Fakta om emnet

Studiepoeng:
20
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Pål Jom
 • Marion Elisenberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LBLHSTM20 Språk, tekst og matematikk (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksis 1. studieår.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om barns matematiske utvikling, barns muntlige og skriftlige språk og språkutvikling, også i flerspråklige og flerkulturelle perspektiv.
 • har kunnskap om hvordan barn tilegner seg dialogferdigheter og hvordan de skaper mening med og uttrykker seg gjennom ulike tegnsystemer.
 • har kunnskap om skjønnlitteratur og sakprosa for barn, sjangrer fra muntlige fortellertradisjoner og moderne tekst- og mediekulturer.
 • har grunnleggende kunnskap om språk-, tekst- og matematikkmiljøets betydning for alle barns lek og deltakelse i hverdagsaktiviteter.
 • har grunnleggende kunnskap om lekens og samtalens betydning for barns teksterfaringer, språk- og matematikkutvikling og hvordan språk og matematikk brukes som verktøy for utforskning og tenking.
 • har kunnskap om estetiske og kroppslige aspekter ved barns språklige og matematiske utvikling.

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan observere, vurdere, legge til rette for og støtte barns språklige, tekstlige- og matematiske utvikling i lys barnehagens pedagogiske virksomhet.
 • er en bevisst språklig rollemodell og en samtalepartner som fremmer barns aktive deltakelse, utvikling og danning.
 • kan skape et inkluderende og variert lekemiljø for matematisk og språklig utforskning, fortellinger og høytlesing og sikre mangfold i barns tekstopplevelser og lesefelleskap, også i et flerkulturelt perspektiv.
 • kan veilede, lede og kritisk reflektere over arbeidet med språk, tekst og matematikk i barnehagen.
 • innehar profesjonsfaglig digital kompetanse.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan delta aktivt og kritisk i samtidens barnehagefaglige diskusjoner knyttet til språk, tekst og matematikk, samt drøfte etiske og faglig-pedagogiske problemstillinger med personalet, foresatte og eksterne samarbeidspartnere.
 • kan utøve pedagogisk ledelse i arbeidet med å inkludere og anerkjenne alle barns språklige, tekstlige og matematiske erfaringer.
 • er bevisst det språklige, litterære og matematiske lekemiljøets betydning for arbeidet med danning, demokrati og likestilling.
 • mestrer norsk muntlig og skriftlig (bokmål og nynorsk) og kan bruke språket kvalifisert i profesjonssammenheng.

Innhold

Innholdet ses i sammenheng med Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

 • Muntlig språkutvikling, generell begrepslæring og språkets betydning for læring av matematikk
 • Skriftspråkutvikling og skriftspråkstimulering, overgang barnehage-skole
 • Flerspråklig utvikling
 • Ulike typer samtaler med barn
 • Helhetlig observasjon og vurdering
 • Kritisk og etisk bruk av kartleggingsverktøy
 • Barnelitterære tekster
 • Høytlesing, litterær samtale og muntlig fortelling
 • Tall og barns utvikling av tallforståelse
 • Begynnende regning og gryende forståelse for symboler og tallsystemer
 • Måling og romforståelse
 • Tilrettelegging og bruk av barnehagens fysiske miljø og materiell som leketøy, konkretiseringsmateriell, bøker, spill, IKT-verktøy
 • Barn som problemløsere og pedagogrollen i problemløsningsaktivitet
 • Lek- og læringsteori sett i matematiske og språklige perspektiver

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, veiledning, case-relaterte øvelser, loggskriving og selvstudium. Studentene skal også gi tilbakemelding på noen av hverandres arbeidskrav. IKT er et verktøy i arbeidet med emnet, og studentene skal bruke biblioteket.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 533 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

20 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager, som ivaretar praksis i dette kunnskapsområdet sammen med kunnskapsområdene Barns utvikling, lek og læring 2 i 3. semester.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning på STM er minimum 80%.  Ved tilstedeværelse under 70 % må emnet tas på nytt.

 2. Gjennomført og bestått praksis

 3. Muntlig presentasjon. Presentasjon av arbeid med eventyr, erfaringsdeling fra praksis og E-bok.

 4. STM-oppgaver. Oppgavene består av faglige, didaktiske og digitale spørsmål/oppgaver fra kunnskapsområdet STM. 4 av 5 må være bestått.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke er godkjent, får studenten en mulighet til å rette opp dette. Unntak er arbeidskrav nr. 1.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter. 

Karakterskala A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 2. juni 2021.

