Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Espen Braaten
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBNAT10217 NAT102 Kropp og natur (1-7) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger undervisningsfaget Naturfag (30 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har kunnskap om naturvitenskapens og teknologiens metoder og tenkemåter

 • har grundig kunnskap om begynneropplæring i naturfag og overgangen fra barnehage til skole

 • har kunnskap om struktur og funksjon til celler og noen sentrale organ/organsystem i menneskekroppen og hvordan de blir påvirket av livsstil og helse

 • har kunnskap om sentrale aspekter ved energiformer som bevaring, overføring og kvalitet i alle områder av naturfaget

 • har kunnskap om arter og grupper av organismer som er vanlige i norsk natur og hvordan de har utviklet seg gjennom tilpasning til miljøet, med fokus på vinter- og vårbiologi

 • har kunnskap om bevegelse og likevekt: krefter og vekselvirkninger mellom legemer eller partikler

 • har kunnskap om bølger, lyd og lys og hvordan disse påvirker liv og livsprosesser

 • har kunnskap om vær- og klimasystem både globalt og lokalt og problemstillinger knyttet til klimaendringer

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over egen naturfagundervisning på barnetrinnet forankret i forskning, teori og praksis og med spesielt fokus på begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og flerkulturelle elevgrupper

 • kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring

 • kan gjennomføre tverrfaglig teknologiundervisning med fokus på å designe og lage teknologiske produkt og knytte teknologi til relevante tema i naturfag

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan knytte egen rolle som naturfaglærer til etiske, sosiale, økonomiske og politiske problemstillinger som angår naturvitenskap og teknologi i samfunnet

Innhold

Hovedpunkter i emnet:

 • planlegge, gjennomføre og reflektere over naturfagundervisning

 • utforskende arbeidsmåter

 • overgang barnehage - skole og begynneropplæring

 • cellers struktur og funksjoner

 • liv- og livsprosesser

 • kroppens organsystemer, livstil og helse

 • arter i naturen vinter og vår

 • vær og klima

 • energiformer

 • tverrfaglig teknologi

 • bølger, lyd, lys, bevegelse, likevekt og krefter

Emnet baseres primært på naturen som læringsarena. Lærestoffet bygger på anerkjent forskningsbasert kunnskap. Det legges opp til tre overnattingsturer som studentene selv må påkoste:

 • Firenetters overnatting (tre netter i hytte og en natt i snøhule) på vintertur til Hakkesetstølen, Geilo. På denne turen har man særlig fokus på temaer som vinterfriluftsliv, vinterøkologi, spor og sportegn og noe samisk kultur.

 • En-natts overnatting i skjul på orremyra med fokus på orrhanespill/lek, amfibier, fuglesang

 • Padletur i saltvann med to overnattinger hvor saltvannsøkologi, livet langs fjæra, snegl og muslinger, fisk, tang og tare, vårblomstring, fuglekunnskap, og matretter basert på råvarer fra havet vektlegges.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene er organisert i basisgrupper i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Det blir lagt vekt på at studentene skal møte varierte arbeidsformer; ekskursjoner, feltarbeid, laboratoriearbeid, forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, individuelt arbeid, samarbeidslæring og studentrespons. I studiet legges det stor vekt på å gi studentene trygghet i å bruke naturen som læringsarena i naturfag og andre fag. En stor del av undervisningen vil derfor foregå utendørs til alle årstider. I løpet av emnet må studentene regne med 7-8 dager hjemmefra i forbindelse med overnattingsturer i naturen.Studentene arbeider med oppgaver alene, parvis eller i basisgrupper, uten eller sammen med veileder. Studentene er delt i basisgrupper som vil bli benyttet der det er naturlig. Parallelt vil teoristoff presenteres som forelesninger eller ved laboratorieforsøk og demonstrasjoner i klasserom.

Det vil bli lagt vekt på at studentene opparbeider en utforskende og kritisk tilnærming til faget og undervisningen. Ulik tilnærming til temaene vil gi innsikt i didaktiske problemstillinger, tilpasset undervisning, flerkulturelle perspektiver og samisk forhold og kultur.

Studentene skal trenes i å benytte grunnleggende ferdigheter i naturfag som skolefag ved siden av å utvikle egen fagkompetanse. Kunnskap om begynneropplæring i naturfag og de grunnleggende ferdighetene blir vektlagt gjennom ulike undervisningsformer, gjennom muntlige presentasjoner og i vurdering og veiledning av disse.

Studentene vil få innsikt i forskningsbasert og naturfaglig tenkemåte gjennom forelesninger, ekskursjoner og gjennom egne arbeidskrav. Studentene skal gjennomføre et forsknings- og utviklingsarbeid i forbindelse med et Forskerspireprosjekt.

Emnet vil også inneholde prosjektet «I vårskogen», hvor studentene får i ansvar å planlegge og gjennomføre en aktivitetsdag i naturfag med en skoleklasse i 1.-7. trinn.

