Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Praksis ved ungdomsskole.
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

LPYUP18 Praksis i ungdomsskolen (Vår 2020–Høst 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i studiet Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag for trinn 8-13, deltid.

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

2. og 3. semester (vår og høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

 • Skal kunne drøfte elevenes læreforutsetninger og hvordan elevenes læreforutsetninger ivaretas i opplæringen på ungdomsskolen

 • Skal kunne drøfte hvilke fag det er aktuelt for yrkesfaglærere å undervise i på ungdomsskolen

 • Skal være kjent med hvordan man jobber med didaktikk og yrkesretting av fellesfag i ungdomsskolen

 • Skal være kjent med hvilke valgfag som tilbys i ungdomsskolen

 • Skal være kjent med hvordan ungdomsskolen er organisert mht. teamsamarbeid, bruk av læremidler, rutiner i organisasjonen, samarbeid med aktører utenfor skolen og skole hjemsamarbeid

 • Skal kunne gjøre en analyse av læreplanen for 8.-10. trinn med tanke på å klargjøre egen undervisningskompetanse

Innhold

Praksisperioden vil primært ha fokus på overganger fra ungdomstrinnet til videregående opplæring og på ulike aktiviteter knyttet til utdanningsvalg.

Undervisnings- og læringsformer

Veiledet praksis.

Arbeidsomfang

Praksis i ungdomsskolen fordeles normalt med fem dager i 2. semester og fem dager i 3. semester, totalt ti dager. Eventuelt fravær i praksis tas igjen etter avtale med praksisskolen.

Praksis

Studentene velger selv ungdomsskole, og avtaler praksis direkte med skolen. Avtalen med skolen skal signeres og sendes til PPUY, HiØ for godkjenning.

Praksisveileder skal være rådgiver eller lærer i faget utdanningsvalg ved den enkelte ungdomsskole. Praksisveileder har ansvar for veiledning og vurdering av studenten i praksisen.

Normalt har studenten individuell praksis, men kan også organiseres i par eller i grupper på tre.

Eventuelt fravær i praksis tas igjen etter avtale med praksisveileder.

Arbeidsoppgaver i praksisperioden:

 • Følge en lærer og observere undervisning i en 9. klasse to dager

 • Undervise i minst to undervisningstimer evt. bidra med undervisning hvis studenten har kompetanse i ett av fagene det undervises i. Her kan det evt. være et valgfag

 • Gjøre deg kjent med faget utdanningsvalg

 • Delta på informasjon om utdanningsvalg sammen med rådgiver i en 9. klasse

 • Intervjue rådgiver på ungdomsskolen om hvordan elevene forberedes på overgangen til videregående skole.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Arbeidskrav 2. semester, vår:

 • Individuell rapport: Studenten skal skrive en rapport med en beskrivelse av hva han/hun har deltatt på i praksisen. Beskriv læringsutbyttet, med refleksjon rundt hvilke fag det kan være aktuelt å undervise i, og sett opp egne læringsmål for neste del av ungdomsskolepraksisen. Rapporten leveres til emneansvarlig ved HiØ til nærmere frist.

Arbeidskrav 3. semester, høst:

 • Undervisning i faget utdanningsvalg: Studenten skal delta i undervisning i faget utdanningsvalg (UDV) i 10. klasse sammen med lærer/rådgiver og undervise om eget yrke. Her må studenten gjøre seg kjent med aktuelle nettressurser og annet materiell som brukes i faget. Undervisningsomfang defineres ved praksisskolen.

 • Delta på ett foreldremøte: Studenten skal delta på ett foreldremøte om utdanningsvalg sammen med rådgiver for 10. klasse.

 • Intervju (individuelt): Studenten skal intervjue en 10. klassing om hvordan elevene forberedes på overgangen til videregående skole, og hvordan eleven opplever prosessen fram mot utdanningsvalget. Intervjuet er en forutsetning for å gjennomføre en presentasjon som er knyttet til emne LPY20017 Skolen i samfunnet.

Eksamen

Praksisperioden vurderes til bestått/ikke bestått.

Det legges vekt på studentens beskrivelse av hva han/hun har deltatt på i praksisen, og beskrivelse av læringsutbytte samt refleksjon rundt hvilke fag det kan være aktuelt å undervise i på ungdomstrinnet. Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for å få bestått praksis.

Praksis i ungdomsskolen må være bestått før studenten kan fremstille seg til eksamen i emnet LPY20017 Skolen i samfunnet.

Sensorordning

For praksisperioden som gjennomføres på ungdomstrinnet i 2. og 3. semester er det praksisveileder ved ungdomsskolen og hovedkontakt (fagansatt HiØ) som vurderer praksisopplæringen. Rapport fra ungdomsskolepraksisen sendes HiØ seinest 2 uker etter avsluttet praksis i 3. semester.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Det er bare adgang til å ta praksisperioden om igjen én gang ved ikke bestått praksisperiode. Får kandidaten vurdert samme praksisperiode til «Ikke bestått» to ganger, må studiet normalt avbrytes.

Evaluering av emnet

Studieprogrammet evalueres hvert semester, studentene svarer skriftlig på et evalueringsskjema fra programansvarlig. Evalueringen omfatter undervisning og praksis.

Litteratur

Ingen definert litteraturliste. Se pkt arbeidskrav om litteratursøk, samt emne LPY10017 Ledelse av læreprosesser og LPY20017 Skolen i samfunnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 07:23:29