Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Viktoria Börjesson
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMBENG40217 ENG402 Interkulturell læring (1-7) (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som

 • masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7

 • undervisningsfag (90 studiepoeng) i kombinasjon med Profesjonsrettet pedagogikk som masterfordypning i Grunnskolelærerutdanning 1-7

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått praksisperioder i 3. studieår.

 • Bestått minimum 150 studiepoeng fra 1.-3. studieår, hvorav alle obligatoriske emner må være bestått (90 studiepoeng).

 • Bestått 60 studiepoeng fra masterfordypningsfaget.

 • Bestått FoU-oppgaven i 3. studieår.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten

 • har avanserte kunnskaper om de sentrale begrepene i fagfeltet interkulturell kommunikasjon

 • har god kunnskap om nyere tilnærminger innenfor forskningsfeltet kultur og identitet

 • har innsikt i aktuelle problemstillinger knyttet til det kulturelle mangfoldet i dagens samfunn generelt og i engelskundervisningen i begynneropplæringen spesielt

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan analysere situasjoner ut fra et interkulturelt perspektiv

 • kan vurdere ulike metoder for å fremme interkulturell læring i klasserommet

 • kan reflektere over etiske problemstillinger knyttet til egne og andres verdisystemer

 • kan bruke teoretisk innsikt til å planlegge, prøve ut og evaluere interkulturelle undervisningsopplegg tilpasset målgruppen, med fokus på språklig og kulturelt mangfold

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over egen identitet i relasjon til andre og flytte perspektiv

 • er bevisst betydningen av perspektivmangfold i læringsprosesser i skolen

 • kan identifisere, analysere og kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger med relevans for globalt medborgerskap og demokratisk danning

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i fagfeltet interkulturell kommunikasjon og dets sentrale konsepter så som kultur, identitet, verdier, stereotypier og rasisme, som er nødvendig for drøftingen av interkulturell læring i undervisningssammenheng. Det skal først sees på interkulturell kompetanse fra et teoretisk perspektiv slik som det blir diskutert i læreplaner, politiske dokumenter og i aktuell forskningslitteratur. Deretter følger det praktiske perspektivet som også vil være forskningsbasert. Det skal tas opp metoder for å fremme interkulturell kompetanse i klasserommet ved, for eksempel, bruk av film, litteratur eller andre typer tekster. Studentene velger selv et antall tekster for utarbeidelse av en større oppgave med en didaktisk vinkling.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil bli lagt opp til varierte undervisningsformer:

 • forelesninger

 • gruppearbeid

 • seminar med muntlige presentasjoner og diskusjoner

Læringsplattform og andre digitale verktøy er en integrert del av emnet.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er fire uker praksis i 8. semester hvorav én uke er lagt til barnehage med tema overgang barnehage-skole. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

ENG402 har ansvar for praksisperioden.

Det er knyttet arbeidskrav til praksisperioden; se pkt. Arbeidskrav.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. En skriftlig analyse av et interkulturelt møte i case-form. Analysen danner grunnlag for diskusjon med medstudenter

 2. En skriftlig oppgave (individuell eller i par) om interkulturell kompetanse

 3. Samle materiell til utarbeidelse av et mindre undervisningsopplegg i begynneropplæringen som legges inn i en fellesmappe på læringsplattform

 4. Deltakelse på profesjonsdager

 5. Praksisrapport der studenten reflekterer over utvikling fra 1.-4. studieår sett i relasjon til læringsutbytter og øvrig innhold i Plan for praksis (jf. Plan for praksis)

 6. Praksis må være bestått (jf. Plan for praksis)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen Varighet: ca. 30 minutter

Eksamen er todelt: Kandidaten presenterer et undervisningsopplegg for å fremme interkulturell læring i begynneropplæringen, basert på faglitteratur (ca. 10 minutter). Deretter vil det være en samtale om tankene og teoriene bak opplegget hvor fagkunnskaper vil trekkes inn (ca. 20 minutter).

Hjelpemidler: Kandidaten kan bruke egne notater/PowerPoint/handout eller lignende under presentasjonen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene midtveis-/underveis- og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29. oktober 2016. Det tas forbehold om eventuelle endringer før semesterstart.