Digitale arbeidsformer i emnet er blant annet produksjon av sammensatte tekster, digital databehandling og utregning, nettsøk med kildekritikk, gjennomgang av hvordan artsfunn presenteres i artsdatabaser, opplæring i bruk av naturfaglig digitalt utstyr og relevante apper.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 4. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

NAT102 har ansvar for praksisperioden. Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:

 1. En individuell oppgave knyttet til 'Forskerspiren'. Nærmere retningslinjer vil bli gitt.

 2. Deltakelse på opplegg i fysikk ved Vitensenteret i Sarpsborg, Inspiria med påfølgende rapport (multimodal tekst)

 3. Deltakelse på tre ekskursjoner med overnatting (se pkt. Innhold og oppbygging).

 4. Etterarbeid fra vintertur i gruppe, med svar på oppgaver og vektlagte temaer.

 5. Referat etter turen på orremyra, fugleekskursjonen og ringmerkingen med temaene vektlagt der.

 6. Etterarbeid fra padleturen i gruppe, med tilhørende arbeidsoppgaver og temaer.

 7. Deltakelse på profesjonsdager

 8. Praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)

 9. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Begynneropplæring i naturfag og de grunnleggende ferdighetene blir vektlagt.I særskilte tilfeller kan det gis alternativt opplegg for deltakelse og etterarbeid på ekskursjonene.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksaminasjon. Varighet ca. 30 min.

Ingen tillatte hjelpemidler.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet, er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og at de deltar i evaluering av studiene. Dette emnet blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle kvaliteten på undervisningen.Studentene gis anledning til anonymt å gi tilbakemelding på emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 19. august 2016.

Aae, R. & Nordbakke, R. (2015). Vær og klima. Høgskolen i Østfold: upublisert fagtekst.

Carson, R. (1952). Ta vare på undringen. (essay oversatt av Roy Nordbakke)

Horgen, A. (2009). Kano på vann og vassdrag, kanopadling og friluftslivsveiledning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Knain, E., & Kolstø, S. D. (red.). (2011). Elever som forskere i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Knudsen, S. V., Aamotsbakken, B. & Skjelbred, D. (2007). Tekst i vekst: teoretiske, historiske og analytiske perspektiver på pedagogiske tekster. Oslo: Novus. (247 sider)

Kvammen, P. I. m.fl. (2014). Oppdag naturen. Biologi for lærere. Grunnskolelærereutdanning. Bergen: Fagbokforlaget.

Löfgren, R., Schoultz, J., Johnsson, K., & Østergaard, L. D. (2014). Engagerande samtal i det naturvetenskapliga klassrummet. Nordic Studies in Science Education, 10(2), 130-145.

Mork, S. M. og Erlien, W. (2010). Språk og digitale verktøy i naturfag. Oslo: Universitetsforlaget.

Nordbakke, R (2011). Fugler. Høgskolen i Østfold: upublisert fagtekst.

Thingnes, J. (2016). Kompendium i fysikk som inneholder utdrag fra følgende bøker:- Finstad, H. S., Jørgensen, E. C., & Kolderup, J. (2006). Trigger: Elevbok naturfag 8. trinn (Forenklet utg. ed.). Oslo: Damm.- Finstad, H. S., Jørgensen, E. C., & Kolderup, J. (2007). Trigger: Elevbok naturfag 9. trinn (Bokmål[utg.]. ed.). Oslo: Damm.- Gran, K., & Nordbakke, R. (2006). Yggdrasil: naturfag for barnetrinnet: 5: [Grunnbok] Forskerspiren: arbeidsbok til Yggdrasil 5 (Bokmål[utg.], 2. utg. ed. Vol. 5). Oslo: Aschehoug.- Gran, K., & Nordbakke, R. (2007). Yggdrasil: naturfag for barnetrinnet: 6: [Grunnbok] Forskerspiren: arbeidsbok til Yggdrasil 6 (Bokmål[utg.], 2. utg. ed. Vol. 6). Oslo: Aschehoug.- Gran, K., & Nordbakke, R. (2008). Yggdrasil: naturfag for barnetrinnet: 7: [Grunnbok] Forskerspiren: arbeidsbok til Yggdrasil 7 (Bokmål[utg.], 2. utg. ed. Vol. 7). Oslo: Aschehoug.- Hannisdal, M., Haugan, J., Munvik, M., & Haugan, J. (2007). Eureka! 9: Naturfag for ungdomstrinnet. Grunnbok. Oslo: Gyldendal Undervisning.

Thorsheim, F., Kolstø, S. D., & Andresen, M. U. (2016). Erfaringsbasert læring: naturfagdidaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.

Støttelitteratur:Mossberg, B. (2014). Gyldendal store nordiske flora. 3. rev. utg., 2. opplag. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Nordbakke, R. (2000). Bestemmelsesnøkkel for smådyr i ferskvann. Oslo: Aschehoug forlag.

Nordbakke, R. (2000). Bestemmelsesnøkkel for smådyr i saltvann. Oslo: Aschehoug forlag.

Nordbakke, R. (2001). Bestemmelsesnøkkel for busker og trær. Oslo: Aschehoug forlag.

Nordbakke, R. (2001). Bestemmelsesnøkkel for spor og sportegn. Oslo: Aschehoug forlag.

Nordbakke, R. (2002). Bestemmelsesnøkkel for smådyr på land. Oslo: Aschehoug forlag.

Nordbakke, R. (2002). Bestemmelsesnøkkel for tang og tare. Oslo: Aschehoug forlag.

Svensson, L., Mullarney, K. & Zetterström, D. (2015). Gyldendals store fugleguide - Europas og middelhavsområdets fugler i felt (4. rev. utg., 2. oppl.). Oslo: Gyldendal Fakta.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 12:24:06