Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlige:
  • Karen P. Knutsen
  • Gro-Anita Myklevold
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFEG512010 Engelsk: Kulturstudier I 5-10 (Høst 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Engelsk 2 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng)

Undervisningssemester

Høstsemester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAPER
Etter fullført emne skal studenten:

- ha kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land
- ha kunnskap om et rikt utvalg sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon, deriblant barne- og ungdomslitteratur
- ha kunnskap om lesing og skriving som prosesser
- ha kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler, kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst

FERDIGHETER
Etter fullført emne skal studenten:

- kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
- kunne anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i forhold til gjeldende planverk for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
- kunne gjennomføre et utviklingsorientert og praksisrettet fordypningsprosjekt
- kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte.

GENERELL KOMPETANSE
Etter fullført emne skal studenten:

- kunne reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv
- kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
- kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
- kunne være en aktiv bidragsyter i et fagfellesskap og ha en beredskap for å anvende ny kunnskap og forskning innenfor faget

Innhold

Følgende temaer vil bli behandlet:

  • Kunnskapsløftets hovedområder kultur, samfunn og litteratur i engelsk for mellom- og ungdomstrinnet
  • Interkulturell kommunikasjon / interkulturell læring
  • Britisk historie og sammfunnsliv
  • Britisk litteratur i form av et utvalg romaner, noveller, skuespill og dikt med vekt på tekster for barn og unge
  • Litteratur- og kulturpedagogikk med utgangspunkt i hovedområdet kultur, samfunn og litteratur i engelsk for barnetrinnet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, seminarer og gruppetimer. Læringsplattform brukes til utveksling av informasjon og innlevering av oppgaver, samt tilbakemeldinger.

Praksis

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet og gjennomføres i nært samarbeid mellom student, praksisveileder og faglærer. Se programplan/praksisplan for grunnskolelærerutdanning for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studentene skal levere inn og få tilbakemelding på to oppgaver. I den siste oppgaven er det krav til bruk og dokumentasjon av sekundærlitteratur.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, fem timer
Tillatt hjelpemiddel: Godkjent engelsk-engelsk ordbok. Både språk og innhold teller.
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til F, hvor A er beste karakter, E er bestått og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- midtsemesterevaluering og sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Litteratur:

Griffith, K. (2002). Writing Essays about Literature

Knutsen, K. Kompendium: Culture Studies Fall (Available in the college bookstore)
McCormick, J. (2012). Contemporary Britain. (3rd ed.) Palgrave McMillan.Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford UP.

Barne- og ungdomslitteratur:

(Studentene velger et antall barnerim, dikt og billedbøker og I tillegg leser en klassisk og en modern bok fra følgende liste eller velger andre bøker I samråd med faglæreren).

Klassisk

Barrie, J.M. Peter and Wendy

Doyle, A.C. The Lost World

Faulkner, J. M. Moonfleet

Grahame, K. The Wind in the Willows

Kipling, R. The Jungle Book

Lewis, C.S. Chronicles of Narnia (choose from series)

Milne, A.A. Winnie the Pooh or The House at Pooh Corner

Stevenson, R.L. Kidnapped

Stoker, B. Dracula

Tolkien, J. R. The Hobbit

Moderne

Burgess, M. Billy Elliot (film)

Dahl, R. Matilda, The Twits, Charlie and the Chocolate Factory

Dowd, S. Bog Child

Doyle, R. Rover Saves Christmas

Fine, A. Flour Babies

Horowitz, A. Stormbreaker

Maloney, J.A. Bridge to Wiseman's Cove

Murphey, S. Hungry Ghosts

Strong, J.: My Granny's Great Escape

Wilson, J.: The Illustrated Mum or Dustbin Baby

I tillegg skal studentene lese et utvalg av følgende skjønnlitterære tekster (endelig pensumsliste kunngjøres senest ved semesterstart):

Romaner
· Bali Rai: (Un)arranged marriage (2001)
· Mark Haddon: The Curious Incident of the Dog in the Night-time (2003)
· J. K. Rowling: Harry Potter and the Philosopher's Stone (1997)

Skuespill
· Tom Stoppard: The Real Inspector Hound. (1968)

Et utvalg dikt og prosatekster (Kompendium)

Didaktikk
- Bøhn, H. m.fl. (2010). Fagdidaktikk. Kompendium. (Available in the college bookstore)

- Drew, I. & Sørheim, B. (2009). English Teaching Strategies: Methods for English Teachers of 10 to 16-year-olds

- Kunnskapsløftet (2006): Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Utdannings- og forskningsdepartementet.

Alt material som blir delt ut I forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på læringsplattformen Fronter regnes også som pensum. Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok beregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (Learners' dictionaries).

Til referanse/supplement:

- Fremmedspråksenteret (2008). IKT i språk – en veiledning for lærere. http://www.fremmedspraksenteret.no/ikt-veiledning

- Harmer, J. (2007). How to Teach English. Pearson English Language Teaching

- Harmer, J. (2007). The Practice of English Language Learning. Pearson English Language Teaching.

- Jones, D. (2006). English Pronouncing Dictionary. (16th ed.). Cambridge UP

- Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford UP.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. juli 2020 03:21:52