Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for lærerutdanning
Studiested:
Halden
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

LMUENG40517 ENG405 Masteroppgave i engelsk (5-10) (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for studenter som velger engelsk som masterfordypning (150 studiepoeng) i Grunnskolelærerutdanning 5-10.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

For å starte på emnet/få tildelt veileder må studenten ha:

 • Bestått praksisperioder i 4. studieår.
 • Bestått minimum 150 studiepoeng fra 1.-3. studieår.
 • Bestått 60 studiepoeng fra masterfordypningsfaget.
 • Bestått emnet VITE404 Vitenskapsteori og metode.

Før studenten kan levere masteroppgaven til sluttvurdering må samtlige emner og praksisperioder i studiet være bestått.

Undervisningssemester

10. semester (vår)

Høgskolen i Østfold tar forbehold om endringer i emnebeskrivelsen før semesterstart.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert, spesialisert kunnskap innenfor et avgrenset engelskdidaktisk område
 • har inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske problemstillinger med relevans for egen masteroppgave og for arbeidet med engelskfaget i skolen
 • har inngående kunnskap om aksepterte normer for vitenskapelig framstilling

Ferdigheter
Kandidaten

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid
 • kan vurdere og bruke relevante metoder for engelskdidaktisk forskning på en selvstendig måte
 • kan vurdere relevant forskning og selv bidra med forskningsbasert kunnskap i arbeidet med å videreutvikle engelskfaget i skolen
 • kan sette seg inn i litteratur som er relevant for å drive forskning innenfor et avgrenset engelskdidaktisk område

Generell kompetanse
Kandidaten

 • kan reflektere over forskningsetiske spørsmål
 • kan formidle et omfattende selvstendig forskningsarbeid innenfor fagområdet og behersker fagspråk og fagsjangre
 • kan bidra til utvikling av engelsk som undervisningsfag i skolen

Innhold

Dette emnet består av selve masteroppgaven. Studenten skal under veiledning utforme og gjennomføre et forskningsprosjekt som blir dokumentert gjennom en skriftlig oppgave, masteroppgaven. Studenten velger selv tema for oppgaven i samråd med veileder. Temaet må være knyttet til det faglige innholdet i studiet.

Arbeidet med masteroppgaven skal først og fremst gi egen erfaring med vitenskapelig arbeid. I tillegg gir arbeidet med oppgaven erfaring med språklige, litterære eller skolefaglige problemstillinger.

Undervisnings- og læringsformer

Det er fire obligatoriske oppgaveseminarer á 5 timer underveis, med lesing av modelltekster, tekster fra medstudenter og drøfting av relevante problemstillinger.

Varierte arbeidsformer og tilnærmingsmåter vil bli benyttet:

 •  litteraturstudium
 •  tilbakemelding på andre studenters tekster
 •  gruppediskusjoner
 •  datainnsamling
 • planlegging og gjennomføring av en større faglig framstilling
 •  oppgaveseminarer
 •  veiledning

Det blir gitt inntil 15 timer individuell veiledning. I samarbeid med biblioteket vil det bli undervist i referanseteknikk og avansert litteratursøk.

Studenter som velger oppgaver der de kan komme i kontakt med særlig sårbare grupper (barn/unge), må levere politiattest før de går i gang med oppgaven. Se generell del av studieplanen.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 800 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

Det er ikke veiledet praksis i 10. semester. Se nærmere informasjon i programplan for Grunnskolelærerutdanning 5-10 og Plan for praksis (5-10).

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Individuell prosjektbeskrivelse. Tema og design for masteroppgaven skal godkjennes av veileder og fagansvarlig for studiet på bakgrunn av en prosjektbeskrivelse som presenterer tema, problemstilling og forslag til teoretisk og metodisk tilnærming.
 2. Deltakelse på oppgaveseminarer/skriveseminarer med obligatorisk tilbakemelding på medstudenters skriftlige arbeider. Det er lagt opp til fire seminarer á 5 timer. Studentene må være til stede på minst tre seminarer.
 3. Veiledning er obligatorisk i arbeidet med masteroppgaven. Det skal utarbeides kontrakt om veiledning. Studenten skal møte til minimum tre individuelle veiledninger.
 4. Deltakelse på profesjonsdager.

Arbeidskravene må være godkjente før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig masteroppgave
Omfang: 60 sider /- 10 %. (Litteraturliste og vedlegg kommer i tillegg)

Målform: Engelsk

Karakterregel: A-F.

Intern og ekstern sensor.

Vurderingen legger vekt på selvstendighet, originalitet, teoretisk forankring, metodisk refleksjon og god skriftlig framstillingsevne i tråd med kravene til vitenskapelig arbeid.

Oppgaven skal skrives med 12 pkt. Times New Roman eller tilsvarende, linjeavstand 1 ½. Oppgaven skal leveres både i papirformat og digitalt etter bestemte retningslinjer.

Masteroppgaven skal til elektronisk plagiatkontroll. Plagiering og avskrift av faglitteratur og andre skriftlige arbeider uten korrekt bruk av referanser/kilder vil bli vurdert som forsøk på fusk.

Ny/utsatt eksamen i masteroppgaven er regulert i forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold. Ved ikke bestått resultat kan kandidaten levere omarbeidet oppgave en gang. Ved ønske om forbedring av karakter må kandidaten levere ny oppgave med ny problemstilling. Ved levering av ny oppgave har ikke kandidaten krav på ny veiledning.

Evaluering av emnet

Evaluering av dette emnet skjer i sammenheng med samlet evaluering av studiet i siste semester.

Litteratur

Det er ikke felles litteratur knyttet til dette emnet. Studentene velger selv relevant faglitteratur til masteroppgaven.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 11:23:56