Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mette Røe Nyhus
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHLSU13 Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Progresjonskravene i Barnehagelærerutdanningen må være bestått. Se generell del av studieplanen.

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • barnehagens historie, kultur og egenart, lover, styringsdokumenter og internasjonale konvensjoner

 • relevant forsking, metoder og verktøy som grunnlag for ledelses- og utviklingsarbeid

 • medvirkning, mangfold og likeverd i demokratiske prosesser i barnehagen

 • samarbeid med interne og eksterne aktører

 • kooperative læringsprosesser

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser i utviklingsarbeid og pedagogisk arbeid med barn, personale og foresatte

 • anvende relevant profesjonsforsking i utvikling av barnehagen og barnehagelærerprofesjonen

 • selvstendig, og i samarbeid med andre, planlegge, begrunne, gjennomføre, dokumentere og evaluere pedagogisk utviklingsarbeid

 • ta i bruk egnede metoder og verktøy i arbeidet med utviklings- og læringsprosesser

 • reflektere over egen og barnehagens praksis i arbeidet med videreutvikling av barnehagelærerrollen og med profesjonsetikk

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan lede og ta ansvar for pedagogisk arbeid

 • har relasjonell forståelse og kompetanse og mestrer kommunikasjon med barn, foresatte og personale

 • kan reflektere over hvordan strukturelle og kulturelle forhold legger rammer for ledelse og utviklingsarbeid

 • kan identifisere områder som krever utviklingsarbeid og kan vurdere hvilke ledelseshandlinger som er nødvendige for å realisere en ønsket utvikling

Innhold

Emnet er delt inn i tre hoveddeler.

Del 1: Ledelse

Makt og politikk

 • Barnehagepolitikk i et historisk-, samtids- og framtidsperspektiv

 • Barnehagelæreren som politisk aktør

 • Makt og kommunikasjon

 • Barnehagen som organisasjon, organisasjonsutvikling, organisasjonskultur, internasjonale perspektiver på barnehagen

Barnehagelæreren som leder

 • Lederen i en lærende organisasjon

 • Ledelse av det faglige innholdet

 • Leder som veileder og rollemodell

 • Ledelse av kooperative læringsprosesser

 • Profesjonsutøvelse, ansvar og yrkesetiske forpliktelser

 • Pedagogisk ledelse i et profesjonsperspektiv

 • Den skrivende barnehagelæreren

Del 2: Samarbeid

Samarbeid i barnehagen

 • Personalsamarbeid og personalledelse

 • Foreldresamarbeid og foreldremedvirkning

 • Kompetanseutvikling, veiledning og læring

 • Kooperative læringsprosesser

Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere

 • Barnevern, Pedagogisk Psykologisk tjeneste, Helsevern for barn og unge

 • Grunnskolen

 • Oppvekst seksjonen i kommunen 

Del 3: Endrings- og utviklingsarbeid

 • Pedagogisk dokumentasjon

 • Kooperative læringsprosesser

 • Utviklingsprosjekter som arbeidsform

 • Didaktiske tilnærminger til utviklingsarbeid

Undervisnings- og læringsformer

Læringsaktivitetene vil variere og veksle mellom å ivareta individuelle og kollektive læringsprosesser gjennom:

 • forelesninger

 • gruppearbeid

 • studentpresentasjoner/framlegg og erfaringslæring

 • skriftlige innleveringer/produksjon av egne tekster

 • veiledning i grupper

 • muntlige, skriftlige og digitale kommunikasjonsformer

 • selvstudium

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse.Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

 2. Gjennomføre et utviklingsprosjekt i gruppe

 3. Gjennomført og bestått praksis

 4. Godkjent individuell fagtekst

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen

Eksamen

Presentasjon av utviklingsprosjekt i gruppe; varighet ca. 45 minutter

Kandidatene skal presentere og reflektere kritisk over det gjennomførte utviklingsarbeidet i barnehagen. Fokus på presentasjonen skal være på ledelse. Kandidatene kan bli stilt spørsmål fra alle læringsmål i emnet. Det gis en samlet karakter for gruppen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtveisevaluering

 • underveisevaluering

 • sluttevaluering

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 16. juli 2020.

Barnehagefolk, Nr. 2, 2014. Barnehageforeldre. Oslo: Barnehageforum. (110 s.)

Blaafalk, H., Nordbrønd, B. og Aaserud, G. (2017). Det handler om å våge - slik jeg ser det. I Blaafalk, H., Solheim, M. og Aaserud, G. (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget. (19 s.)

