Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Maria Filiouchkina Krave
Undervisningsspråk:
Engelsk
Varighet:
½ år

SFEG512310 Engelsk: Grammatikk og fonetikk (5-10) (Vår 2012)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i valgfaget Engelsk 1 for grunnskolelærerutdanning 5-10 (30 studiepoeng)

Undervisningssemester

Vårsemester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAPER
Etter fullført emne skal studenten:

- ha inngående kunnskap om nyanser ved lydsystemet i engelsk, ved språkets grammatiske struktur og hvordan ordtilfanget kan videreutvikles
- ha kjennskap til noen varianter av engelsk
- ha kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk
- ha kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
- ha kunnskap om lesing og skriving som prosesser
- ha kunnskap om hvordan ulike faktorer kan påvirke læring av et andrespråk som engelsk
- ha kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på
- ha innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til å gjøre elevene bedre i stand til å ta hånd om sin egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv
- ha kjennskap til gjeldende planverk for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid

 

FERDIGHETER
Etter fullført emne skal studenten:

- kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
- kunne tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy
- kunne bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt
- kunne bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring
- kunne hjelpe elevene til å skape muntlige og skriftlige tekster med flyt, presisjon og sammenheng
- kunne bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
- kunne aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk

 

GENERELL KOMPETANSE
Etter fullført emne skal studenten:

- kunne reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk perspektiv
- kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
- kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
- kunne være en aktiv bidragsyter i et fagfellesskap og ha en beredskap for å anvende ny kunnskap og forskning innenfor faget

 

Innhold

Forelesninger, seminarer og grupper i: 
-      Grammatikk 
-      Fonetikk med intonasjon
-      Skriftlig språkferdighet 
-      Fagdidaktikk

Emnet tar for seg det grammatiske og fonetiske formverket. Eksempler på sentrale temaer i grammatikk er fraseoppbygging, setningstyper, setningsanalyse, verbformer og ordstilling. Hensikten er blant annet å vise sammenhengen mellom grammatisk form og betydning. Det gjøres sammenligninger med norsk for å gi økt bevissthet om forskjellene mellom de to språkene. I fonetikk lærer studentene bl.a. å bruke begrepsapparatet for å beskrive og analysere engelsk uttale. Praktiske øvelser inngår. Det blir fokusert på to varianter av engelsk: Received Pronunciation (britisk engelsk) og General American (amerikansk engelsk). Skriftlig språkferdighet er en integrert del av emnet.

I fagdidaktikk legges det opp til å videreutvikle studentenes språkbevissthet og didaktiske kunnskaper og ferdigheter. Det vil være fokus på tilpassing av metoder og tilnærminger til målene i Kunnskapsløftet og å styrke studentenes evne til å velge hensiktsmessige læringsressurser, herunder valg av elevtekster, til målgruppen. Kunnskaper og ferdigheter i å planlegge, begrunne, gjennomføre og vurdere opplæring i engelsk knyttet til lærerens rolle som språkmodell, veileder og tilrettelegger videreutvikles.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen blir gitt i forelesninger, seminarer og gruppetimer, samt språklab. Læringsplattform brukes brukes til utveksling av informasjon.

Praksis

For GLU-studenter er praksisopplæringen en integrert del av studiet og gjennomføres i nært samarbeid mellom student, praksisveileder og faglærer. Studentene skal ha 10 til 15 dagers praksis i (avhengig av hvor mye praksis de har fått / skal ha i utdanningsløpet). Se programplan/praksisplan for hhv grunnskolelærerutdanning og allmennlærerutdanning for mer informasjon.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Tre skriftlige innleveringer, hvorav én er en didaktisk refleksjonsoppgave knyttet til praksisperioden, som må være levert til fastsatt tid og godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.
  • Obligatorisk oppmøte i fagdidaktikk (minimum 80% tilstedeværelse)

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, fem timer
Ingen hjelpemidler til eksamen.
Skriftlig eksamen inneholder grammatikkdel (teller 55%), fonetikkdel (teller 35%) og skriftlig språkferdighet (teller 10%, som alle må være bestått.

Karakterer gis på en skala fra A-F der A er beste karakter, E er bestått og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby bes mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres på følgende måte:

- midtsemesterevaluering og sluttevaluering

Resultatene behandles av/i:

- lærergruppe
- studieleder
- lokalt studiekvalitetsutvalg

Litteratur

Det tas forbehold om endringer i litteraturlista før studiestart.

Bøhn, H. m.fl. (2010). Kompendium: Fagdidaktikk. (Tilgjengelig i bokhandel, HiØ)

Dypedahl, M, H. Hasselgård og B. Løken (2006). Introducing English Grammar. Fagbokforlaget.

Drew, I & Sørheim, B. (2009). English Teaching Strategies: Methods for English Teachers of 10 to 16-year-olds.

Jones, D. (17th ed. 2006):  English Pronouncing Dictionary. Eds. Roach, P. et al. Cambridge UP.

Nilsen, T. S. & Rugesæter, K. (2008). Basic English Phonetics for Teachers. Universitetsforlaget.

Pinter, A. (2006): Teaching Young Language Learners. Oxford UP. 

Kunnskapsløftet (2006): Læreplaner for gjennomgående fag i grunnskolen og videregående opplæring, Utdannings- og  forskningsdepartementet.

Relevant materiale fra Europarådet.

Materiale som blir delt ut i forbindelse med undervisning og/eller lagt ut på læringsplattformen Fronter.

Alle studenter må dessuten ha tilgang til en engelsk-engelsk ordbok, for eksempel Collins Cobuild Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Oxford Advanced Learner's Dictionary eller en annen ordbok bregnet på brukere som ikke har engelsk som morsmål (Learner's dictionaries).  

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. okt. 2020 03:30:24