Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMBENG10217 ENG102 Kultur, samfunn, litteratur i USA og Canada (1-7) (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7

 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksisperioder i 1. studieår.

Emnet bygger på LMBENG101 (15 studiepoeng).

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har

 • kunnskap om læreplanen, både Overordnet del og Læreplan i engelsk, med vekt på engelsk som både redskaps- og danningsfag

 • kunnskap om kulturelt mangfold i USA og andre engelskspråklige land

 • kunnskap om historiske, geografiske, politiske og sosioøkonomiske forhold i USA

 • kjennskap til et utvalg skjønnlitteratur og verktøy for litterær analyse

 • kunnskap om levesett og kulturuttrykk med vekt på tekster for barn

 • innsikt i språkstimulerende bruk av analoge og digitale tekster i begynneropplæringen

 • kunnskap om undervisning i tverrfaglige temaer

 • kunnskap om normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk (inkl. digitale kilder) og personvern

 • har kunnskap om interkulturell læring og urbefolkninger, inkludert kunnskap om samisk kultur

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til Læreplan i engelsk

 • bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig samt være en god språkmodell for elevene

 • tilpasse undervisnings- og vurderingsformer for å utvikle elevenes tekst- og språkkompetanse

 • legge til rette for elevenes utforskning av levesett, kulturuttrykk og mangfold i engelskspråklige land ved bruk av varierte læremidler, både analoge og digitale verktøy og ressurser

Generell kompetanse
Kandidaten kan

 • utvise holdninger som er tjenlige for å undervise i engelsk ved å være seg bevist sin rolle som språkmodell, tilrettelegger og veileder i tråd med skolens etiske grunnverdier og ansvar for barns personlige vekst

 • formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen

 • arbeide selvstendig og sammen med andre, for å fremme elevers læring og utvikling i engelskfaget samt ha innsikt i samhandling i digitale omgivelser 

Innhold

Studentene vil arbeide videre med Kunnskapsløftet, både Overordnet del og Læreplan i engelsk, for å kunne se engelsk som både et redskaps- og et danningsfag. I didaktikk vil litteratur- og kulturpedagogikk stå sentralt.

Emnet gir en innføring i historiske, geografiske, politiske og sosioøkonomiske forhold i Nord-Amerika. Undervisningen og diskusjoner vil gi studentene anledning til å delta i en kulturanalyse av både den dominante kulturen og mangfoldet i USA som fellesverdier, tenkemåter og symboler. I tillegg vil studentene lese litteratur fra USA og Canada i form av et utvalg romaner, noveller, skuespill, dikt og tekster for barn og unge. Det gis en innføring i litterær analyse og hvordan læreren kan vurdere, velge ut og bruke språkstimulerende tekster tilpasset begynneropplæringen. Utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse er en integrert del i  emnet. Gjennom emnet arbeider studentene med metoder samt analoge og digitale verktøy som tilrettelegger for elevenes utforsking av levesett, kulturuttrykk og mangfold i engelskspråklige land.

Studentene vil også arbeide videre med å utvikle innsikten i normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i samarbeidslæring og studentrespons, og seminar- og gruppetimer. Læringsplattform og andre digitale verktøy er en integrert del av emnet.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er tre uker praksis i 4. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7)

ENG102 har ansvar for praksisperioden. Praksisrapporten skrives på engelsk.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. 80 % obligatorisk oppmøte

 2. Et essay knyttet til litteratur (individuelt, skriftlig)

 3. En prosjektoppgave knyttet til kulturkunnskap og didaktikk (individuell, digital og multimodal presentasjon)

 4. Deltakelse på profesjonsdager

 5. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

 6. Individuell praksisrapport etter mal (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 5 timer

Tillatte hjelpemidler: Godkjent engelsk-engelsk ordbok og Læreplan for engelsk.
Både språk og innhold teller.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • midtsemesterevaluering

 • løpende evaluering/sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

 • lærergruppe

 • studieleder

 • lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteratur - oppdatert 30.11.2019

Det tas forbehold om eventuelle endringer før studiestart.

Generelt

Birketveit, A. & Williams, G. (eds.). (2013). Literature for the English Classroom. Theory into Practice. Bergen: Fagbokforlaget. (kap. 1, 2, 4 & 5).

Datesman, M., Crandall, J. & Kearny, E. (2014). American Ways: An Introduction to American Culture. Upper Saddle River NJ: Pearson Education.

Drew, I. & Sørheim, B. (2016). Using technology. I English Teaching Strategies: Methods for English teachers of 10 to 16-year-olds. 3. Utg. Oslo: Det Norske Samlaget. (s. 204-216)

Dypedahl, M. & Eschenback, J. (2014). Interkulturell kompetanse i språkundervisingen. I C. Bjørke, M. Dypedahl & G.-A. Myklevold (Red.), Fremmedspråksdidaktikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 157-167)

Ernst-Slavit, G. & Wenger, K.J. (1998). Using Creative Drama in the Elementary ESL Classroom. TESOL Journal, Summer, 30-33.

Griffith, K. (2013). Writing Essays about Literature. A Guide and Stylesheet. (9th ed.). Boston: Heinle.

Guest, M. (2002). 'A critical 'checkbook' for culture teaching and learning'. ELT Journal 56(2) April, 154-161.

Kunnskapsdepartementet (2019): Kunnskapsløftet.                                                                                  Core curriculum (Overordnet del):  https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/?lang=eng                              Læreplan i engelsk: https://data.udir.no/kl06/v201906/laereplaner-lk20/ENG01-04.pdf

Munden, J. (2014). Kap. 14 'Culture and Society' og Kap. 15 'Books, Films and Songs', i Engelsk på mellomtrinnet: A teacher's guide. Oslo: Gyldendal Akademisk. (s. 306-348)

Et utvalg dikt og noveller samt film.

Romaner/skuespill  

Alexie, S. [2007] (2015). The Absolutely True Story of a Part-Time Indian. London: Andersen Press Limited.

Dumas, F. (2003). Funny in Farsi. A Memoir of Growing Up Iranian in America. New York: Random House.

Miller, A. Death of a Salesman. [1949] (1998). New York: Penguin.

Salinger, J. D. The Catcher in the Rye. [1945] (2001). Boston, New York & London: Little,Brown & Co.

I tillegg skal studentene velge to av de følgende bøkene

Baum, L. F. The Wonderful Wizard of Oz. [1900] (2000). Singapore: Harper Collins.

Burnett, F. H. The Secret Garden. [1911] (2010). New York: Harper Collins.

Montgomery, L. M. Anne of Green Gables. [1908] (2014). New York: Black & White Classics.

Scieszka, J. & L. Smith. (1992). The Stinky Cheeseman and Other Fairly Stupid Tales. New York & London: Penguin.

Simon, F. (2009). Horrid Henry´s Stinkbomb. Naperville, Ill.: Sourcebooks, Inc. (or another book from the Horrid Henry series)

Strong, J. (2007). My Granny´s Great Escape. London: Puffin Books.

White, E. B. Charlotte´s Web. [1952] (1980). New York: Harper Collins. Or Stuart Little. [1945] (1973). New York: Harper Collins.

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (Learner's dictionaries).

Alt materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på høgskolens læringsplattform regnes også som pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 17:25:51