Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMUPED40317 PED403 Læring, vurdering og tilpasset opplæring (5-10) (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger profesjonsrettet pedagogikk (150 studiepoeng) som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

 • Bestått praksisperioder i 4. studieår.
 • Bestått minimum 150 studiepoeng fra 1.-3. studieår.
 • Bestått 60 studiepoeng fra masterfordypningsfaget.
 • Bestått FoU-oppgaven i 3. studieår.

Undervisningssemester

9. semester (høst).

Høgskolen i Østfold tar forbehold om endringer i emnebeskrivelsen før semesterstart.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har inngående kunnskap om læringsteorier og læringsprosesser
 • har avansert kunnskap om elevers ulike forutsetninger og tilrettelegging for læring
 • har inngående kunnskap om ulike former for vurdering, kriterier og standarder for vurdering samt tilbakemeldinger med læringsfremmende formål har avansert kunnskap om differensiering av undervisning og tilpasset opplæring
 • har inngående kunnskap om gjeldene lov- og planverk knyttet til vurdering og tilpasset opplæring

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan skape inkluderende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan kritisk vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder, læremidler og digitale verktøy som ressurser i opplæringen
 • kan iverksette tilpasset opplæring og sikre progresjon i arbeidet med elevers grunnleggende ferdigheter og fag

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan på et avansert nivå analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger knyttet til læring, vurdering og tilpasset opplæring
 • kan initiere og ivareta et godt samarbeid med kolleger, ledelse, foresatte og andre aktører relevant for opplæringen for å sikre gode læringsprosesser for den enkelte elev
 • kan på en selvstendig måte planlegge, lede og evaluerer vurderingsarbeid slik at hensyn blir tatt til tilpasset opplæring

Innhold

Emnet belyser prinsippet om tilpasset opplæring (TPO) i spenningsfeltet mellom lærerens arbeid, elevenes læringsarbeid og forskningsbasert kunnskap om læring og vurdering. Med utgangspunkt i ulike perspektiver drøftes muligheter og utfordringer knyttet til hvordan alle elever skal få læringsmuligheter i den samme skolen.

Emnet er inndelt i tre hovedtemaer: læring, vurdering og TPO, hvor fokuset er på måter inkluderende læringsmiljøer bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser for den enkelte elevs forutsetninger og behov:

I det første temaet, fordypning i læringsteorier, løftes ulike syn på læring og læringsprosesser, samt elevers forskjellige forutsetninger for læring. Det andre temaet, vurdering, tar for seg bredden i vurderingsfeltet med særlig fokus på tre vurderingspraksiser: vurdering for læring, vurdering av læring og evaluering, som omhandler vurdering av elevers læring på systemnivå. Temaet gir inngående kunnskap om dilemmaer knyttet til praksis for tilbakemelding, vurderingskriterier og standarder. Det tredje temaet, TPO, behandler differensiering og inkludering, med fokus på individet og fellesskapet, samt TPO som både prosess og resultat for læring og vurdering.

Undervisnings- og læringsformer

For at studentene skal få trening i arbeidsmåter de vil trenge i læreryrket, blir det lagt vekt på aktiviteter som krever ferdigheter i å formidle, kommunisere, samarbeide, lede, samt veilede og vurdere medstudenter. Emnet er lagt opp med varierte arbeidsformer som forelesninger, artikkelseminarer, gruppearbeid, ulike tekstproduksjoner, og selvstudium. Arbeidsmåtene skal fremme evnen til analyse, drøfting og refleksjon. Studentene medvirker i planlegging og utarbeiding av evalueringskriterier knyttet til arbeidskrav.

Bruk av ulike digitale verktøy, seminarer, samtaler og veiledning er gjennomgående arbeidsformer. Utdanningen skal bevisstgjøre studentene på digitale mediers muligheter og begrensninger.

Ikke alle temaer innen emnet kan behandles i forelesninger eller seminar. Det er studentens ansvar å tilegne seg pensum.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er to uker praksis i 9. semester, inkludert skoleovertakelse. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

Ansvar for praksisperioden ligger til PED403.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltagelse på obligatoriske seminarer (jf. semesterplanen)
 2. Deltakelse på profesjonsdager (jf. semesterplanen)
 3. Storyline:
  1. Deltakelse på storyline i undervisning på campus
  2. Planlegge en storyline i grupper med utgangspunkt i skolefagene kandidaten har fordypning
 4. Gjennomføre digital kameratvurdering i gruppe i forkant av innleving av prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven i emne PED404
 5. Refleksjonsnotat fra skoleovertakelse (jf. Plan for praksis)
 6. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen.
Varighet: én uke.

Individuell hjemmeeksamen over en uke med utgangspunkt i en case hvor teori knyttet til læring, vurdering og tilpasset opplæring skal benyttes i besvarelsen. Omfang 3500 ord ( /- 10 %).

Alle hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 12. september 2016.

Ahlquist, S. (2013). «Storyline»: a task-based approach for the young learner classroom. ELT Journal, 57(1), 41-51. (10 sider)

Black, P. (2015). Formative assessment-an optimistic but incomplete vision. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 22(1), 161-177. (16 sider)

Bråthen, I. & Thurmann-Moe, A. C. (1998). Den nærmaste utviklingssone som utgangspunkt for pedagogisk praksis. I I. Bråthen (Red.), Vygotski i pedagogikken. Oslo: Cappelen Akademisk. (19 sider)

Bunting, M. (2014). Tilpasset opplæring - i forskning og praksis. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (235 sider)

Carless, D. (2015). Excellence in university Assessment: Learning from award-winning. Great Britain: Routledge. (267 sider)

Dale, E. L. (2001). Om utdanning : klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. (kap. 2, 4, 5) (112 sider)

Havnes, A., Smith, K., Dysthe, O. & Ludvigsen, K. (2012). Formative assessment and feedback: Making learning visible. Studies In Educational Evaluation 38(1). (21 sider)

Jenssen, E. S. & Lillejord, S. (2009). Tilpasset opplæring: politisk dragkamp om pedagogisk praksis. Acta Didactica 3(1). (15 sider) 

Jenssen, E. S. (2011). 'Jeg føler jeg har veldig lite ordinær undervisning i den klassen': Hva åtte lærere legger vekt på ved tilpasset opplæring. Tilpasset opplæring i norsk skole. Politikeres, skolelederes og læreres handlingsvalg. Spesialpedagogikk 7(11), 41-53. (12 sider)

Karlsen, K. H. (2015). Conceptualising a Model of Feedback in Higher Education. Nordic Studies in Education 34(02), 148-164. (17 sider)

Klette, K. (2007). Bruk av arbeidsplaner i skolen - et verktøy for å realisere tilpasset opplæring? Norsk pedagogisk tidsskrift 4. (14 sider)

Mead, G. H. (1974). Mind, self, and society: from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University Press. (kap. 10, 19, 20, 22, 27) (119 sider)

Säljö, R. (2016). Læring: en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (180 sider)

Smith, K. (2007). Vurdering som et motivasjonsfremmende redskap for læring. Norsk pedagogisk tidsskrift 2, 100-106. (6 sider)

(Totalt ca. 1020 sider)

Offentlige dokumenter og rapporter som studenten skal kjenne til og kunne bruke:

Kunnskapsdepartementet (2006). Kunnskapsløftet. http://www.udir.no/

Kunnskapsdepartementet (2014). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61?q=opplæringslova

Kunnskapsdepartementet (2014). Forskrift til opplæringslova.
http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 06:24:50