Barrett, M., Byram, M., Lázár, I., Mompoint-Gaillard, P. & Stravroula, P. (2014). Developing Intercultural Competence through Education. Strasbourg: Council of Europe. http://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi3.pdf

Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo (2008). Intercultural Competence - The key competence in the 21st Century. Hentet fra: http://www.ngobg.info/bg/documents/49/726 bertelsmanninterculturalcompetences.pdf

Björk, E. L. & Eschenbach, J. (2014). Reel Life: Film as a tool for intercultural dialogue in the classroom and beyond. Journal of Intercultural Communication 36. Hentet fra: http://immi.se/intercultural/nr36/lambertsson.html

Björk, E. L., Eschenbach, J. & Svenhard, B. W. (2014). Film som verktøy i språkundervisningen. I C. Bjørke, M. Dypedahl & G.-A. Myklevold (Red.), Fremmedspråksdidaktikk (s. 195-210). Oslo: Cappelen Damm.

Brislin, R. (2000). Understanding Culture's Influence on Behavior (2nd ed.). Fort Worth: Harcourt College Publishers.

Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Clevedon: Multilingual Matters.

Byram, M. (2009). Evaluation and/or Assessment of Intercultural Competence . I H. Adelheid & M. Byram (Red.), Interkulturelle Kompetenz und fremdsprachliches Lernen Modelle, Empirie, Evaluation / Intercultural Competence and Foreign Language Learning - Models, Empiricism, Assessment (s. 215-234). Tübingen: Günter Narr.

Byram, M., Gribkova, B. & Starkey, H. (2002). Developing the Intercultural Dimension in Language Teaching: A practical introduction for teachers. Language Policy Division, Directorate of School, Out-of-School and Higher Education. Strasbourg: Council of Europe.

Claire, H. & Holden, C. (Red.). (2007). The Challenge of Teaching Controversial Issues. Stoke on Trent: Trentham Books.

Dypedahl, M. (2007). Interkulturell kompetanse og kravet til språklæreren. Fokus på språk, 2. Hentet fra: http://www.fremmedspraksenteret.no/neted/upload/attachment/site/group55/ Fokus_online_2_2007.pdf

Dypedahl, M. & Eschenbach, J. (2011). Interkulturell læring og fremmedspråksundervisning. In: T. S. Drønen, K. Fretheim, & M. Skortnes (Red.), Forståelsens gylne øyeblikk. Festskrift til Øyvind Dahl (s. 209-221). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Hall, E. T. (1991). Monochronic and Polychronic Time. I L. A. Samovar & R. E. Porter (Red.), Intercultural Communication: A Reader (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Hall, E. T. (1991). Context and Meaning. I L. A. Samovar & R. E. Porter (Red.), Intercultural Communication: A Reader (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Hofstede, G., Hofstede, G. J. & Minkov, M. (2010). Cultures and Organizations: Software of the Mind. New York: McGraw-Hill.

Kramsch, C. (1998). The Privilege of the Intercultural Speaker. I M. Byram & M. Fleming (Red.), Language Learning in an Intercultural Perspective: Approaches through Drama and Ethnography (s. 16-31). Cambridge: Cambridge UP.

Lund, R. (2008). Intercultural Competence - An Aim for the Teaching of English in Norway? Acta Didactica, 2(1). Hentet fra: https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1025

Lundgren, U. (2002). Interkulturell förståelse i engelskundervisning - en möjlighet. PhD thesis, Forskarutbildningen i pedagogik, Lärarutbildningen Malmö Högskola. Hentet fra:http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/7923/?sequence=1 (utdrag)

Risager, K. (2000). The Teacher's Intercultural Competence. Sprogforum, 18(6), 14-20. Hentet fra: http://inet.dpb.dpu.dk/infodok/sprogforum/Espr18/risager.html

Risager, K. (1998). Language Teaching and the Process of European Integration. I M. Byram & M. Fleming (Red.), Language Learning in Intercultural Perspective: Approaches Through Drama and Ethnography (s. 242-254). Cambridge: Cambridge University Press.

Risager, K. (2007). Language and Culture Pedagogy: From a National to a Transnational Paradigm. I M. Byram & A. Phipps, (Red.), Languages for Intercultural Communication and Education. Clevedon: Multilingual Matters Ltd. (kap. 2, 3, 4)

Samovar, L. A., Porter, R. E., McDaniel, E. R., & Roy, C. S. (2013). Communication between Cultures (8th ed.). Belmont, CA.: Wadsworth Publishing Company.

Shuter, R. (2000). Ethics, Culture, and Communication: An Intercultural Perspective. I L. A. Samovar & R. E. Porter (Red.), Intercultural Communication: A Reader (9th ed.) (s. 443-454). Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.

Trompenaars, F. & Hampden-Turner, C. (1997). Riding the Waves of Culture (2nd ed.). London: Nicholas Brealey Publishing. (utdrag)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 07:24:45