Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Victor Tymczuk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LKHV10211 Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3- dimensjonal form) (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Kunst og håndverk, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten

 • har kunnskap om hovedretninger innenfor bildekunst og skulptur fra modernismen til dagens kunst

 • har kunnskap om barns tredimensjonale formspråkutvikling, barnekulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet

 • har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i skapende arbeid

 • har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper, estetisk kompetanse og estetiske virkemidler som er vanlige i arbeid med bilder og skulptur

 • har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder, bilder og andre ressurser til undervisning

Ferdigheter
Studenten

 • kan analysere og vurdere kunst, hverdagsestetikk og trivialkultur og sette ulike formuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng

 • kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene

 • kan bruke tegning i arbeid med bilde og skulptur

 • kan bruke digitale verktøy i skapende arbeid

 • kan bruke nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og som ressurs for elevoppgaver

 • kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av deres egne produkter

 • kan bruke gjeldende lærerplaner for grunnskolen, kan formulere oppgaver som fremmer grunnleggende ferdigheter i kunst og håndverk, og mestre læringsorientert vurderingspraksis

 • kan vurdere lærebøker og læremidler, bl.a. digitale ressurser, i kunst og håndverk for grunnskolen

Generell kompetanse
Studenten 

 • kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag

Innhold

Temaer som vil bli behandlet i Kunst og visuell kommunikasjon (2- og 3-dimensjonal form):

 • Billedkunstens historie fra modernismen til samtidskunsten

 • Eget skulptur og bildearbeid med utgangspunkt i modernismen og samtidskunsten

 • Barns formspråk i tredimensjonal form

 • Kreativitet, estetisk opplevelse og estetisk dannelse

 • Vurdere fagets lærebøker og læremidler

 • Studieturer som grunnlag for kunnskap og generell kompetanse

Gjennom arbeidet med temaene skal studentene få erfaring med ulike arbeidsformer som er relevante for arbeidet på mellom- og ungdomstrinnet. Arbeid med grunnleggende ferdigheter er integrert i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet har en teoretisk forankring der veksling mellom kunstfaglige studier, eget estetisk skapende skulptur-/bildearbeid og fagdidaktisk refleksjon gir grunnlag for å forstå, vurdere og videreutvikle ideer i visuelle uttrykksformer. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap.

Det vil bli minst en obligatorisk studietur i semesteret. Det vil bli fakturert utgifter til materialer, for 15 studiepoeng er det kr. 200,-.

Arbeidsomfang

Det forventes en studieinnsats på minst 20 timer pr uke inkludert undervisning.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 • Godkjent frammøte til undervisning (minimum 80 % tilstedeværelse). Den enkelte faglærer sender rundt tilstedeværelsesliste som signeres av studenten.

 • Studieturer

Eksamen

Som en del av undervisningen gis formativ vurdering på arbeider og faglig progresjon.

Eksamensform

 1. Mappeeksamen med utstilte produkter som leveres innen angitt frist. Mappen skal bestå av kandidatens individuelle arbeider i emnet med tilhørende prosessdokumentasjon og logg.

 2. Individuell muntlig eksamen, varighet cirka 25 minutter, med utgangspunkt i presentasjon av kandidatens egne produkter. Den muntlige eksaminasjonen tar også opp spørsmål fra pensumlitteratur og lærestoff i emnet.

Det gis en samlet karakter i emnet. Karakterregel: A-F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved eventuell ny eksamen kan eksamensmappen forbedres én gang. Kandidaten må deretter fremstille seg for ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Studentene evaluerer emnet skriftlig og anonymt på tilpasset skjema (EVA3).

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 9. mai 2018.

Foruten undervisning og studier ved kulturhistoriske museer er følgende pensum:

1. Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Kunnskapsdepartementet.

A) Generell del: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Den-generelle-delen-av-lareplanen/

B) Prinsipp for opplæringen: http://www.udir.no/Artikler/_Lareplaner/Prinsipp-for-opplaringa-i-Kunnskapsloftet/ http://www.udir.no/upload/larerplaner/Fastsatte_lareplaner_for_Kunnskapsloeftet/prinsipper_lk06.pdf

C) Læreplan i kunst og håndverk: http://www.utdanningsdirektoratet.no/grep/Lareplan/?laereplanid=127655 http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/larerplaner/generell_del/Generell_del_lareplan_bm.rtf

2. Beckett, Wendy (2007) Maleriets historie. Oslo: Spektrum forlag.

3. Dahlin, L.K. og Gjerde, H (2009) Å være digital i kunst og håndverk. I: Otnes, Hildegunn (red): Å være digital i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget (s. 189 - 207).

4. Haabesland & Vavik (2000): Kunst og håndverk - hva og hvorfor. Bergen : Fagbokforlaget (s. 186 - 303).

5. Juell, Elisabeth & Trygve-Johan Norskog (2006): Å løpe mot stjernene : om estetisk dannelse, kreativitet og skapende prosesser. Bergen : Fagbokforlaget [s.69-99].

6. Nielsen, Liv Merete (2009): Fagdidaktikk for kunst og håndverk : i går - i dag - i morgen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 9 - 35).

7. Kompendier, aktuelle artikler i tidsskrift, aviser, bøker og forelesninger ved gallerier og kunst- og kulturmuseer er også å regne som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 13:26:00