Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LMBVIT404E17 VIT404E Vitenskapsteori og metode (1-7) (Vår 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 1-7.

Absolutte forkunnskaper

 • Bestått praksisperioder i 3. studieår.

 • Bestått minimum 150 studiepoeng fra 1.-3. studieår, hvorav alle obligatoriske emner må være bestått (90 studiepoeng).

 • Bestått 60 studiepoeng fra masterfordypningsfaget.

 • Bestått FoU-oppgaven i 3. studieår.

Undervisningssemester

8. semester (vår).

Høgskolen i Østfold tar forbehold om endringer i emnebeskrivelsen før semesterstart våren 2021.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Kandidaten har

 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner med relevans for masterfaget

 • inngående kunnskap om forskningsmetoder, både kvalitative og kvantitative, og deres vitenskapelige forankring

 • kunnskap om hvorledes ulike kunnskapssyn påvirker forskingsprosesser

 • inngående kunnskap om forskningsetiske problemstillinger og formelle forskningsetiske prosedyrer

Ferdigheter
Kandidaten kan

 • formulere problemstillinger relevante for skole- og klasseromsforskning

 • vurdere hvilken forskningsdesign som passer til ulike problemstillinger

 • kritisk analysere og diskutere teori som kan ha relevans for skole- og klasseromsrelaterte problemstillinger

 • vurdere ulike metoder for innsamling, analyse og drøfting av empiriske data

 • utvikle et metodisk og teoretisk velfundert prosjektdesign

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan ta stilling til forskningsetiske problemstillinger

 • kan kritisk vurdere egne og andres resonnementer ut fra vitenskapsteoretiske og metodiske perspektiver

 • har god formidlingsevne skriftlig og muntlig og behersker akademisk skriving

Innhold

Dette emnet skal sette studentene i stand til å planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid. Målet er at studentene skal tilegne seg et vitenskapsteoretisk grunnlag for å forstå ulike forskningsdesign. Studentene skal også få trening i å vurdere relevant forskingslitteratur, ulike typer datamateriale, og teoretiske og metodologiske valg relevante for skole- og klasseromsforsking. Studentene skal også få kunnskap som gjør dem i stand til å analysere og drøfte innsamlet data. Studentene skal reflektere over etiske perspektiver knyttet til barn og unge som informanter i et forskningsprosjekt.

I samarbeid med biblioteket vil det bli undervist i referanseteknikk og avansert litteratursøk.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet undervises med en fellesdel for alle studenter i GLU 1-7 og GLU 5-10. I tillegg kommer en fagspesifikk del.

Det vil bli lagt opp til varierte undervisningsformer:
- Forelesinger og seminar
- Diskusjoner og presentasjoner i grupper og i plenum
- Praktisk oppgaveløsing, alene og i grupper

Ikke alle temaene i emnet kan behandles i forelesninger eller seminar. Det er studentens ansvar å tilegne seg pensum.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er fire uker praksis i 8. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 1-7 og Plan for praksis (1-7).

Ansvar for praksis er lagt til masterfordypningsfaget (emne 402).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i seminarer

 2. Muntlig presentasjon knyttet til problemstilling i responsgrupper

 3. Godkjent prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave.

 4. Vitenskapsteoretisk og forskningsetisk essay på 2000 ord.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer.
Kandidaten prøves i vitenskapsteori, samt kvantitativ og kvalitativ metodikk.
Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterregel: A-F

Sensorordning

Ekstern og intern sensor

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene underveis og sluttevaluering.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 26. oktober 2016.

Fellespensum (800 sider)
Akkerman, S., Admiraal, W., Brekelmans, M., & Oost, H. (2008). Auditing quality of research in social sciences. Quality & Quantity, 42(2), 257-274. (17 sider)

Creswell, J. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage. (173 sider)

Christoffersen, L. & Johannesen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag. (178 sider)

Corbin, J., & Strauss, A. (2015). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Thousand Oaks: Sage publications. (kap. 1-5) (117 sider)

De nasjonale forskningsetiske komitéene for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. (44 sider) https://www.etikkom.no/globalassets/documents/publikasjoner-som-pdf/forskningsetiske-retningslinjer-for-samfunnsvitenskap-humaniora-juss-og-teologi-2006.pdf

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Ad Notam Gyldendal. (271 sider)

Fagspesifikt pensum for engelsk (ca. 400 sider)
Et utvalg av kapitler fra følgende bøker:

Bø, I & Helle, L. (2013). Pedagogisk Ordbok (3. utg.) Oslo: Universitetsforlaget.

Cresswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (3rd ed.). Los Angeles, London, etc.: Sage.

Hasselgren, A., Drew, I. & Sørheim, B. (Red.). (2012). The Young Language Learner: Research-based insights into Teaching and Learning. Bergen: Fagbokforlaget.

McKay, S. L. (2006). Researching Second Language Classrooms. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Til oppslag

Bell, J. & Waters, S. (2014). Doing Your Research Project: A guide for first-time researchers (6. utg.). New York: McGraw Hill Education.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 07:15:43