Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag
Emneansvarlig:
Bjørnar Karlsen Kivedal
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

SFB12016 Metodekurs II: Samfunnsvitenskapelig metode og anvendt statistikk (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i:

 • bachelorstudiet i økonomi og administrasjon
 • bachelorstudiet i regnskap og revisjon

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Obligatoriske forkunnskapskrav:
Fullført og bestått Metodekurs I, Grunnleggende matematikk og statistikk - deleksamen matematikk og Innføring i bedriftsøkonomisk analyse (10 studiepoeng) eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Studentene

 • har tilegnet seg grunnleggende forståelse for samfunnsvitenskapelig forskningsmetode knyttet til økonomisk-administrative problemer.
 • kan gjennomføre enkle undersøkelser og skrive prosjektoppgave under veiledning.
 • har kunnskap om forskjeller mellom kvalitative og kvantitative undersøkelsesopplegg, og kjenner til metoder for datainnsamling og analyse.
 • kan tolke forskningsresultater og være bevisst mulige feiltolkninger og feilkilder.
 • kan anvende statistikk og økonometri til å løse økonomisk-administrative problemstillinger.

Innhold

 • Samfunnsvitenskapelig forskningsmetode:
  • Generelt om metode, grunnlagsproblemer og etikk
  • Utforming av problemstilling
  • Ulike typer av data
  • Valg av forskningsdesign
  • Innsamling av data, samt analyse og tolkning av resultater
 • Anvendt statistikk:
  • Bruk av relevant programvare
  • Enkel og multippel regresjon
  • Ulike funksjonsformer
  • Bruk av kvalitative variabler
  • Kjikvadrattester

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, oppgaveløsning og bruk av programvare. Det legges stor vekt på bruk av programvare i undervisningen.

Arbeidsomfang

Det er forventet at studenten bruker om lag 280 timer i alt på dette emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

En innlevering (gruppearbeid eller individuelt) må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig individuell firetimers eksamen.
Hjelpemidler: Godkjent kalkulator. I tilknytning til eksamensoppgaven vil studentene få utlevert en formelsamling.
Karakterskala: A - F.

Oppdatert oversikt over tillatte hjelpemidler vil være tilgjengelig i Studentweb før eksamen.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Dette emnet evalueres fortløpende i dialog med faglærer og gjennom skriftlig emneevaluering. Resultatene behandles av studieleder i dialog med studenttillitsvalgte og faglærere. Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) følger opp studentevalueringene ved avdelingen.

Litteratur

Litteraturen er sist oppdatert 02.06.2017. Kan endres før semesterstart.

Sucarrat, Genaro (2016). Metode og økonometri. En moderne innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Halvorsen, Knut (2008). Å forske på samfunnet. En innføring i samfunnsvitenskapelig metode. 5. utgave. Oslo: Cappelen Damm.

Pensum omfatter også forelesningsmateriale som publiseres på høgskolens læringsplattform.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 03:36:26