Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Praksisskole etter nærmere avtale.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPHPRAV16 Praksisperiode 2, 6 uker (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk del av Praktisk-pedagogisk utdanning, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentenes læringsutbytte er gruppert under kompetanseområder som er angitt i rammeplanen for utdanningen. Etter fullført praksisperiode skal studenten ha kompetanse på følgende områder:

Faglig kompetanse innebærer at studenten:

 • fremstiller det faglige innholdet variert og tilpasset enkeltelever og elevgrupper

 • gjennom faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for læring og utvikling

 • kan gjøre rede for og arbeide etter gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen

 • kan benytte og utvikle relevante faglige metoder uttrykksformer

 • kan identifisere og arbeide systematisk med de fem grunnleggende ferdighetene i alle fag

Pedagogisk- og fagdidaktisk kompetanse innebærer at studenten:

 • kan planlegge og gjennomføre undervisning på en selvstendig og reflektert måte

 • kan formulere tydelige læringsmål for enkeltelever og elevgrupper i samsvar med læreplanen

 • fremstår som en tydelig leder for læringsarbeidet

 • arbeider for å formidle mål, innhold, arbeidsformer, rammer og vurdering for den enkelte undervisningsøkt

 • er seg bevisst på flerkulturelle perspektivers betydning for læringsmiljøet og tar hensyn til dette i planlegging og gjennomføring av undervisningen

 • viser innsikt i vurdering og dokumentasjon av elevers læring og utvikling

 • gir læringsfokuserte tilbakemeldinger

 • benytter didaktisk relasjonstenkning under planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning

 • bruker digitale verktøy i eget arbeid og kan lede elevenes læringsarbeid når de bruker digitale verktøy

 • kan orientere seg i relevant faglitteratur og forholde seg kritisk til informasjonskilder og teorier

Sosial kompetanse innebærer at studenten:

 • kommuniserer og samarbeider på en inkluderende måte med enkeltelever og elevgrupper

 • arbeider for å medvirke til konstruktivt og inkluderende læringsmiljø i samsvar med skolens målsetting og verdisyn

 • bygger gode relasjoner til elever, kollegaer, foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere

Yrkesetisk kompetanse innebærer at studenten:

 • er punktlig, møter godt forberedt til undervisning og veiledning

 • bidrar til å løse samarbeidsvansker og mobbing på skolen

 • har innsikt i egne holdninger

 • fremstår som en god rollemodell og ivaretar lærerrollen i samsvar med verdier og normer som er nedfelt i den profesjonsetiske plattformen

Utviklings- og endringskompetanse innebærer at studenten:

 • viser åpenhet og vilje til å motta tilbakemeldinger om egen undervisning og atferd

 • er aktiv i veiledningsfasen

 • har evne til å ta andres perspektiv og tar hensyn til det

 • engasjerer seg i skolens utviklingsarbeid

 • bruker undervisningserfaringen til å forbedre egen praksis

 • reflekterer over og viser vilje og evne til å endre praksis som følge av veiledning

Innhold

Studentene skal totalt ha 12 ukers veiledet praksisopplæring (jf. rammeplanen for studiet), normalt fordelt på to perioder på 6 uker hver. Eventuell veiledet skoleovertakelse kommer i fradrag. Praksisopplæringen skal være allsidig og ha progresjon med stigende krav til selvstendighet og ansvar, i tråd med læringsutbyttebeskrivelsene for hver praksisperiode.

Høgskolen i Østfold har faste samarbeidsavtaler med flere videregående skoler og ungdomsskoler i Østfold. Praksis for PPU heltidsstudenter skal avvikles på disse. Det vil ikke være anledning til å velge skoler utenom disse.

Undervisnings- og læringsformer

Ordinær praksis

Studentens samlede arbeidstid og tilstedeværelse på praksisskolen forventes å svare til en lærers arbeidstid og det forventes at studenten skal ta del i skolehverdagen med dens ulike aktiviteter, slik som planlegging, møter, samarbeid med kollegaer og foresatte, elevtjeneste, praksisarenaer og møter med eksterne samarbeidspartnere.

Lærerstudenten skal ha 8-12 undervisningstimer (praksistimer) i uken fordelt på det/de fag studenten har i fagdidaktikk i lærerutdanningen. Dersom studenten har to fagdidaktiske emner i lærerutdanningen skal studenten normalt undervise i begge fag i begge perioder. Praksistimer er undervisningstimer, hvor studenten underviser, inngår som medunderviser eller foretar observasjon av praksislærer eller andre lærere ved praksisskolen. Studentene kan organiseres i par eller i grupper på tre, men det må sikres et individuelt timetall på minimum 4 timer pr. uke.

Praksislæreren skal være til stede i klassen når studenten underviser og gjøre observasjoner til senere bruk i veiledningstimene. Etter avtale mellom student og praksislærer kan noen av praksistimene gjennomføres uten praksislærerens tilstedeværelse i praksisperiodens siste halvdel. Det fastsatte antall praksistimer for praksisperioden kan fordeles for perioden etter avtale mellom studenter og hovedkontakt.

Ved starten av praksis inngås en avtale mellom student og praksislærer om når og hvordan veiledning vil finne sted. Dette er praksislærers ansvar.

Veiledningstimer

I tillegg til de 8-12 timene undervisning pr. uke skal student og praksislærer ha ca. 3 timer veiledning hver uke. Ved par og grupper økes veiledningstiden til 4-5 timer.

Disse veiledningstimene skal fordeles jevnt utover i praksisperioden, slik at studenten får kontinuerlig oppfølging. Veiledningstiden skal brukes til å planlegge undervisningen, til midtveisevaluering og til den siste evaluerende samtale. En veiledningstime er på 45 min. + 15 min. forberedelse. Midtveisevalueringen skal reflektere at studenten er på rett vei. Midtveisevaluering avtales mellom student og praksislære, og kan foregå muntlig og/eller skriftlig. 

