Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlig:
Magnus Nohr
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LA101IKT14 Innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (Høst 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

  • Obligatorisk emne for studenter som tar studiet IKT for lærere (30 studiepoeng).
  • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i en lærerutdanning ved HiØ
  • Videreutdanning for lærere

Emnet tilbys som MOOC. 

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten

  • har gode ferdigheter i bruk av relevant programvare for praktisk og pedagogisk bruk i skolen

  • kan produsere og anvende ulike typer multimedia og digitale læringsressurser til bruk i undervisning, vurdering og læring

  • kan anvende IKT som hjelpemiddel i planlegging, administrasjon og gjennomføring av eget studium, og for undervisning.

  • kan samarbeide og kommunisere i digitale læringsmiljø og andre profesjonsfelleskap

  • behersker grunnleggende terminologi knyttet til IKT og læring

  • kan bruke digitale hjelpemidler i arbeid med barn med ulike behov og tilpasset opplæring

Innhold

Det blir lagt vekt på grunnleggende temaer innen IKT og profesjonsfaglig digital kompetanse, som bl.a. samskriving og samhandling i digitale omgivelser, produksjon av ulike digitale teksttyper, og vurderingsarbeid og bruk av digitale hjelpemidler. Emnet tar utgangspunkt i Rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitalte kompetanse samt LK20s beskrivelse av utvikling og bruk av digitale ferdigheter.

Se ellers læringsutbyttebeskrivelsene. 

Undervisnings- og læringsformer

Emnet gis i høstsemesteret og er nettbasert. Arbeidsformene som anvendes er relevante for arbeidsoppgaver lærere står overfor i skole og annen relevant opplæring. Arbeidsformer som vil bli brukt er skriftlig og videobaserte læringsressurser. Hovedvekt vil ligger på studentens ferdigheter i bruk av digitale verktøy og profesjonsfaglig digital kompetanse. 

Emnet gjennomføres som praktisk oppgavearbeid.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka.

Eksamen

Individuell eksamensmappe bestående av 10 komponenter.

Alle komponentene skal leveres gjennom læringsplattform (LMS). Samtlige eksamenskomponenter i mappen må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterregel: Bestått/Ikke bestått

Ved Ikke bestått kan innholdet i mappen omarbeides og leveres på nytt én gang.

Sensorordning

To interne sensorer. 

Evaluering av emnet

Studentene skal evaluere emnet i digitalt spørreskjema ved emnets slutt.

Litteratur

Gjeldende litteraturliste for HØST 2022 finner du i Leganto.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 04:18:23