel 8, 9, 14 og protokoll 1 art. 2

 • FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (1966). Artikkel 18, 23, 24.

 • FNs konvensjon om barnets rettigheter (1989). Artikkel 3, 8, 12-16, 18, 28-30.

 • ILO konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Artikkel 26, 27, 29, 30.

Religionsdidaktikk

Bredelid, Haldis & Nicolaisen, Tove (2011). I begynnelsen var fortellingen. 2. utg. Oslo:Universitetsforlaget. (s. 19-38 og 57-75) (39 sider)

Børresen, Beate m. fl. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 8:Muntlige fortellinger) (23 sider)

Grimmitt, M., Grove, J., Hull, J. & Spencer, L. (1991). A Gift to the Child. Religious Education in the primary School Teachers'sourcebook. London: Simon & Schuster. (136 sider)

Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 15-24) (10 sider)

Schjetne, Espen (2014). Kritisk blikk på kritikk. Religionskritikk som balansekunst i denoffentlige skole. I G. Afdal, Å. Røthing & E. Schjetne (red.), Empirisk etikk i pedagogiske praksiser. Artikulasjon, forstyrrelse, ekspansjon (s. 153-175). Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (23 sider)

Sødal, Helje K. (red.). (2009). Religions- og livssynsdidaktikk. Oslo: Høyskoleforlaget (200 sider)

Winje, Geir (2010). Høytidsmarkering i barnehagen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.(s.16-77) (61 sider)

Winje, Geir (2005). Estetiske arbeidsmåter i KRL (RLE). Høgskolen i Vestfold. (8 sider)

Winje, Geir (2006). Metodisk arbeid med religionenes musikk i KRL. Høgskolen i Vestfold. (8sider)

Jødedom

Elgvin, Torleif (1999). Kildesamling til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter. (Jødiske fester s. 301-317. Liv ogtro s. 318-334 og 338-342. Jerusalem s. 343-351) (47 sider)

Groth, Bente (2011). Jødedommen. Oslo: Pax forlag. (s. 12-15, 23-109 og 164-217) (142 sider)

Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 117-149) (33 sider)

Rian, Dagfinn (2011). Jødedom i Norge. I K. Jacobsen (red.),Verdensreligioner i Norge.(s. 166-167, 189-207). Oslo: Universitetsforlaget. (23 sider)

Kristendom

Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 25-116) (92 sider)

Sødal, H. K. (red.). (2009). Kristendommen 1. Bibelen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 13-268) (255 sider)

Sødal, H. K. (red.), (2009). Kristendommen 2. Tro og tradisjon. Kristiansand:Høyskoleforlaget. (s. 14-142 og 276-327) (180 sider)

Bertelsen, J. T., Böss, M., Mølhave, B., Stefánsson, F. & Sørensen, A. (1992). Religion - en grunbog i livsanskuelser. 2. udgave. København: Gyldendal. (s. 191-240) (50 sider)

Islam

Hodne, H. & Sødal, H. K. (2016). Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 150-175) (25 sider)

Vogt, K. (2008). Hva er islam. Oslo: Universitetsforlaget. (150 sider)

Vogt, K. (2011). Islam i Norge. I K. Jacobsen (red.), Verdensreligioner i Norge, (s.128-162). Oslo: Universitetsforlaget. (33 sider)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 16. des. 2019 04:24:07