Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHKKK20 Kunst, kultur og kreativitet (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning innenfor kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Kunnskap
Etter fullført emne har studenten kunnskap om

 • hvordan kunst og kultur bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning

 • ulike syn på kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser

 • kommunikasjons- og samspillsteorier i estetiske sammenhenger, og om motivasjon, identitet og selvoppfatning i arbeid med kunst- og kulturfaglige områder

 • barns musikalitet og musikalske utvikling, barns utvikling i skapende arbeid innen digital og to- og tredimensjonale former og uttrykk, og om estetiske dimensjoner og formmessige elementer i barns dramatisk lek og utvikling

 • barnekultur, kulturarv i flerkulturelle perspektiver, samiske kulturer, og har forståelse for hvordan kultur påvirker barns ulike uttrykksformer

 • prosjektarbeid med barn

 • lyttende pedagogikk

 • pedagogisk dokumentasjon

Ferdigheter
Etter fullført emne har studenten følgende ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere kunstneriske og kunstpedagogiske prosesser med og for barn

 • kan strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser, undring, utforsking, skaperglede og lek

 • kan legge til rette for kunst- og kulturopplevelser og fremme barns estetiske utvikling

 • kan bruke sin faglighet til improvisasjon i lek og læring

 • kan anvende, eller kjenner til ulike redskaper, teknikker og materialer fra forskjellige håndverkstradisjoner, deriblant samiske, og utforske disse i samspill med barn

 • kan planlegge, dokumentere og vurdere prosjektarbeid med barn

Generell kompetanse
Etter fullført emne har studenten følgende generell kompetanse

 • ser barn som kompetente deltakere som kan medvirke i barnehagens kunst- og kulturarenaer

 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.

 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse

 • kan ivareta kjønnsperspektiver og flerkulturelle perspektiver i skapende aktiviteter og kunst- og kulturformidling i barnehagen.

 • forstår utviklingsarbeid og forskning som forutsetning for å styrke det kunst- og kulturfaglige arbeidet i barnehagen

 • forstår hvilken betydning kunst, kultur og kreativitet har for barnets danning gjennom medvirkning

Innhold

Innholdet i kreativt arbeid med barn er strukturert etter felles tematikk med kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Studenten vil møte kunnskapsområdet i 4. semester der kunst, kultur og kreativitet aktualiseres gjennom hele vårsemesteret. 

Faglige og fagdidaktiske emner vil være:

 • Barns kreative uttrykk

 • Didaktikk og faglig ledelse av estetiske prosesser

 • Opplevelse av kunst og kultur gjennom varierte sanseinntrykk

 • Barns medvirkning og danning gjennom kreative prosesser.

Kunnskapsområdet vil benytte kompetanse fra musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Mangfoldsperspektiver, pedagogisk ledelse og samiske perspektiver ligger til grunn i alle emner.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn, veiledninger, demonstrasjoner, prosjektarbeid og presentasjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arena for undervisning:

 • Barnehagen

 • Gallerier

 • Teatre

 • Auditorium/klasserom

 • Grupperom

 Andre arenaer i samfunnet der kunnskapsområdet aktualiseres.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 533 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

20 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager. Praksis er knyttet til dette kunnskapsområdet, sammen med kunnskapsområdene Barns utvikling lek og læring 2 i 4. semester .

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

 2. Godkjent og bestått praksis

 3. Presentasjon av prosjekt

 4. Tverrfaglig fagtekst knyttet til praksiserfaringer og teori  fra pensum i emnet. 

Studenten vil få tilbakemelding om godkjent/ikke godkjent.Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Eksamen

Praktisk/kunstnerisk framføring i gruppe og en muntlig samtale i gruppe. 

Eksamen består av to komponenter:

 • Gruppevis praktisk/kunstnerisk framføring ut fra en gitt oppgave, som gis 1 (én) uke før eksamen. Varighet ca. 10 minutter.

 • Muntlig samtale i gruppe der studentene får spørsmål med relevans til framføringen og prøves i emnets læringsutbytte. Varighet ca. 30 minutter.

Total varighet tilsammen på eksamenskomponentene er ca. 40 minutter.

Det settes en felles karakter for den praktiske/kunstneriske fremføringen, men studentenes bidrag i gruppesamtalen kan i noen tilfeller justere den enkeltes individuelle karakter.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved forbedring av karakter eller ikke bestått karakter i emnet, må begge eksamenskomponenter tas på nytt ved neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering

 • underveisevaluering

 • sluttevaluering  

Resultatene behandles av

 • Emneansvarlig i samarbeid med lærerteamet og tillitsvalgte

 • Studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 3. juni 2019. Litteraturlisten vil bli oppdatert innen 1. juni 2020.

Bakke, K., Jenssen, C. og Sæbø, A.B. (red.) (2017). Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og 3 (55 s.)

Eilifsen, M. (red.) (2014). På kryss og tvers. Mulighet for flerfaglig arbeid i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget (216 s.)

Fossbråten L.A. og Pihlstrøm J. (1995). Barn leker teater. Spillrom forlag (80 s.)

Fønnebø, B. (2014). Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Oslo: Cappelen Akademisk (285 s.)

Haabesland, A.Å. og Vavik, R.E. (2000). Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget. Utvalgte sider: 11-26 og 128-303 (190 s.)

Hernes, L., Os, E. og Selmer-Olsen, I. (2010). Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademisk. Kap 1, 2, 3 (36 s.)

Karlsen, K.H. og Bjørnstad, G.B. (red.) (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 3-6, 9 og 11-15 (167 s.)

Kolle, T., Larsen, A.S. og Ulla, B. (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget (220 s.)

*Kulset, N.B. (2015). Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Oslo: Universitetsforlaget. Utvalgte sider: «Musikken i språket, språket i musikken», s. 50-66 (16 s.)

*Liset, M.S., Myrstad, A. og Sverdrup, T. (2011). Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 1 og 7 (29 s.)

*Sæbø, A.B. (2016). Drama som læringsform. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 2 (13 s.)

Sæther, M., og Angelo, E. (2012). Barnet og musikken: Innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter (2.utgave). Oslo: Universitetsforlaget (192 s.)

Waterhouse A.H.L. (2013). I materialenes verden. Fagbokforlaget. Kap. 8 og 9 (48 s.)

Wolf, K.D. (2014). Små barns lek og samspill i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1 (48 s.)

* = tilgjengelig i Canvas All undervisningsaktivitet inngår også som en del av pensum.

Anbefalt tilleggslitteratur: Juuso, R. og Bjørn, I.M.A. (2003). Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

Karlsen, K.H. og Bjørnstad, G.B. (red.) (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Oslo: Universitetsforlaget. Kap. 1-2, 7-8 og 10 (? s.)

Krossbakken, E. og Pihlstrøm, J. (2015). Syng! Eget forlag (sangbok)

Odegard, N. (2015). Gjenbruk som kreativ kraft. Oslo: Pedagogisk Forum. Kap. 2, 3, 4 og 5 (86 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 03:24:36