Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Elisabeth Giske
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LUMUS10211 Musisere, undervise og lytte (5-10) (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Musikk i grunnskolelærerutdanning 5-10 (60 studiepoeng).

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på Musikk101: Musikkteoretisk grunnlag, dans, lytting og refleksjon (10 studiepoeng).

Undervisningssemester

Grunnskolelærerutdanning 5-10: 8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk

 • har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10

 • har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar

 • har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag

 • har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk ungdomskultur

Ferdigheiter
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5- 10 og drøfte korleis skolen og samfunnet kan leggje til for slike opplevingar som del av musikkopplæring

 • kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre, i grunnskolen og på andre opplæringsarenaer

 • kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom

 • kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping

 • kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette for musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på trinna 5-10

 • kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og musikktradisjonar frå ulike kulturar

 • kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan ha for musikkopplæringa på skolen

 • kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling

 • kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar, i tråd med gjeldande læreplanen for grunnskolen

 • kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing

Innhold

Emnet vil ta for seg følgende tema der grunnleggende ferdigheter og forskningsbasert undervisning er integrert:

 • Musikkdidaktikk

 • Flerkulturell og samisk musikk med lytteprøve

 • Utøvende sang/gitar/piano

 • Samspill

 • Norsk folkemusikk med studietur

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppeundervisning, fagdidaktisk refleksjon og praktisk musisering med stor grad av egenøving. Underviningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Utgifter knyttet til studietur, reise og opphold, skal bekostes av studentene selv.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er beregnet til 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Praksis

Det er to uker praksis i 8. semester; skoleovertakelse. Se nærmere informasjon i Plan for praksis (5-10).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prosjektarbeid i form av konsert

 • Lytteprøve i flerkulturell og samisk musikk

 • Prøve i gitarspill

 • Prøve i pianospill

 • Prøve i sang

 • Folkemusikk-kurs med studietur 

 • Didaktisk metodisk framføring

 • Deltakelse på undervisningen. Det er 80 % aktiv deltaking i undervisning i hvert tema. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20 %, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i emnet for å kunne fremstille seg til eksamen.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen i didaktikk med piano, gitar og sang

Varighet ca. 35 minutter pr. student.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Eksterne sensorer.

Evaluering av emnet

Studenten vil få mulighet til å gi skriftlig og muntlig evaluering i løpet av semesteret (EVA 3). Emneansvarlig har ansvaret for oppfølging av emneevalueringen.

Litteratur

Litteraturlista sist oppdatert 21. juni 2016.

Ingrid Maire Hanken og Geir Johansen: Musikkundervisningens didaktikk, Cappelen Damm Akademisk (2013)

Norsk sangbok, Norsk Folkehøgskolelag, Cappelens Folag a.s.Gitar: KompendiumPianospill: KompendiumDidaktikk: KompendiumFlerkulturelt kompendium.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 23:27:38