Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
 • Trine Sofie Dybvikstrand
 • Einar K. Krossbakken
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LKKK314 Kunst, kultur og kreativitet (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt fordypningsemne i Barnehagelærerutdanningen, både heltid og deltid. Kunst, kultur og kreativitet er et fordypningsområde i utdanningen som bygger videre på Kunst, kultur og kreativitet fra 2. studieår i Barnehagelærerutdanningen.

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksis i 2. studieår.

Undervisningssemester

Barnehagelærerutdanninngen, heltid: 5. semester (høst). Barnehagelærerutdanninngen, deltid: 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning innenfor kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet.

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til hovedtrekk innen kunst-, musikk- og teaterhistorie
 • har kunnskap i bruk av digitale uttrykk som har både lyd og bilder (levende og stille) som modaliteter
 • har økt kunnskap i musikalske, dramatiske og skulptur-/billedkunstneriske uttrykk
 • har kunnskap om små barns persepsjon ved kunstneriske uttrykk som musikk, teater, skulptur og billedkunst
 • har kunnskap om barns kunstneriske utvikling som grunnlag for skapende og utøvende aktiviteter
 • har kunnskap om endrings- og utviklingsarbeid i barnehagen som en lærende organisasjon

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre/tilrettelegge, dokumentere og evaluere kunstfaglige aktiviteter med barn på ulike alderstrinn
 • kan bidra med nytekning rundt barns kommunikative evner gjennom barnas egne uttrykk
 • har økt egenferdighet i de utøvende disipliner innen drama, kunst og håndverk og musikk
 • kan evaluere egne og andres kunstneriske uttrykk

Generell kompetanse 

Studenten

 • har forståelse for og innsikt i kunnskapsområdets faglige elementer knyttet til musikalske, dramatiske og visuelle uttrykk
 • kan se kunnskapsområdet i et samfunnsperspektiv 
 • kan ivareta flerkulturelle perspektiver i eget, skapende arbeid og i skapende aktiviteter med barn
 • kan skape gode opplevelser og magiske øyeblikk for/med barn
 • ser verdien av kunstfaglig virksomhet, også i et danningsperspektiv

Innhold

Emnet er en videreføring av det obligatoriske emnet Kunst, kultur og kreativitet i 2. studieår i barnehagelærerutdanningen. Studenten vil få økt innsikt og forbedrede ferdigheter i kunstfagene. Det vil bli gitt mulighet for noe mer fordypning i ett av fagene musikk, kunst og håndverk og drama.

Faglige og fagdidaktiske temaer vil være:

 • Økt innsikt i og forståelse for barn og kunst
 • Økt dyktighet i selv å formidle/utøve kunstneriske uttrykk
 • Didaktiske og faglige utfordringer i ledelse av kunstnerisk arbeid med barn
 • Barns opplevelser gjennom varierte sanseinntrykk og skaperglede
 • Barns medvirkning og danning i estetisk arbeid
 • Estetiske erfaringer og estetiske forståelser i et flerkulturelt perspektiv 

Kunnskapsområdet vil benytte kompetanse fra musikk, drama, kunst og håndverk og pedagogikk.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning vil foregå på ulike måter, blant annet: gruppearbeid, praktiske øvelser, forelesninger, selvstudium, arbeid med barnehagebarn, gruppe og individuelle veiledninger, demonstrasjoner og ekskursjoner. Teoretisk og praktisk undervisning skal utfylle hverandre.

Studentene må bruke IKT som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Arenaer for undervisning:

 • Barnehagen
 • Gallerier
 • Teatre/konserter
 • Auditorium/klasserom/verksted
 • Grupperom
 • Andre arenaer i samfunnet der kunnskapsområdet aktualiseres.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 800 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs parnterbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

 2. Godkjent og bestått praksis

 3. Deltakelse i et felles prosjekt, samt en individuell fagtekst knyttet til prosjektet (4-6 s.). Det vil bli anledning til å fordype seg i ett av de tre fagområdene: musikk, drama eller kunst og håndverk

 4. Obligatorisk heldags studietur

Studenten vil få tilbakemelding fra faglærer om godkjent/ikke godkjent. Dersom arbeidskrav ikke godkjennes, vil studenten kun få én ny mulighet til å rette opp dette. Dette med unntak av arbeidskrav nr. 1.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell, kunstnerisk presentasjon på 5-10 min., der man tydeliggjør et billedkunstnerisk/skulpturelt, dramatisk og/eller musikalsk uttrykk. Presentasjonen etterfølges av en faglig samtale med utgangspunkt i presentasjonen og pensumlitteratur; varighet: ca 20 minutter,

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Interne sensorer.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte
 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist revidert 14. januar 2021.

Bakke, Kari; Jenssen, Cathrine og Sæbø, Aud Berggraf (red.)(2011) Kunst, kultur og kreativitet. Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Bråten I., Kvalbein Å. (2014) Ting på nytt. Fagbokforlaget

Dybvikstrand, T., Fjeld, H. og Æsøy K. (2020). Lærerpraksis og pedagogiskteori. Oslo: Universitetsforlaget AS. s. 134 - 136, s. 74, s. 143, s. 168 og s. 183.

Eilifsen, Margareth (2014) På kryss og tvers. Mulighet for flerfaglig arbeid i barnehagen. Universitetsforlaget

Fossbråten L.A, Pihlstrøm J. (1995) Barn leker teater. Spillrom forlag

Frisch, Nina S. Letnes, Mari-Ann, og Moe, Jørgen: Boka om kunst og håndverk i barnehagen, Universitetsforlaget, Oslo.

Fønnebø, Bente (2014) Kunstneriske bevegelser i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk

Hansen, Hege. En barnehage til begjær - Å gi form til barnehagens innhold. Fagbokforlaget

Hammer og Strømsøe, Drama og skapende prosesser i barnehagen. Fagbokforlaget

Haugen, S., Løkken, G. Røthle, M.: Småbarnspedagogikk. Oslo: Cappelen Akademisk forlag. 2005. Kapittel om kunst, estetikk og utvikling. Den blir avhengig av antallsider vi må forholde oss til.

Juell E., Norskog T. J. (2011) Å løpe mot stjernene. Fagbokforlaget

Hernes, Os og Selmer-Olsen (2010) Med kjærlighet til publikum. Kunst for barn under tre år. Oslo: Cappelen Akademiske forlag.

Krossbakken,E. og Pihlstrøm, J. (2015) Syng! Eget forlag

Liset Sverdrup M, Myrstad A, Myrstad T (2011): Møter i bevegelse: å improvisere med de yngste. Fagbokforlaget, Bergen.

Sæther Morten, Aalberg Angelo Elin 2012: Barnet og musikken: innføring i musikkpedagogikk for barnehagelærerstudenter. Oslo: Universitetsforlaget

Waterhouse Lorvik A. H. (2013) I materialenes verden. Fagbokforlaget

Wolf Danielsen K. (2014) Små barns lek og samspill i barnehagen. Universitetsforlaget

Diverse kompendier.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:21:58