Fakta om emnet

Studiepoeng:
30
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Morten Helberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LNHB316 Natur, helse og bevegelse (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt fordypningsemne i Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid og deltid

Natur, helse og bevegelse er et fordypningsområde i utdanningen som bygger videre på Natur, helse og bevegelse fra 1. studieår (heltid) og 2. studieår (deltid).

Absolutte forkunnskaper

Bestått praksis i 2. studieår.

Undervisningssemester

Barnehagelærerutdanninngen, heltid: 5. semester (høst). Barnehagelærerutdanninngen, deltid: 7. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Målet er å gi studenten utfyllende kunnskap og kompetanse til å oppfylle krav og forventninger satt i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning innenfor kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse.

Etter fullført emne har kandidaten kunnskap om:

 • betydninger av naturopplevelser
 • økologi, meteorologi, geologi, astronomi, vanlige planter, sopp og dyr
 • lokale, regional og globale miljøtemaer og bærekraftig utvikling
 • barn og natur
 • betydning av kosthold og kroppslig lek for helse og utvikling
 • matlaging i felt på bål og stormkjøkken/primus
 • kroppslig lek i ulike omgivelser
 • kroppslig lek og kosthold i et flerkulturelt samfunn
 • enkelt friluftsliv i ulike naturtyper
 • sikkerhet ved klatring
 • orientering, ruteplanlegging, pakking og sporløs atferd
 • fagdidaktikk og pedagogisk utviklingsarbeid

Etter fullført emne har kandidaten følgende ferdigheter

 • stimulere barns lek, kreativitet, fysiske utfoldelse, nysgjerrighet og naturglede
 • stimulere barn til enkelt friluftsliv i ulike naturtyper
 • sikker atferd ved klatring med og uten barn
 • ta ansvar for barnas fysiske, psykiske og sosiale helse
 • formidle kunnskaper til barn om naturen
 • kan bruke lokale naturressurser til pedagogisk opplegg i barnehagehverdagen
 • sette i gang pedagogisk utviklingsarbeid med tema barn - bevegelse - natur

Etter fullført emne har kandidaten følgende generell kompetanse

 • kompetanse knyttet til å motivere og engasjere barn og barnehagehageansatte til bevegelsesglede og utforskertrang i naturen
 • ha faglig kompetanse som bidrar til holdningsarbeid knyttet til bærekraftighet

Innhold

Undervisningen tar utgangspunkt i praktiske aktiviteter/temaer. Den teoretiske delen av emnet skal underbygge det praktiske arbeidet. En forutsetning for at læringsutbyttene som er satt skal nås, er at det legges vekt på en vekselvirkning mellom den teoretiske og den praktiske delen av emnet. Dette vil gi en helhetlig handlingsberedskap. Emnet skal være aktivitetsbasert og opplevelsesorientert. Det forutsettes at studentene tar aktivt del i emnet og at de gradvis tar mer og mer ansvar for egen læring, f.eks. gjennom ledelse av gruppearbeid, innledninger til drøftinger, framlegg av eget arbeid m.m.

Tema som gjennomgås:

 • Miljø og barn i natur
 • Plante- og dyreliv ved ulike årstider og miljø
 • Grunnleggende kunnskap om samspill i naturen
 • Miljøutfordringer, og vår plass i naturen
 • Årstidsvariasjoner knyttet til økologi og klima
 • Grunnleggende geologi, meteorologi og astronomi, og hvordan bruke dette i barnehagen
 • Grunnleggende friluftsliv
 • Klatring
 • Fysisk aktivitet, kosthold og helse i et flerkulturelt samfunn
 • Utelek i ulike miljø
 • Menneskekroppens oppbygging og funksjon
 • Fagdidaktikk i barnehagen

Praktisk kunnskap:

 • Ferdes trygt i naturen med barn, og ha gode kunnskaper om orientering, bekledning, ruteplanlegging, pakking og sporløs ferdsel.
 • Mat og helse i et folkehelseperspektiv
 • Tilpasning av aktiviteter for barn i ulike læringsmiljø.

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene er preget av praktiske aktiviteter. Undervisningen organiseres som friluftsliv og overnatting i ulike naturtyper, feltarbeid i ulike biotoper, bruk av naturen som ledd i sansemotorisk utvikling, aktivt arbeid med natur- og miljøvern og utnyttelse og bruk av naturens ressurser. Det legges opp til aktiviteter der barn og voksne tar del i utvikling av et helsefremmende og bærekraftig miljø i barnehagen. Studentene må bruke IKT (apper, programmer, digitale kameraer) som et verktøy knyttet til ulike arbeidsoppgaver i emnet. Studentene skal også være kjent med bibliotekets tilbud.

Høgskolen i Østfold vil bistå med utlån av teknisk utstyr som telt, stormkjøkken, kajakk og kano. Utgifter til reise, forbruksmateriell og mat dekkes av studentene selv. Nærmere informasjon om undervisningsformer og ekskursjoner blir gitt på Canvas.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 800 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Praksis

10 dagers praksis i en av HiØs partnerbarnehager.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Obligatorisk deltakelse i undervisning. Minimum 80 % tilstedeværelse. Ved tilstedeværelse under 70 % må hele emnet tas på nytt neste studieår.

 2. Bestått fordypningspraksis.

 3. Objektsamling. Individuell oppgave.

 4. Viltkamera. Individuell oppgave.

 5. Delta på fugleekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave).

 6. Deltar på geologiekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave).

 7. Delta på ekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave): gapahuktur i Haldenmarka. Inkluderer overnatting.

 8. Delta på ekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave): tur i gruppe uten lærer. Inkluderer overnatting.

 9. Delta på ekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave): skjærgården. Inkluderer overnatting.

 10. Delta på ekskursjon inkludert rapport (gruppeoppgave): padletur i Haldenmarka. Til stoppesteder med forventet betaling av losji vil det gis et gratisalternativ. Inkluderer overnatting.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten én mulighet til å rette opp dette, med unntak av arbeidskrav 1.

Alle arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Ved ikke godkjent arbeidskrav, må studenten vente til neste gang emnet undervises for å gjennomføre og få godkjent arbeidskrav, og dermed kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen. Varighet 25-30 minutter.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Eksaminasjonen blir foretatt av faglærer, med eventuelle tilleggsspørsmål av ekstern sensor.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom emnevaluering.

Resultatene behandles av

 • trinnleder på trinnledermøte

 • av studieleder på programutvalgsmøte

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 2. juni 2021

Langholm, G., Synnes, K., Hilmo, I., Holter, K. & Lea, A. (2017). Forskerfrøboka (2. utg.). Bergen: Fagbokforl.

Lundhaug, T.& Neegaard, H.R. 2013 Friluftsliv og uteliv i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk

Osnes, Kaarby og Skaug 2015 Kropp, bevegelse og helse i barnehagen. Universitetsforlaget.

Nordbakke, Roy: Fugler. HiØ, 1994.

Norbakke, Roy: Vinterøkologi. HiØ, 2003.

Norbakke, Roy: Vær og klima. HiØ, 2003.

Nordbakke, Roy: Stjernehimmelen. HiØ, 2003.

Utdelt materiale fra lærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 15:22:16