Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Emneansvarlig:
Egil Norvald
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB10309 Innføring i bedriftsøkonomisk analyse med IKT (Høst 2011)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

 • Obligatorisk emne i bedriftsøkonomi årsstudium.
 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i økonomi og administrasjon.
 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i regnskap og revisjon
 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse.
 • Obligatorisk emne i bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse.
 • Valgfritt emne for andre studieprogram.

Undervisningssemester

 • Bedriftsøkonomi, årsstudium: 1. semester (høst).
 • Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon: 1. semester (høst).
 • Bachelorstudiet i regnskap og revisjon: 1. semester (høst) .
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer og IT-ledelse: 3. semester (høst)
 • Bachelorstudiet i innovasjon og prosjektledelse: 1. semester (høst)

Innhold

 • Bedriften og dens plass i det økonomiske system
 • Bedriftens informasjons- og styringssystemer
 • Inntekts- og kostnadsteori
 • Markedsformer
 • Lønnsomhetsstyring gjennom kalkulasjon
 • Selvkost og bidragskalkulasjon
 • Kontroll med faste kostnader (ABC)
 • Regnskapsrapportering
 • Budsjettering
 • Likviditetsstyring
 • Enkel investeringsanalyse.

Undervisnings- og læringsformer

Organisering:
Studentene blir organisert i grupper. Hver gruppe fungerer som en "liten bedrift" med en "daglig leder" og fem til seks "medarbeidere". Studentene må søke stillinger som daglig leder og medarbeider i bedriftene. De som ikke ønsker eller ikke har anledning til å jobbe i en bedrift sammen med andre, kan etablere "enkeltpersonsforetak" i henhold til det pedagogiske opplegget og etter avtale med emneansvarlige.

Alle "bedriftene" blir underlagt et "konsernstyre" hvor faglærere/veiledere og de daglige lederne sitter. "Konsernstyret" har møte én gang pr. uke og blir oppdatert på faglige og organisatoriske utfordringer. Arbeidsoppgaver og arbeidsformer blir diskutert. Møtene er åpne for alle studenter, men det er møteplikt for de daglige lederne. En sammenfatning av det som drøftes på konsernstyremøtene blir lagt ut på den elektroniske læringsplattformen.

Læringsformer:
Emnet vil gjennomføres som utfordringsbasert læring: Utfordring - datainnsamling - teoretisk refleksjon - presentasjon - rapportskriving.
Utfordring: De forskjellige temaene drøftes i konsernstyret og defineres med utgangspunkt i faglitteraturen.
Datainnsamling: studentene i de enkelte bedriftene skal søke, under veiledning, aktuelle kilder for å skaffe seg nødvendig informasjon over temaet.
Teoretisk refleksjon og presentasjon: Temaene skal presenteres og diskuteres med andre "bedrifter".
Rapportskriving: Den teoretiske refleksjon sammen med innspill på presentasjonen skal sammenfattes i en rapport.

Gjesteforelesere vil bli benyttet i enkelte temaer.

Det vil gis kontinuerlig veiledning fra faglærere i forbindelse med gruppearbeider, i møter med gruppeledere og i møte med gruppene, via e-post og telefon.

 

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Individuell innleveringsoppgave i bruk av IKT
 • Individuell midtsemesterprøve
 • Aktiv deltakelse i grupper og ved presentasjonene av gruppearbeidene. Fremmøteplikt 80 % av samlingene med presentasjon.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering og individuell skriftlig eksamen
Deleksamen 1:Mappevurdering (teller 60 %). I mappen inngår 4 rapporter som gruppearbeider eller individuelle arbeider ("Enkeltpersonsforetak").

Deleksamen 2: Individuell tretimers skriftlig slutteksamen (teller 40 %). Hjelpemidler: Mappen og kalkulator.

Karakterskala: A - F.
Det settes en karakter for hver deleksamen som omregnes til en samlet karakter. Hver deleksamen må være bestått for å få bestått hele emnet.

Hver delkarakter kan påklages,  jfr. Forskrift om eksamen og studierett ved Høgskolen i Østfold, §18.

Ved ny eksamen trenger studenten kun å ta den deleksamen som ikke er bestått, på nytt. Ved ny mappevurdering må ordinær undervisning i påfølgende studieår følges.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering
 • Sluttevaluering

Resultatene behandles av:

 • Lærergruppen
 • Avdelingens Utvalg for studiekvalitet og internasjonalisering

Litteratur

Med forbehold om endringer fram til semesterstart.

Litteraturlisten ble sist oppdatert den 15.06.2011

Hoff, Kjell Gunnar (2009). Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 6.utgave. 432 s.
Hoff, K.G & Jan Erik Hoff (2009). Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk, Universitetsforlaget, 6.utgave. 320 s.
Alternativt:
Sending, Aage(2006). Innføring i bedriftsøkonomi. Fagbokforlaget, 4. utgave 2006. 612 s.
Sending, Aage (2006). Arbeidshefte til Innføring i bedriftsøkonomi. Fagbokforlaget, 4. utgave. 310 s.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 19. sep. 2020 03:23:22