Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBKRO10119 KRO101 Praktisk undervisning og læring i bevegelse (1-7) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget Kroppsøving (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om kroppsøvingsfagets læreplan, formål og egenart og forbindelse til andre skolefag

 • har kunnskap om begynneropplæring, undervisningsplanlegging, -gjennomføring og -evaluering i kroppsøving

 • har kunnskap om idretts- og bevegelsesaktivitet, friluftsliv, leik, dans og tidsaktuelle bevegelsesformer i barnekultur

 • har kunnskap om barn og unges livssituasjoner, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk og gjeldende læreplan

 • kan legge til rette for læringsarbeid som kan fremme bevegelsesglede i varierte bevegelsesaktiviteter som leik, dans og nærmiljøaktiviteter.

 • kan utvikle egne ferdigheter og kunnskaper i varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på begynneropplæring og undervisning i kroppsøving

 • kan anvende egne ferdigheter og kunnskaper innen varierte bevegelsesaktiviteter med tanke på undervisning i kroppsøving

 • kan utforske egne og andres kroppslige uttrykk, og lede og gjennomføre skapende prosesser hvor bevegelseserfaring og refleksjon er sentralt

 • kan identifisere farer, vurdere og å ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljøer

 • kan organisere tverrfaglig undervisning med utgangspunkt i kroppsøving

 • kan tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, og bruke varierte undervisningsformer

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om kroppsøving

 • kan arbeide med kroppsøving og bevegelsesaktivitet i tverrfaglig perspektiv

Innhold

Emnet består av temaene:

 • Kroppsøvingsdidaktikk og begynneropplæring (gjennomføring og evaluering av undervisning)

 • Læring i bevegelse (friluftsliv, idretts- og bevegelsesaktiviteter, tidsaktuelle aktiviteter, dans og leik)

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er forskningsbasert og profesjonsorientert. Emnet er organisert i praktiske aktiviteter i ulike bevegelsesmiljøer og teoretiske forelesninger. Studentene får erfaring med bruk av digitale verktøy og varierte organiserings- og arbeidsformer som f.eks. samarbeidslæring og studentrespons. Undervisningen blir gitt som forelesninger, arbeid i grupper, som praktisk aktivitet ledet av lærer, og ved problembasert læring. Noen deler av emnet gjennomføres konsentrert og på eksterne arenaer, for eksempel friluftsliv og vinteraktiviteter. Studenten må påregne kostnader knyttet til ekskursjoner. Se arbeidskrav.

Gjennom undervisningen får studentene innsikt i og erfaring med digital studieteknikk og digitalt verktøy rettet mot kroppsøvingsfaget, som blant annet undervisningsvideoer. Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer. Det blir benyttet digitalt kommunikasjonsverktøy i undervisning- og veiledningssituasjon.Det benyttes elektronisk læringsplattform til informasjon, fagstoff, oppgaver og innleveringer.

Det forutsettes at studentene tilegner seg nødvendige kunnskaper, ferdigheter og faglig innsikt gjennom timeplanlagt undervisning og selvstudium. Studenten må ta aktivt ansvar for egen læring og digital studieteknikk.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 4. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

KRO101 har ansvar for praksisperioden. Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minst 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert praktisk emne. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget for å kunne fremstilles til eksamen. Ved fravær over 50 % må aktiviteten tas på nytt neste studieår og studenten kan ikke fremstille seg til eksamen inneværende studieår.

 • Praktiske aktiviteter; Gjennomføre og få godkjent praktisk prøve i utvalgte aktiviteter.

 • Planlegge og gjennomføre en tverrfaglig utedag med utgangspunkt i kroppsøvingsfaget for elever på 1.-7. trinn

 • Deltakelse på profesjonsdager

 • Praksisrapport: individuell praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)

 • Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Det forutsettes deltakelse på ekstern arena for å oppnå godkjenning på enkelte aktiviteter. Studenter som ikke har anledning til å delta på ekskursjoner og utedag får et alternativt opplegg. Opplegget skal dekke læringsmålene.

Arbeidskrav må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell praktisk muntlig eksamen

Forarbeider
48 timer før eksamen trekker kandidaten et kompetansemål fra læreplan i kroppsøving med tilhørende aktivitet. Kandidaten skal med utgangspunkt i kompetansemålet og aktiviteten planlegge et helhetlig emnekurs. Kandidaten skal planlegge et undervisningsopplegg på 70 minutter, for barn i småskole 1.-4. trinn eller barn på mellomtrinnet 5.-7. trinn, ved å bruke et didaktisk planleggingsskjema. Trinn avgjøres av oppgaven som trekkes til eksamen. Undervisningsopplegget skal være forankret i læringsmål for kroppsøvingsfaget i læreplanen, og fokusere på begynneropplæring. Kandidaten skal også skrive et refleksjonsnotat i henhold til utlevert mal hvor egne refleksjoner rundt planlegging av undervisnings fremkommer. Omfang 1000-1200 ord.

Kandidaten skal levere didaktisk planleggingsskjema og refleksjonsnotat.

Gjennomføring

 • Praktisk eksamen, komponent 1: Undervisning.
  Den praktiske eksamen hvor kandidaten skal gjennomføre undervisningsopplegget varer ca. 20 minutter. Sensor velger ut hvilke deler av undervisningsopplegget kandidaten skal gjennomføre. Kandidaten får beskjed om dette ca. 35 minutter før eksamensstart. Under eksamen skal medstudenter være «elever». Det er obligatorisk frammøte under hele eksamen for alle studentene.
  Denne komponenten teller 80 %.

 • Praktisk eksamen, komponent 2: Muntlig høring
  Muntlig høring i etterkant av undervisningskomponenten varer ca. 15 minutter og dreier seg om kandidatens evne til å reflektere rundt begynneropplæring, planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegget, samt kandidatens praktiske og teoretiske ferdighet i emnet.
  Denne komponenten teller 20 %.

Det settes en samlet, helhetlig karakter i emnet.
Karakterregel A-F.


Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Eventuell ny/utsatt eksamen foregår ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Evaluering av emnet

Emnet har muntlig underveisevaluering og skriftlig, individuell studentevaluering ved semesterslutt (EVA 3).

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 27.11.2019.

Brattenborg, S. & Engebretsen, B. (2013) Innføring i kroppsøvingsdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Enoksen, E., Sletten S. H. & Brunes, A. O. (2012). Aktivitetslære. Oslo: Gyldendal.

Husebye, B. & Karlsen, K. (2016). "Oj, skal vi gjøre dette i dag?" Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag, Nordic Journal of Dance - practice, education and research, 7(1), 28-41

Utdanningsdirektoratet. 2019. Læreplan i kroppsøving. Hentet fra:
https://www.udir.no/lk20/kro01-05

Utdanningsdirektoratet. 2019. Læreplan overordnet del. Hentet fra:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/generell-del-av-lareplanen/

Utdelt materiale under forelesninger / praktiske økter.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2019 07:12:11