Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Praksis ved videregående skole.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LPY2P18 Praksisperiode 2 (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for
trinn 8-13, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen utover opptakskrav.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om mangfoldet blant elever i skolen og samfunnet, og om ulike elevers behov i yrkesopplæringen
 • Har kunnskap om yrkesrelevant opplæring i forhold til dagens og framtidens krav, i eget og andre yrker, innen eget utdanningsprogram
 • Kan lese og analysere læreplaner i et samfunnsperspektiv
 • Har bred kunnskap om differensiert opplæring i mangfoldet blant elever i skolen og samfunnet, og om ulike elevers behov i yrkesopplæringen

Ferdigheter

 • Kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere yrkesrelevant og samfunnstjenlig fag- og yrkesopplæring i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet, tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • Kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene/lærekandidatene kan reflektere over egen læring med utgangspunkt i bransjenes og samfunnets kompetansebehov
 • Yrkesforankring av opplæring i alle skolefagene, medvirkning og medinnflytelse, samt videreutvikling av egen praksis som yrkesutøver og yrkesfaglærer
 • Reflekterer over og viser vilje og evne til å endre praksis som følge av veiledning
 • Kan kommunisere og samarbeide på en respektfull og trygg måte med elever/lærlinger/lærekandidater og andre aktuelle aktører
 • Tilpasser tverrfaglig opplæring til elevenes læringsbehov og deres ulike utdanningsplaner, samt bransjenes og samfunnets behov for kompetanse.
 • Kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • Kan tilpasse tverrfaglig opplæring til elevenes læringsbehov og deres ulike utdanningsplaner, samt bransjenes og samfunnets behov for kompetanse
 • Kan vise hvordan du kan samarbeide med fellesfaglærere for å legge til rette for yrkesforankret opplæring i alle fag

Generell kompetanse

 • Kan bidra til kritisk refleksjon og deltakelse i diskusjoner rundt eget arbeid og skolen og samfunnets tilrettelegging for utvikling for relevant yrkesopplæring

Innhold

Praksisperiode 2 fokuserer på skolen i samfunnet og skal gi kompetanse til lærings- og utviklingsarbeidet i skole og/eller arbeidsliv i et samfunnsperspektiv.

I løpet av praksisperioden skal studenten planlegge, begrunne, gjennomføre, vurdere og dokumentere et utviklingsarbeid. Utviklingsarbeidet handler om tverrfaglig og yrkesrelevant undervisning i Vg1 eller Vg2 på studentens programområde. Veileder fra praksisskolen og fagansatt fra HiØ er til stede når undervisningsopplegget som inngår i utviklingsarbeidet gjennomføres. Skriftlig utviklingsarbeid består av refleksjonsnotat og annen dokumentasjon fra prosessen (f.eks. bilder, elevarbeider, logger o.l.). Det skriftlige arbeidet skal utgjøre en del av sluttvurderingen i emne LPY20017 Skolen i samfunnet.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet praksis.

Arbeidsomfang

Perioden består av veiledet pedagogisk praksis i 25 dager. Studenten skal undervise i klasserom/verksted/bedrift/virksomhet i 8-12 timer pr. uke. I tillegg skal det settes av tid til før- underveis- og etterveiledning, 2-3 timer i uken. Studenten følger veileder og skal samlet ha en arbeidsuke lik en yrkesfaglærer i 100 % stilling, og det forventes at studenten skal ta del i skolehverdagen med dens ulike aktiviteter, slik som planlegging, møter, samarbeid med kollegaer og foresatte, elevtjeneste, praksisarenaer og møter med eksterne samarbeidspartnere.

Praksis

Praksisen gjennomføres i 4. semester i videregående opplæring på studentenes yrkesfaglige programområde og fordeles på de ulike trinnene i programområdet.

  • Praksisveileder har ansvar for veiledning og vurdering av studenten i praksisen.
  • Faglærere fra HiØ følger opp studenten i praksisopplæringen gjennom kontakt med student og praksislærer.
  • Andre praksisperiode må gjennomføres på en videregående skole hvor studenten selv ikke er ansatt. 
  • Normalt har studentene individuell praksis, men kan også organiseres i par eller i grupper på tre. Det må imidlertid sikres et individuelt timetall på minimum 4 timer pr. uke.
  • Evt. fravær i praksis tas igjen etter avtale med praksisveileder.

Praksisskolen er, i samarbeid med høgskolen, ansvarlig for at praksisopplæringen skjer i samsvar med praksisplaner og retningslinjer for praksis. Høgskolens fagpersonale organiseres med ansvar for bestemte studenter for hver periode som de holder kontakt med i praksisopplæringen. De gjør avtaler med studenten om tid for å komme og være med i klasserommet, samt ha en trepart-samtale med student en og praksisveileder etter undervisningen. Praksisskolene har ansvar for å vurdere studenten i praksisopplæringen og skal skrive rapport fra perioden som sendes til HiØ sammen med lønnsskjema. Høgskolens faglærere kan veilede i denne prosessen.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen.

Eksamen

Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

For å få bestått praksis blir studenten vurdert i forhold til oppnådd læringsutbytte og forutsetter at studenten har vært tilstede i praksisperioden i henhold til pkt. arbeidsomfang.

Praksisperiode 2 må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet LPY20017 Skolen i samfunnet.

Sensorordning

Praksisveileder (videregående skole) og fagansatt HiØ er ansvarlig for vurderingen i praksisperioden. Rapport med vurdering fra praksisveileder sendes HiØ senest to uker etter avsluttet praksis.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Det er bare adgang til å ta praksisperioden om igjen én gang ved ikke bestått praksisperiode. Får kandidaten vurdert samme praksisperiode til «Ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes. 

Evaluering av emnet

Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.

Litteratur

Ingen særskilt, se litteraturliste i emne LPY20017 Skolen i samfunnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 11:24:19