Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Fakultet for lærerutdanninger og språk
Studiested:
Nettbasert
Emneansvarlige:
 • Magnus Nohr
 • Stine Malin Brynildsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

L102IKT15 Pedagogisk bruk av IKT (Vår 2023)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne for studenter som tar studiet IKT for lærere (30 studiepoeng)

 • Valgfritt enkeltemne for studenter som er i en lærerutdanning ved HiØ

 • Videreutdanning for lærere

Emnet tilbys som MOOC.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studenten:

 • kan reflektere over hvordan digitalisering endrer lærer- og elevrollen

 • kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning i digitale omgivelser, alene og i samarbeid med andre

 • har kunnskap om og utviklet digital dømmekraft

 • kan anvende digital teknologi, læremidler og læringsressurser for å oppnå fagenes kompetansemål og sikre faglig progresjon

 • har kunnskaper om og kan utvikle sammensatte tekster til bruk i undervisning og læring

 • kan se sammenhenger mellom ulike læringsperspektiv og bruk av digitale verktøy

 • kan benytte varierte tilbakemeldings- og vurderingsformer for læring i digitale omgivelser

 • kan utvikle og bruke nett- og videobaserte undervisningsformer

 • kan anvende og undervise i regler om opphavsrett, personvern, datasikkerhet, kildekritikk og universell utforming

 • forstår hvordan digitale omgivelser har betydning for ledelse av læringsprosesser, klasseledelse og stiller krav til organisering, tydelighet og valg av arbeidsmetoder

 • kan utvikle elevers digitale studieteknikk som redskap for læring

Innhold

Sentrale temaer er pedagogiske og digitaltekniske verktøy og arbeidsmåter, f.eks. knyttet til å utvikle undervisningsopplegg og læringsressurser.

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning, veiledning og vurdering i emnet er nettbasert.

Undervisningen er organisert i moduler tilknyttet relevante temaområder og med utgangspunkt i rammeverk for lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Arbeidsformer som vil bli brukt er digitale undervisningssekvenser, video, praktisk og teoretisk individuelt arbeid (øving og oppgavearbeid) samt arbeid med obligatoriske mappeoppgaver knyttet til eksamen.

Arbeidsomfang

Forventet studieinnsats i emnet er 20 timer i uka.

Praksis

Det er ikke veiledet praksisopplæring i emnet.

Eksamen

Eksamen består av to deleksamener. Begge deleksamener vektes likt.

Deleksamen 1: Mappeeksamen. Sammensatte tekster. Kandidaten skal produsere en sammensatt tekst til bruk i undervisningen og reflektere over innhold og prosess. Karakterregel: A-F.

Deleksamen 2: Eksamensmappe med to komponenter. Eksamenskomponent 1: Eksamensmappekomponenter fra alle moduler i emnet, med unntak av Sammensatte tekster og Flipped Classroom. Alle komponenter må være bestått for å få karakter i emnet.

Eksamenskomponent 2: Flipped classroom: Kandidaten skal utvikle et undervisningsopplegg basert på metodikken flipped classroom og reflektere over innhold og prosess.

Karakterregel A-F.

Oppgavene i de to deleksamenene skal være registrert levert innen de oppgitte frister i semesterplanen. Dersom en deleksamen vurderes til Ikke bestått/F, kan kandidaten gå opp til ny eksamen i den aktuelle deleksamen.

Det gis en samlet karakter i emnet etter karakterregel A-F.

Sensorordning

Deleksamen 1: interne sensorer.

Deleksamen 2: intern og ekstern sensor.

Evaluering av emnet

Studentene skal evaluere emnet i digitalt spørreskjema ved emnets slutt.

Litteratur

I dette emnet bruker vi anbefalt litteratur knyttet til emnets læringsutbyttebeskrivelser.

Litteraturlisten legges tilgjengelig i LMS for studiet IKT for lærere i løpet av høsten. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. okt. 2022 04:18:51