Blaafalk, H., Solheim, M. og Aaserud, G. (2017). Barnehagelæreren som aktør i politisert barnehagesektor. I Blaafalk, H., Solheim, M. og Aaserud, G. (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget. (14 s.)

Bølgan, N.B. (2018). Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 2 og 3). (15 s.)

Børhaug, K. & Moen, K.H. (2014). Politisk administrative rammer for barnehageledelse. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 5). (21 s.)

Eik, L.T., Steinnes, G.S. og Ødegård, E. (2016). Barnehagelærernes profesjonslæring. Bergen: Fagbokforlaget. (182 s.)

Glaser, V. (2013). Foreldresamarbeid. Barnehagen i et mangfoldig samfunn. Oslo: Universitetsforlaget. (kap 5, 6, 7 og 8). (42 s.)

Grelland, H. H., Botnen Eide, S., Kristiansen, A., Sævareid, H.I. og Gjerløw Aasland, D. (2014). Samarbeidets filosofi. Oslo: Gyldendal Akademisk (kap. 7). (22 s.)

Hardersen, B. (2016). App’legøyer og app’estreker? Profesjonsfaglig digital kompetanse i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. (kap. 4) (35 s.)

Hognestad, K. & Bøe, M. (2017a). Den pedagogiske lederen som etisk aktør i ledelse. I Blaafalk, H., Solheim, M. og Aaserud, G. (red). Barnehagelæreren som politisk aktør. Bergen: Fagbokforlaget. (12 s.)

Hognestad, K. & Bøe, M. (2017b). Skygging som metode i lederutvikling i praksisopplæringen i barnehagelærerutdanningen I L. Frers, K. Hognestad & M. Bøe (red.) Metode mellom forskning og læring. Refleksjon i praksis (s. 59-75). Oslo: Cappelen Akademisk. (17 s.)

Lafton, T. og Thoresen, M. (2018). Å «gjøre» pedagogikkfaget - aksjonsrettet veiledning i barnehagen. I T. Lafton & A.M. Otterstad (red.) Barnehagepedagogiske linjeskift (s. 173-189). Bergen: Fagbokforlaget. (17 s.)

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2014). Nye tider. Nye barnehageorganisasjoner. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 5) (20 s.)

Larsen, A.K. og Slåtten, M.V. (2017). Jeg er en sånn hverdagspedagog. Barnehagestyrerens profesjonelle handlingsrom for å styrke barnehagelæreres anvendelse av fagspråk. Nordisk Barnehageforskning, 4(8), 1-18. (18 s.)

Larsen, A.S. (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare. I T.J. Karlsen (red). Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker (s. 50-62). Oslo: Gyldendal Akademisk. (13 s.)

Lundestad, M. (2012). Barnehagen som arbeidsplass. Å vare som pedagog og leder. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 1, 4, 6 og 9) (75 s.)

Lundestad, M. (2019). Veiledningsfortellinger. Om ledelse og personalsamarbeid i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. (191 s.)

Nilsen, H.F. (2014). Det glemte begrepet om frihet. I H.F. Nilsen & H. Jordheim (red.) Politisk frihet. Oslo: Res Publica. (35 s.)

Otterstad, A.M. (2018). Kritiske perspektiver og barnehagepedagogikk(er). I T. Lafton & A.M. Otterstad (red.) Barnehagepedagogiske linjeskift (s. 247-271). Bergen: Fagbokforlaget. (25 s.)

Pettersvold, M. og Østrem, S. (2018). Profesjonell uro. Barnehagelæreres ansvar, integritet og motstand. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 10 og 12). (25 s.)

Sandvik, N. (red). (2016). Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner - læring møter filosofi. Bergen: Fagbokforlaget (artikkel 1) (23 s.)

Solli, A. (red) (2014). Den skrivende barnehagelærer. Om profesjonalitet og praksis. Bergen: Fagbokforlaget (kap. 2 og 5) (36 s.)

Østerberg, D. (2012). Sosiologiens nøkkelbegreper. Oslo: Cappelen Akademisk. (kap. 5, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24 og 25 (59 s.)

Østrem, S. (red.) (2018). Barnehagen som samfunnsinstitusjon. Oslo: Cappelen Akademisk. (kap 1, 2, 4, 6, 9 og 10) (113 s.)

Aasen, W. (2018). Teamledelse i barnehagen (2. utgave). Bergen: Fagbokforlaget. (kap 4 og 5) (35 s.)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 18:25:58