Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Christian Bjørn Bjerke
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LFPL314 Formidling og pedagogisk ledelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt fordypningsemne i Barnehagelærerutdanningen, både heltid og deltid. Formidling og pedagogisk ledelse er et fordypningsområde i utdanningen.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksis i 2. studieår.

Undervisningssemester

Barnehagelærerutdanninngen, heltid: 5. semester (høst). Barnehagelærerutdanninngen, deltid: 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om tekst og sjanger og bruk av IKT-ressurser i barnehagen
 • har kunnskap om formidling av tekster til barn og voksne
 • har kunnskap om arbeid med språkstimulering i barnehagen
 • kan bruke tekster, skjønnlitterære og sakpregede, aktivt i barnehagen
 • har kunnskap om og trening i å bruke fortelling som metode
 • har innsikt i tekstskaping og dramaturgi
 • kan arbeide med tekster i et flerkulturelt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • lede pedagogiske prosesser
 • formidle tekster av ulikt slag til barn og voksne
 • planlegge og lede formidlingssituasjoner
 • legge til rette for at barn i barnehagen utvikler gode formidlingsevner

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er fortrolig med seg selv som formidler
 • kan formidle tekster til barn og voksne
 • kan utvikle barns evne til å formidle tekster, egne følelser og erfaringer
 • kan formidle tekster både skriftlig og muntlig
 • er bevisst sin rolle som formidler i barnehagen
 • er bevisst på at arbeid med forskjellige tekster og formidlig i barnehagen kan bidra positivt til barns kjønnssosialisering.

Innhold

Emnet er bygget opp rundt et norskfaglig og dramafaglig skjæringspunkt, der vekten ligger på kunnskap om tekst, formidling og fortelling. Emnet ivaretar en faglig fordypning innenfor norskfaglige og dramafaglige temaer, samtidig som disse sees i sammenheng. Innholdet er delt i tre hovedtemaer:

Norsk- og dramafaglige temaer.

Emnet gir kunnskap om:

 • tekst- og sjangerlære
 • formidling av sakpregede og skjønnlitterære tekster til barn
 • språkstimulering i barnehagen
 • tekstskaping
 • multimodale tekster
 • norsk i et flerkulturelt perspektiv
 • fortelling
 • dramaturgi
 • tekstskaping og drama (rollespill, dukketeater, skyggespill, stasjonslek, m.m.)
 • praktiske øvelser til bruk i barnehage for å utvikle barnas formidlingskompetanse
 • bruk av bilder i formidling
 • valg av virkemidler i fremføring av tekster

Utvikling av studentenes egen formidlingsferdighet

Arbeidet omfatter:

 • muntlige aktiviteter, som f.eks. høytlesning, trening i å fortelle historier, formidling av muntlige tekster til barn og voksne
 • praktiske øvelser i formidling
 • fremføring av tekster for barn og voksne

Arbeid i barnehagen

Studiets sterke praksis- og profesjonsorienterte vinkling av undervisningsformene vil i stor grad være med på å forberede studentene for arbeid i barnehagen.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet omfatter varierte arbeidsformer; arbeid i ulike gruppestørrelser, prosjektorientert arbeid, forelesninger, refleksjonslogg, erfaringsutvekslinger og refleksjoner, etterlesning, individuelt arbeid og selvstudium.Det forutsettes at studentene kan bruke IKT som kommunikasjonsmiddel. Canvas er læringsplattformen i emnet.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 800 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene blir vurdert underveis i tilknytning til arbeidskrav.

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

 2. Tre skriftlige refleksjonslogger, hver på 3-4 sider (individuelle)

 3. Muntlig, individuell refleksjonslogg fra oppgave gjennomført i praksis. Refleksjonsloggen presenteres med formålstjenlig bruk av digitale verktøy.

 4. Gjennomført og bestått fordypningspraksis

Arbeidskravene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten èn mulighet til å rette opp dette, med unntak av arbeidskrav 1.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Det er to deleksamener i emnet.

Deleksamen 1: Praktisk, muntlig eksamen i gruppe (vekting 60 %).  Praktisk muntlig eksamen består av en presentasjon i grupper på 2-3 studenter. Varighet ca 20 minutter. Det gis én karakter for gruppen. Ekstern sensur.

Deleksamen 2: Individuell fagtekst (vekting 40 %).  Hjemmeeksamen består av en individuell, skriftlig fagtekst (3500-5000 ord +/- 10 %). Valgfritt tema relatert til verkstedsarbeid, praksis i barnehagen og relevant teori. Tema skal godkjennes av faglærer på forhånd. Intern sensur.

Karakterregel A- F ved begge deleksamener. Det gis en samlet karakter i emnet. Begge deleksamener må være bestått før studenten får endelig karakter i emnet.

Dersom studenten ikke består én av deleksamenene, kan denne tas opp igjen.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Studenter som ikke består eller ikke tar deleksamen 1 til ordinær tid, kan ta ny/utsatt gruppeeksamen først året etter.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlista er sist oppdatert 19. februar 2021.

Dahlsveen, Heidi 2008: Innføringsbok i muntlig fortellerkunst. Oslo: Universitetsforlaget 150 sider

Handagaard, Ingvild 2005. God i muntlig?; fortellerteknikk, retorikk og fremføringskunnskap. Oslo: Høyskoleforlaget 300 sider

Kjeldsen, Jens E. 2015: Retorikk i vår tid. Oslo: Spartacus 300 sider

Svennevig, Jan (2020). Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Damm.

Utdrag: Gladsø/Gjervan/Hovik/Skagen: Dramaturgi del 2 (side 155 - 220) 65 sider

Selvvalgt pensum 300 siderKompendium med teorirelaterte artikler: 300 sider

Kompendium med skjønnlitterære og sakpregede tekster: 200 sider

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:21:56