Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Magnus Nohr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L102IKT15 Pedagogisk bruk av IKT (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne for studenter som tar studiet IKT for lærere (30 studiepoeng)

 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i en lærerutdanning ved HiØ

 • Videreutdanning for lærere

Emnet tilbys som MOOC.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Emnet skal gi et allsidig grunnlag for å kunne bruke IKT som hjelpemiddel i undervisning og læring. Deler av emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Studenter som har gjennomført emnet:

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i digitale omgivelser, alene og i samarbeid med andre

 • har kjennskap til barn og unges bruk av digitale verktøy, med vekt på digital dømmekraft

 • forstår hvilken påvirkning digital utvikling har på skolens og lærerprofesjonens egenart

 • kan finne, velge, utvikle, kritisk vurdere og anvende digitale læringsressurser på ulike plattformer

 • kan anvende digital teknologi, læremidler og læringsressurser for å oppnå fagenes kompetansemål og sikre faglig progresjon

 • har kunnskaper om og kan utvikle sammensatte tekster som verktøy til bruk i undervisning og læring

 • kan se sammenhenger mellom ulike læringsperspektiv og bruk av digitale verktøy

 • har ferdigheter i digitale vurderingsformer med særlig vekt på underveisvurdering

 • kan utvikle og bruke videobaserte undervisningsformer

 • kan anvende og undervise i regler om opphavsrett, personvern, datasikkerhet, kildekritikk og riktig bruk av kilder

 • forstår hvordan digitale omgivelser har betydning for ledelse av læringsprosesser, klasseledelse og stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder

 • kan utvikleelevers digitale studieteknikk som redskap for læring i fag

 

Innhold

Sentrale temaer er IKT som hjelpemiddel i læringsprosesser og undervisning, med utgangspunkt i læreplanens beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter i grunnskolen.

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning, veiledning og vurdering er nettbasert.

Undervisningen er organisert i syv moduler med følgende temaområder:

 1. IKT og læring

 2. Digital studieteknikk

 3. Sammensatte tekster

 4. Digital dømmekraft

 5. Klasseledelse i teknologirike omgivelser

 6. Vurdering for læring

 7. Læringsdesign

 8. Flipped classroom

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, screencast, praktisk, individuelt arbeid (øving og oppgavearbeid) samt arbeid med obligatoriske mappeoppgaver.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka inkludert undervisning.

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring i emnet.

Eksamen

Eksamen består av tre deleksamener. Alle deleksamenene vektes likt.

Deleksamen 1: Eksamensmappe bestående av fire oppgaver:

 1. Til hver modul hører en multiple choice-test som underveisvurdering. Testene gjennomføres i LMS og legges i eksamensmappen.

 2. I to av modulene (digital dømmekraft og vurdering for læring) gjennomfører kandidaten medstudentvurdering (peer review). Kandidaten gir tilbakemelding på arbeidene til to medkandidater i hver modul, basert på læringsmål og vurderingskriterier for modulen.

 3. I en av modulene (digital studieteknikk) gjennomfører kandidaten en oppgave basert på læringsmål og vurderingskriterier. Kandidaten gjennomfører en egenvurdering av oppgaven.

 4. I modulen "Klasseledelse i teknologirike omgivelser" skal det leveres et undervisningsopplegg og et rammeverk for organisering av digital undervisning. Rammeverket lages i OneNote klassenotatblokk.

Eksamensmappen vurderes samlet til Bestått/Ikke bestått. Alle oppgaver i mappen må være bestått. Interne sensorer.

Deleksamen 2: Sammensatte tekster: Kandidaten skal remediere (bearbeide tekst fra et medium til et annet) en analog læreboktekst eller et papirkompendium til en sammensatt tekst med flere teksttyper (lyd, bilde, film, animasjon m.m.). Kandidaten leverer den remedierte teksten og en refleksjonsvideo med varighet max. 10 minutter. 

Deleksamen 2 vurderes etter karakterregel A-F. Intern og ekstern sensor.

Deleksamen 3: Flipped classroom: Kandidaten skal utvikle et videobasert undervisningsopplegg basert på metodikken flipped classroom. Undervisningsopplegget skal inneholde relevante videobaserte undervisningsaktiviteter, digitale arbeidsoppgaver til elever og aktuelle digitale vurderingsverktøy for formativ og summativ vurdering. Kandidaten leverer undervisningsopplegget og en refleksjonsvideo med varighet max. 10 minutter.

Deleksamen 3 vurderes etter karakterregel A-F. Intern og ekstern sensor.

Oppgavene i de tre deleksamenene skal være registrert levert innen de oppgitte frister i semesterplanen. Dersom en deleksamen vurderes til Ikke bestått/F, kan kandidaten gå opp til ny eksamen i den aktuelle deleksamen.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Evaluering av emnet

Nettbasert studentevaluering (EVA3). Resultatet meldes til studieleder og distribueres til studentene.

Litteratur

I dette emnet bruker vi anbefalt litteratur knyttet til emnets læringsutbyttebeskrivelser.

Litteraturlisten legges tilgjengelig i LMS for studiet IKT for lærere i løpet av høsten. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. okt. 2020 13:25:30