Dersom det er tvil om studentens egnethet for å bli lærer ved midtveisevalueringen, må høgskolen varsles slik at eventuelle tiltak kan iverksettes.

Veiledningstimer er timer, hvor studenten reflekterer i fellesskap med praksislæreren. Det sentrale er analyse og vurdering av undervisningspraksis. Særskilt skal det legges vekt på drøfting av studentens begrunnelser og oppfatninger av den pedagogiske praksis.

Praksislærere og hovedkontakter lønnes for arbeidet etter inngåtte, gjeldende avtaler, som kunngjøres praksiskolene i epost fra høgskolen i forkant av praksisperioden. Informasjon om godtgjøring finnes også på høgskolens nettsider: https://hiof.no/lu/studier/praksis/ppu/

Forberedelse

Avtale mellom hovedkontakt, praksislæreren og studenten inngås ved oppstart av praksisperioden, og omhandler

 • studentens undervisningsoppgaver, timeplan/undervisning for den konkrete praksisperiode

 • overordnede timeplaner/undervisningsplaner for aktuelle klasser, slik at studenten er kjent med at det kan skje endringer i deres tidsplaner underveis i praksisperioden

 • veiledningstimenes plassering i praksisperioden

 • tidspunkt for midtveisvurdering

 • deltakelse i team- og foreldremøter

Det er student og praksislærer felles ansvar å inngå en slik avtale i forkant av praksis. En slik avtale kan være enten muntlig eller skriftlig.

Praksis

Oppfølging fra høgskolens faglærere Studentene og praksisskolen følges opp av en av høgskolens faglærere (fagdidaktikk- eller pedagogikklærer) i praksisperiodene. Faglæreren skal normalt ha en samtale med studenten på praksisskolen i minst en av periodene. Faglæreren er ansvarlig for å finne tidspunkt for en treparts-samtale mellom student(er), praksislærer og faglærer. Etter nærmere avtale kan høgskolens faglærer observerer noe av studentens undervisning. Det er utarbeidet et rapporteringsskjema for faglærer.

Viktige dokumenter relatert til praksisopplæring

På studiets nettsider er det samlet en rekke dokumenter som er viktige for praksisopplæringen: https://www.hiof.no/lu/studier/praksis/ppu/

Her finnes blant annet følgende dokumenter:

 • Kriterier for skikkethetsvurdering (Utdrag fra Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning)

 • Mal for undervisningsplanlegging

 • Rapport fra praksisskole med vurdering av studenten med begrunnelse (vurderingsrapport fra praksisskolen)

 • Faglærerrapport fra høgskolen - om veiledningen. (Rapport fra faglærer på HiØ)

 • Informasjon om godtgjøring

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Møteplikt

Det er møteplikt til alle aktiviteter i forbindelse med praksisopplæringen. I praksisukene må studentens samlede arbeidstid forventes å svare til en lærers arbeidstid i full stilling. Deltakelse i alle typer læreroppgaver i praksisperioden, for eksempel avtalte møter med foresatte, teammøter m.m. er obligatoriske. Studenten har samme møteplikt som en ansatt lærer, og skal levere eventuell sykemelding på skolens kontor, samt til sin praksislærer. Studenten må påregne å være borte fra annen jobb, mens praksisperioden pågår.

Erstatningstid for mangelfull praksisopplæring

Hvis studenten har hatt fravær pga. dokumentert sykdom, kan praksisledelse/studieleder i samarbeid med hovedkontakt eller praksislærer forlenge praksisoppholdet, slik at studenten får gjennomført sin praksisopplæring og uten å få sin lærerutdanning unødig forlenget.

Skriftliggjøring:

Undervisningsplaner

Planene for undervisningen skal skriftliggjøres i henhold til malen som er utarbeidet på studiet. Planene skal legges fram for praksislærer i forbindelse med før-veiledning.

Praksisjournal

Lærerstudenten fører en praksisjournal for å skape sammenheng i praksisarbeidet. Praksisjournalen er personlig, men ikke privat. Undervisningsplaner og praksisjournal skal trekkes inn i undervisningen i fagdidaktikk og pedagogikk samt være grunnlag for arbeidskrav.  

Eksamen

Studentene skal vurderes i forhold til kompetanseområdene som beskrevet i læringsutbytte ovenfor. Disse framkommer også i praksisrapporten som praksisskolen sender til høgskolen etter endt praksisperiode. 

På grunnlag av en samlet vurdering av studenten på disse områdene, gis studenten en samlet karakter bestått / ikke bestått.

Vurderingen uttrykkes skriftlig i en rapport og karakterskjema som sendes lærerutdanningen elektronisk. Rapporten skal fylles ut på de forskjellige vurderingspunktene og med bestått/ikke bestått som karakter. Rapporten sendes inn til Høgskolen senest to uker etter avsluttet praksis.

Skikkethetsvurdering

I tillegg til vurdering av studentenes praksiskompetanse skal det også finne sted en skikkethetsvurdering av studentene. (Jf. FOR 2006-06-30 nr 859: Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, § 1-3, spesielt).

https://www.hiof.no/studier/skikkethet/

Sensorordning

Praksislærer vurderer studentens praksisopplæring i samråd med skolens hovedkontakt.

Evaluering av emnet

For å kunne tilby en aktuell og relevant utdanning av god kvalitet er vi avhengig av studentenes tilbakemeldinger og deltakelse i evaluering av emnet. Det enkelte fagmiljø har ansvar for å etablere faste og allment kjente evalueringsrutiner på emnenivå (kalt EVA3).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. sep. 2020 22:23:55