Teoribøker (hele boka er pensum om ikke kapitler eller sidetall er nevnt):

Carlsen, M., Wathne, U. & Blomgren, G. (2017). Matematikk for barnehagelærere (3. utg.). Cappelen Damm Akademisk. ISBN/EAN: 9788202482671. (Kapittel 1-9).

Fosse, T. (2020). Rom for matematikk i barnehagen (2. utg.). Caspar Forlag AS. ISBN: 9788293598060. (Kapittel 1, 4, 5 og 6).

Giæver, K. (2014). Inkluderende språkfelleskap i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245013481.

Høigård, A. (2019). Barns språkutvikling muntlig og skriftlig (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 788215034867.

Pålerud, T. (2018). Se og forstå barn - Vurdering i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245019117. (Kapittel 4 og 5).

Selås, M. & Gujord, A-K. H. (2017). Språkmøte i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget. ISBN: 9788245020823.

Solstad, T. (2018). Les mer! Utvikling av lesekompetanse i barnehagen (2. utg.). Universitetsforlaget. ISBN: 9788215031194.

Syversen, T. G. (2020). Litteraturarbeid i barnehagen. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245022506

Pettersvold, M. & Østrem, S. (2019). Mestrer, mestrer ikke. Jakten på det normale barnet. Rep Publica. IBSN: 9788282261265. (utvalgte sider; s. 49-97).

Svenning, B. (2009). Hva fortelles om meg? Barns rettigheter og muligheter til medvirkning i barnehagens bruk av dokumentasjon. Cappelen Akademisk. ISBN/EAN: 9788202278298. (Utvalgte sider; s. 22-48, 104-121)

Artikler fra bøker og tidsskrift (disse blir tilgjengelig i kompendium eller finnes på nett):

Arntzen, R., Hjelde, A. (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen: Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift, 96(1) s. 54-69.

Berge, A. (2015). Kunsten å skremme barn. Gode grøss fra vugge til småskole. Universitetsforlaget (Kapittel 4).

Dahle, M. S. (2018). Disney som danningsagent. I B. M. Nyjordet (Red.), Barns mediehverdag (s. 24-42). Cappelen Damm Akademisk.

Hogsnes, H. D. (2017). Bildebokas potensiale for barns erfaringer med sammenheng i overgangen fra barnehage til skole. Viden om Literacy (22), 20-25.
http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrift/tidsskrift-nr-22-tidlig-literacy-og-tidlig-numeracy/

Kulset, N. B. (2015). Musikk og andrespråk. Norsktilegnelse for små barn med et annet morsmål. Universitetsforlaget. (Utvalgte sider; s. 50-66).

Kulset, N. (2018). Språk via sang. I S. Kibsgaard (Red.), Veier til språk i barnehagen (s. 134-146). Universitetsforlaget.

Nakken, A. H. & Thiel, O. (2019). Matematikkens kjerne (2. utg.). Fagbokforlaget (Kapittel 10 om måling/størrelser).

Ryen, E. & Simonsen, H. G. (2015). Tidlig flerspråklighet – myter og realiteter. NOA norsk som andrespråk, 30(1-2), s. 195-217.

Sandvik, M. & Spurkland, M. (2009). Hvorfor bruke litteratur i språkstimulering. I M. Sandvik & M. Spurklan (Red.), Lær meg norsk før skolestart! Språkstimulering og dokumentasjon i den flerkulturelle barnehagen (s-59-74). Oslo: Cappelen Akademisk Forlag

Primærlitteratur:

1. Barnepoesi
Et utvalg fra nyere og eldre tid (legges i Canvas)

2. Eventyr
Et (selvvalgt) utvalg som inkluderer folkeeventyr, kunsteventyr, eventyr fra en annen kultur, f.eks. samisk. Velg gjerne eventyr som blir omtalt i undervisningen

3. Bildebøker
Ulike bildebøker blir presentert i løpet av semesteret.

Andre dokumenter (online)

Rammeplan for barnehagen:
https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf

Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat:
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/stottemateriell-til-rammeplanen/sprak-i-barnehagen--mye-mer-enn-bare-prat/#
Temahefte om antall, rom og form i barnehagen:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/temahefte/temahefte-om-antall-rom-og-form.pdf

Temahefte om språklig og kulturelt mangfold:
https://www.udir.no/globalassets/upload/barnehage/pedagogikk/temahefter/temahefte_om_spraklig_og_kulturelt_mangfold.pdf

Temahefte om språkmiljø og språkstimulering i barnehagen:
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/barnehager/temahefte/temahefte-_om_sprakmiljo_og_sprakstimulering_i_barnehagen_bokmal_web.pdf  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 01:22:06