Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Mette Ramstad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE10121 Introduksjon til KRLE-didaktikk, jødedom, kristendom og islam (Høst 2021)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Religion, livssyn og etikk, årsstudium.

Undervisningssemester

1. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • KRLE-læreplanen i grunnskolen og utviklingen av religions- og livssynsfaget i Norge
 • didaktiske utfordringer som er spesielle for faget og om ulike didaktiske tilnærminger
 • ulike religions- og livssynsdefinisjoner og sentrale religionsfaglige begreper
 • jødedom, kristendom og islam, hovedretninger og historie.
 • tekster, fortellinger, høytider, lære, ritualer og andre praksiser, etikk og estetikk i jødedom, kristendom og islam, og om arbeid med dette i faget
 • norsk religionshistorie

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • planlegge og gjennomføre KRLE-undervisning, og evaluere elevene i faget
 • bruke varierte arbeidsmåter som integrerer de grunnleggende ferdighetene
 • identifisere og håndtere utfordringer knyttet til hvordan skolen og elevene møter livssynsmangfold og uenighet
 • samarbeide med elever, kollegaer, foresatte og aktører i lokalmiljøet

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • drøfte hva religion og livssyn kan ha å si for den enkelte og for samfunnet
 • begrunne synspunkter på hva det innebærer å være KRLE-lærer
 • reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forskning om barn, religion og livssyn

Innhold

Tre religiøse tradisjoner står sentralt i emnet RLE101: jødedom, kristendom og islam. I løpet av emnet vil studentene utforske disse både som historiske tradisjoner og som religiøs praksis i dag. I tråd med vektleggingen i skolefaget legger emnet opp til en sammenlignende, aktuell og praktisk tilnærming der religion studeres fra ulike perspektiver.Emnet 101 gir også grunnleggende kunnskap om å undervise i KRLE på trinn 5-10. I emnet legges det vekt på at studenten reflekterer rundt rollen som KRLE-lærer og ulike utfordringer knyttet til det å undervise om religion og livssyn i skolen.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, faglig og didaktisk refleksjon, ekskursjoner, arbeid i grupper og arbeid med oppgaver i klassen. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Studenter må påregne noe utgifter til studietur.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 1. Deltakelse på studietur (eller tilsvarende godkjent av emneansvarlig)

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell muntlig eksamen, ca 30 minutter.

Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene får utføre evaluering av emnet.

Litteratur

Litteratur er gjort tilgjengelig 7. juni 2021.

Religionskunnskap og religionsdidaktikk

Fuglseth og Skrefsrud (red.) (2021). Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn. Oslo: IKO–forlag (249 s.)

Neegaard, G. & Grande, S. Ø. (red.). (2006). Logos og Dharma: Religioner, livssyn og etikk. Bergen: Fagbokforlaget. (s. 17-40) (23 sider)

Hovdelien, O. (2019). Religion og samfunn. En innføring. Oslo: Fagbokforlaget (s. 13-24) (11 s.)

Kristendom

Gilhus, I. S. og Mikaelsson, L (2007). "Kristendommen" i Verdens levende religioner, (red.) Gilhus, I. S. og Mikaelsson, L. Oslo: Pax forlag (s. 195-276) (81 s.)

Rian, Dagfinn (2018). Kristendommen i Norge, I: K. Jacobsen (red.), Verdensreligioner i Norge. Kristendommens pluralisering i Norge: nye konfesjoner, Kristendommen i Norge i dag (Ss.260-272). Oslo: Universitetsforlaget (13 sider)

Sødal, H. K. (red.). (2009). Kristendommen 1. Bibelen. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 13-117, 139-264) (229 sider)

Sødal, H. K. (red.). (2009). Kristendommen 2. Tro og tradisjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (s. 63-84, 105-112, 115-126, 128-161, 275-311, 319-330) (70 s.)

Tjørhom, O (red.) (2018). Kirkesamfunn i Norge. Innføring i kirkekunnskap. Oslo: CappelenDamm Akademiske (s. 57-80, 101-150) (64 s).

Jødedom

Elgvin, Torleif (1999). Jødedommen, i: Kildesamling til Kristendomskunnskap med Religions- og Livssynsorientering. Bind 2. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.
Open Access nb.no: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010120206018
Sidetall i trykte bokformat: Ss. 301-334; 338-351 (47s)

Groth, Bente (2011). Jødedommen. Oslo: Pax forlag. Kronologi Ss.12-15, Kap.1-8, Ss. 23-122, Kap.12 og 13, Ss.164-186 (125s)

Sødal, H.K. (2020). Jødedommen Ss. 160-180, i: Religioner og livssyn i skolehverdagen 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm akademisk (20s)

Islam

Thomassen, Einar (1999). Islam, i: Kildesamling: til kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering, Bind 1. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.
Open Access nb.no: https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2010042007027
Sidetall i trykte bokformat: 183-190; 194; 197-200; 202-203; 216-222; 228-234; 236-243; 245-248; 255; 262-269; 280-281 (47s)

Hodne, Hans (2020). Islam Ss.134-159, i: Religioner og livssyn i skolehverdagen 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm akademisk (26s)

Sveinung Sandberg et al. (2020). Unge muslimske stemmer. Oslo: Universitetsforlaget.
Open Access: https://www.idunn.no/unge_muslimske_stemmer
Innledning fra Ss.17-21, Kap.1 ss.24-48, Kap.2 ss.51-68 (48s)

Vogt, Kari (2007). Hva er islam (Vol. 21, Hva er). Oslo: Universitetsforlaget.Kap.1, 2, 3 Ss. 9-øverst s.56, 61-90 (78s)

Toft, A. (2017). Islam i klasserommet. I Høeg, I.M. (red). Religion og Ungdom. Oslo: Universitetsforlaget, s. 33-50.

 

 

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 07:17:43