Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Espen Schjetne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

LRLE20221 Etikk, filosofi og religionskritikk (Vår 2022)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Religion, livssyn og etikk, årsstudium.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om

 • nyere filosofi og sekulære livstolkinger
 • ulike former ekstern - og intern religionskritikk, trosforsvar, og diskusjoner om religioners - og livssyns rolle og plass i samfunnet.
 • aktuell diskusjon om menneskerettigheter og om religioners- og livssyns forhold til menneskerettigheter
 • etikk og verdiperspektiver i møte med aktuelle utfordringer, som spørsmål om kjønn og likestilling, miljø/bærekraft og digital teknologi

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • lede diskusjoner om ulike etiske, filosofiske og religiøse temaer på en saklig og balansert måte
 • undervise om menneskerettigheter knyttet til livssynsperspektiver og fremme menneskerettslige verdier i egen undervisning
 • diskutere argumenter for og mot undervisning i religions- og livssynperspektiver i skolen med lokalt og internasjonalt perspektiv
 • undervise om religionskritikk og trosforsvar på en didaktisk velbegrunnet måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan

 • diskutere etiske og filosofiske spørsmål og lede diskusjoner om dette på en balansert måte
 • reflektere over egen rolle som verdiformidler i et flerkulturelt samfunn
 • reflektere kritisk over skolefaget og videreformidle forskning om barn, religion og livssyn

Innhold

Emnet 202 har etikk og filosofi som hovedtema. I dette emnet skal studentene studere hvordan de kan jobbe med ulike etiske problemstillinger i KRLE-timene. Ulike caser og utfordringer vil derfor stå sentralt i undervisningen. Videre vil menneskerettighetsperspektivet og deres betydning for KRLE-undervisningen være et viktig tema. Emnet vil vi også ta opp ulike syn på religioners - og livssyns rolle og plass i samfunnet. I dette emnet skal studentene videre arbeide med ulike typer religionskritikk og hvordan det har vært forsøkt besvart, samt nyere filosofi og ikke-religiøse livstolkninger.

Undervisnings- og læringsformer

Studentene vil møte varierte arbeidsformer. Tilnærmingen til stoffet skjer i hovedsak gjennom forelesninger, faglig og didaktisk refleksjon, arbeid i grupper og arbeid med oppgaver i klassen. Undervisningen bygger på forskningsbasert kunnskap. Studenter må påregne noe utgifter til studietur.

Arbeidsomfang

Emnet er beregnet til totalt 400 timers arbeidsinnsats, inkl. timeplanlagt undervisning, selvstudium, arbeidskrav, eksamensforberedelser og eksamensgjennomføring.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Gruppearbeid med muntlig presentasjon av et faglig og didaktisk tema innenfor KRLE

Eksamen

Individuell hjemmeeksamen, over tre dager.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Emneansvarlig har ansvar for at studentene får utføre evaluering av emnet.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jan. 2022 07:17:59